Kutsestandardid

Liikuvusinsener, tase 6

Versiooni number: 1

Kutsestandardi tähis: 12-15112018-1.1.1/1k

Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA

Kutseala: Inseneeria (transport)

Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika

Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu

Otsus: 11/15.11.2018

Kehtib alates: 15.11.2018

Kehtib kuni: 14.11.2023

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
073 Arhitektuur ja ehitus
0731 Arhitektuur ja linnaplaneerimine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Liikuvus (inglise k. mobility) tähendab võimalust liikuda ühest punktist teise jalgsi käies või sõites.
Liikuvusinseneri (inglise k Mobility Engineer) tegevusega tagatakse transpordivõrgu ja ühistranspordi korraldus võimaldamaks säästlikku, efektiivset ja ohutut ligipääsu elukeskkonnale, kaupadele ning teenustele.
Liikuvusinseneri töö on suures osas orienteeritud kasutajale: oluline ei ole siin ainult infrastruktuuri rajamine, vaid ka kõikidele kasutajatele liikuvusvõimaluste loomine. Liikuvusinsenerid töötavad nii avalikus kui erasektoris.
Liikuvusinseneride kutsed:
Liikuvusinsener, tase 6
Liikuvusinsener, tase 7
6. taseme liikuvusinsener valmistab ette liikuvuslahendusi ning korraldab nende elluviimist ja hindamist suheldes erinevate huvigruppide esindajatega. Tal on valmisolek töötada keerulistes ja ettearvamatutes olukordades ning langetada otsuseid olemasoleva info alusel, et hinnata tegevuste võimalike tagajärgede koosmõju liikuvusele, (linna)ruumile ja erinevate kasutajagruppidele.

Tööosad

A.2.1 Liikuvuse planeerimine
1. Liikuvuslahenduse ettevalmistamine.
2. Liikuvuse arengudokumentide ettevalmistamine.
3. Arengudokumendi hindamise korraldamine.

A.2.2 Liikuvuse korraldamine ja seire
1. Liikuvuslahenduse elluviimine.
2. Töö õigusaktide jm normdokumentidega.
3. Seire läbiviimine.

A.2.3 Liikuvuslahenduse analüüs
1. Liikuvuslahenduse hindamise korraldamine.
2. Liikuvuslahenduse hindamistulemuste vormistamine.

A.2.4 Töötajate juhtimine ja juhendamine
1. Juhtimine.
2. Juhendamine.