Kutsestandardid

Liikuvusinsener, tase 7

Versiooni number: 1

Kutsestandardi tähis: 12-15112018-1.1.2/1k

Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA

Kutseala: Inseneeria (transport)

Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika

Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu

Otsus: 11/15.11.2018

Kehtib alates: 15.11.2018

Kehtib kuni: 14.11.2023

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
073 Arhitektuur ja ehitus
0731 Arhitektuur ja linnaplaneerimine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Liikuvus (inglise k. mobility) tähendab võimalust liikuda ühest punktist teise jalgsi käies või sõites. Liikuvusinseneri (inglise k Mobility Engineer) tegevusega tagatakse transpordivõrgu ja ühistranspordi korraldus võimaldamaks säästlikku, efektiivset ja ohutut ligipääsu elukeskkonnale, kaupadele ning teenustele.
Liikuvusinseneri töö on suures osas orienteeritud kasutajale: oluline ei ole siin ainult infrastruktuuri rajamine, vaid ka kõikidele kasutajatele liikuvusvõimaluste loomine. Liikuvusinsenerid töötavad nii avalikus kui erasektoris. Liikuvusinseneride kutsed:
Liikuvusinsener, tase 6
Liikuvusinsener, tase 7
7. taseme liikuvusinsener on meeskonna juht, kes planeerib liikuvuslahendusi ja juhib nende elluviimist, arvestades maakasutuse ja liikuvuse mõjuritega.
Tööprotsessi käigus teeb ta koostööd erinevate huvigruppide esindajatega ja suhtleb avalikkusega.
Ta töötab keerulistes, ettearvamatutes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades ning vastutab meeskondade strateegilise tegutsemise eest.
Töö eeldab tegevuste algatamist, sh uuenduslikku käsitlust nõudvate metoodikate, meetodite ja tehnoloogiate kasutusele võtmist ning nende lühi- ja pikemaajaliste tagajärgede analüüsimist ja hindamist.

Tööosad

A.2.1 Liikuvuse strateegiline planeerimine
1. Liikuvuse vajaduse ja liikuvuse mõjurite väljaselgitamine.
2. Liikuvuslahenduse väljatöötamine ja koostamine.
3. Ettepanekute esitamine arengudokumentide koostamiseks.
4. Arengudokumendi koostamine ja teavitus.

A.2.2 Liikuvuse korraldamise ja seire juhtimine
1. Liikuvuslahenduse elluviimine.
2. Töö õigusaktide jm normdokumentidega.
3. Liikuvuse seire juhtimine.

A.2.3 Liikuvuslahenduse analüüs
1. Liikuvuslahenduse hindamispõhimõtete väljatöötamine.
2. Liikuvuslahenduse hindamine ja muudatuste algatamine.

A.2.4 Töötajate juhtimine ja juhendamine
1. Juhtimine.
2. Juhendamine.