Kutsestandardid

Õmblustehnoloog, tase 6

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 24-08112018-1.3.1/5k

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Rõivatootmine

Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine

Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu

Otsus: 10/08.11.2018

Kehtib alates: 08.11.2018

Kehtib kuni: 07.11.2020

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
14 Rõivatootmine

ISCED klassifikaator:
072 Tootmine ja töötlemine
0723 Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 2 aastaks

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Õmblustehnoloog töötab tekstiili-, rõiva- ja nahktoodete tootmisega tegelevas ettevõttes või muus õmblemisega tegelevas ettevõttes.
Tema põhitöö on tootmise efektiivne korraldamine ning vastutamine etteantud ülesannete kvaliteetse ja tähtajalise täitmise eest.
Õmblustehnoloogi tööülesannete hulka kuuluvad tootmise planeerimine, tootmisprotsesside projekteerimine, tootmisprotsessi struktuuri planeerimine, tootmise efektiivsuse analüüs, sh töökorraldus ja tööuurimine. Tehnoloog tegeleb ka töötajate oskuste hindamise ja täiendõppe korraldamisega. Oluline on informatsiooni vahendamine struktuuriüksuste vahel.
Õmblustehnoloog peab tundma tehnoloogilist protsessi, õmblustehnoloogiat, õmblusmaterjale, tootmisvahendeid, seadmeid ja masinaid.
Ta peab tundma ja oskama rakendada kvaliteedijuhtimise meetodeid ja põhimõtteid, tegevusvaldkonda reguleerivaid standardeid ja õigusakte.

Tööosad

A.2.1 Tootmise planeerimine ja analüüsimine
1. Tootmisprotsesside projekteerimine.
2. Tootmisvõimsuse arvestamine.
3. Tootmise planeerimine ja tulemuste analüüsimine.

A.2.2 Tootmisprotsesside ettevalmistamine
1. Toote tehnoloogilise järjestuse koostamine.
2. Masinate ja seadmete järjestuse korraldamine.
3. Operatsioonide töönormide väljatöötamine.
4. Tööjaotuse koostamine.
5. Tootmislogistika korraldamine.

A.2.3 Tööuurimine ja analüüsimine
1. Tööoperatsioonide uurimine ja analüüsimine.
2. Tööjõudluse uurimine ja analüüsimine.
3. Töökoha ergonoomika uurimine ja analüüs.
4. Tootmiskulude analüüsimine.

A.2.4 Töö korraldamine
1. Töökohtade paigutamine.
2. Töökoha korraldamine.
3. Tööoperatsioonide ajaline tasakaalustamine.
4. Töötasu andmete kontrollimine.
5. Tootmisplaani täitmise jälgimine ja tagamine.

A.2.5 Kvaliteedi ohjamine
1. Jooksva kontrolli tegemine toote valmistamise ajal.
2. Tekkinud vigade analüüsimine ja parendamise korraldamine.
3. Materjalide kvaliteedi kontrollimine.

A.2.6 Toodete valmistamise korraldamine
1. Õmbluseelsete tegevuste korraldamine.
2. Õmblustegevuste korraldamine.
3. Toote tehnoloogilise dokumentatsiooni koostamine.
4. Õmblusjärgsete tegevuste korraldamine.

A.2.7 Töötajate väljaõpetamine ja juhendamine
1. Töötajate oskuste hindamine ja analüüsimine.
2. Töötajate juhendamine ja õpetamine.