Kutsestandardid

Reisikonsultant, tase 5

Versiooni number: 3

Kutsestandardi tähis: 04-17102018-1.3/3k

Valdkond: TEENINDUS

Kutseala: Reisiteenindus

Kutsetegevuse valdkond: Teenindus

Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu

Otsus: 17/17.10.2018

Kehtib alates: 17.10.2018

Kehtib kuni: 16.10.2020

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
42 Klienditeenindajad

EMTAK klassifikaator:
N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
79 Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus

ISCED klassifikaator:
101 Isikuteenindus
1015 Reisimine, turism ja vabaajaveetmine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 2 aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

5. taseme reisikonsultant on klienditeenindaja, kes käitub vastavalt eetilistele, esteetilistele ja muudele sotsiaalselt heakskiidetud normidele. Ta täidab mitmekesiseid tööülesandeid, kavandab asjakohaseid muudatusi ja korraldab nende rakendamist. Tööülesannete hulka kuulub klientidele reisiteenuste müümine, nende reisivajaduste väljaselgitamine, informatsiooni andmine ning nõustamine toodete ja teenuste, sihtkohamaa eritingimuste ning kliendi õiguste ja kohustuste kohta; kliendile müügi vormistamine ja reisidokumentide ettevalmistamine. Oluline on hea suuline ja kirjalik väljendusoskus. Tal on vajalikud kompetentsid iseseisvaks tööks ja kolleegide juhendamiseks oma vastutusala piires.

Tööosad

A.2.1 Turismiinfo haldamine:
1) turismialase info haldamine;
2) turismitooted/teenused.

A.2.2 Klienditeenindus:
1) kliendi reisivajaduse väljaselgitamine;
2) kliendi nõustamine;
3) tagasiside kogumine ja analüüsimine;
4) kaebuste lahendamine.

A.2.3 Reisiteenuste paketi koostamine:
1) tooteinfo kogumine;
2) hinnapakkumiste võtmine;
3) pakkumiste koostamine.

A.2.4 Müügi korraldamine:
1) erinevate toodete/teenuste broneerimine ja müümine;
2) reisiteenusega kaasneva olulise info edastamine kliendile;
3) müügipakkumiste vormistamine;
4) müügiarvestuse pidamine;
5) reisiinfo koondamine, edastamine ja uuendamine.

A.2.5 Bürootöö korraldamine:
1) oma töökoha organiseerimine ja korrashoid;
2) reisiteenuste dokumentide vormistamine;
3) arveldamine;
4) kliendibaasi haldamine;
5) müügiprotsessi arendamine.

A.2.6 Juhendamine:
1) kolleegide nõustamine ja juhendamine.