Kutsestandardid

Jaotusvõrgu elektrik, tase 4

Versiooni number: 9

Kutsestandardi tähis: 07-01112018-1.3.1/9k

Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA

Kutseala: Elektritöö ja automaatika

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu

Otsus: 12/01.11.2018

Kehtib alates: 01.11.2018

Kehtib kuni: 31.10.2020

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised

EMTAK klassifikaator:
D ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 2 aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Jaotusvõrgu elektrikud täidavad elektriliinide, alajaamade, jaotlate ning elektrienergia tootmisüksuste ja seadmete ehitamise ja käitamisega seotud ülesandeid.

4. taseme jaotusvõrgu elektrik töötab iseseisvalt või töörühma liikmena töö juhtija alluvuses.
Ta täidab tavapäraseid elektrivõrgu ehitamise ning käidu toimingutega seonduvaid ülesandeid, nagu näiteks kaabli paigaldus, seadmete töökorda seadmine, põhirikete avastamine ja kõrvaldamine.
Tavapäraseid paigaldustöid teeb ta iseseisvalt, häälestamisi juhendamisel.
Pärast vastava täienduskoolituse läbimist võib ta teha elektritöid kõrgepinge alajaamades, kõrgepingeliinidel, trammi- ja trollivõrgu ning elektriraudteede alal, alternatiivenergiaallikatest elektri tootmisel või mõõteseadmetega tehtavas töös.

Seotud kutsed:
Jaotusvõrgu elektrik, tase 5

Tööosad

A.2.1 Töö kavandamine ja ettevalmistamine
1. Tööülesande sisuga tutvumine ja riskide hindamine.
2. Oma tegevuste kavandamine.

A.2.2 Töökeskkonna ohutuse tagamine objektil
1. Elektri- ja tuleohutuse tagamine.
2. Eritööde ohutuse tagamine.
3. Tegutsemine tööõnnetuse korral.
4. Ohutusalane juhendamine.

A.2.3 Välispaigaldiste ja seadmete ehitamine ja käit
1. Töökoha organiseerimine.
2. Kuni 20 kV õhuliinide ehitamine.
3. Kuni 20 kV kaabelliinide ehitamine.
4. Välisvalgustuse paigaldamine.
5. Jaotusvõrgu alajaamade ja kilpide ehitamine.
6. Arvestus- ja andmeside seadmete paigaldamine ning häälestamine.
7. Paigaldiste käit ja hooldus.
8. Rikete tuvastamine ja kõrvaldamine.

Valitavad tööosad:
A.2.4 Kõrgepingeliinide tööd, alates 35 kV.
A.2.5 Kõrgepinge alajaama tööd.
A.2.6 Mõõteseadmetega tehtavad tööd.
A.2.7 Trammi- ja trollivõrgu ning elektriraudtee tööd
A.2.8 Elektri tootmine alternatiivenergiaallikatest.