Kutsestandardid

Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 07-01112018-1.1.2/6k

Spetsialiseerumised:
Soojusmajandus
Soojusseadmed ja -süsteemid
Kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemid
Gaasiseadmed ja -paigaldised
Soojusallikad ja soojuskeskused
Tööstuslikud ja kaubanduslikud külmaseadmed ja -süsteemid
Teadus- ja õppetöö

Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA

Kutseala: Inseneeria (energeetika)

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu

Otsus: 12/01.11.2018

Kehtib alates: 01.01.2019

Kehtib kuni: 31.12.2023

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Soojusenergeetikainseneride töö eesmärk on luua insenertehnilisi lahendusi soojus- ja energiatehnoloogiate efektiivseks ja ohutuks toimimiseks.
Soojusenergeetikainseneride kutsed:
Soojusenergeetikainsener, tase 6
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7
Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8.

7. taseme diplomeeritud soojusenergeetikainsener arendab, hoiab käigus ja optimeerib olemasolevaid soojus- ning energiaseadmeid ja -süsteeme.
Ta töötab iseseisvalt keerulistes, ettearvamatutes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades, teeb koostööd sidusvaldkondade spetsialistidega ning on valmis juhtima meeskondi.

Diplomeeritud soojusenergeetikainsener spetsialiseerub:
- soojusmajanduse arendamisele*;
- soojusseadmetele ja -süsteemidele**;
- kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemidele***;
- gaasiseadmetele ja -paigaldistele****;
- soojusallikatele ja soojuskeskustele*****;
- tööstuslikele ja kaubanduslikele külmaseadmete ja -süsteemidele ****** või
- teadus- ja õppetööle*******.
7. taseme diplomeeritud soojusenergeetikainseneri kitsamad ametialad on järgmised (v.a. soojusmajanduse ning teadus- ja õppetöö spetsialiseerumistel, kus ametialad puuduvad):
- ehitise projekteerimine;
- ehitusprojekti ekspertiis;
- ehitustegevuse juhtimine;
- omanikujärelevalve;
- käidu korraldamine.
Ametialadel kehtivad pädevuspiirangud (vt. lisa 1).

*Soojusmajanduse arendamise alla kuulub ettevõtete ja kohalike omavalitsuste energiamajanduse korraldamine ning arengukavade koostamine;
**Soojusseadmete ja -süsteemide alla kuuluvad primaarenergiaid kasutavad ja energiat muundavad soojus- ja abiseadmed (katlad, tööstusahjud, kuivatid, soojuspumbad, päikesepaneelid, külma- ja jahutusseadmed, kütuse ettevalmistamise süsteemid, soojussalvestid jm);
***Kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemide alla kuuluvad pinnasesse või tugedele paigaldatud terviklikud ringlussüsteemid (torustik, sulge-, reguleer- ja mõõteseadmed, lekketuvastussüsteemid, termiliste pingete kompenseerimise vahendid jm), mis on mõeldud tsentraalselt toodetud kütte- või jahutusenergia transportimiseks tarbijateni. Energia transportimiseks kasutatav soojuskandja on üldjuhul puhastatud ja keemiliselt ettevalmistatud vesi;
****Soojusallikate ja soojuskeskuste alla kuuluvad kohalikud katelseadmed, soojuspumbad, päikesepaneelid ja soojussõlmed. Siia ei kuulu radiaatori-, õhk- ja põrandaküttesüsteemid, soojaveevarustussüsteemid, olmeventilatsioonisüsteemid, õhukonditsioneerimise süsteemid ja mürasummutavad süsteemid;
*****Gaasiseadmete ja -süsteemide alla kuuluvad gaasi tootmiseks, töötlemiseks, edastamiseks, ladustamiseks, kasutamiseks või gaasianumate täitmiseks kasutatavad seadmed või paigaldised, sh küttegaaside maa-, vedel-, bio- või tööstusgaasi surveanumad, aurustid, sise- ja välistorustikud, terminalid, täitejaamad, tanklad ja gaasijaamad;
******Tööstuslike ja kaubanduslike külmaseadmete ning -süsteemide alla kuuluvad külma- ja soojuspumpsüsteemid sh otseaurustus-, pumba-, absorberjahutus- ning adiabaatilised süsteemid, kompressorseadmed, soojusvahetid, surveanumad ja torustikud;
*******Teadus- ja arendustegevuse alla kuuluvad süstemaatilised loomingulised tegevused (alusuuringud, rakendusuuringud ja tootearendus), mis on suunatud uute teadmiste saamisele, kasutades teaduslikku meetodit.

Tööosad

A.2.1 Valdkondlik inseneritöö
1. Insenertehniliste ülesannete täitmine.
2. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamine.
3. Kutsealaste normide järgimine.

A.2.2 Koostöö ja juhendamine
1. Koostöö korraldamine.
2. Juhendamine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.3 Soojusmajandus
A.2.4 Soojusseadmed- ja süsteemid
A.2.5 Kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemid
A.2.6 Gaasiseadmed ja -paigaldised
A.2.7 Soojusallikad ja soojuskeskused
A.2.8 Tööstuslikud ja kaubanduslikud külmaseadmed ning -süsteemid
A.2.9 Teadus- ja õppetöö

Valitavad tööosad:
A.2.10 Ehitise projekteerimine
1. Projektlahenduse kavandamine.
2. Ehitusprojekti vormistamine.

A.2.11 Ehitusprojekti ekspertiis
1. Ehitusprojekti keerukuse ja mahu määratlemine.
2. Ehitusprojekti kontrollimine ja hindamine.
3. Ehitusprojekti ekspertiisi tulemuste dokumenteerimine.

A.2.12 Ehitustegevuse juhtimine
1. Ehitamise ettevalmistamine.
2. Ehitustegevuse korraldamine.
3. Objekti üleandmise korraldamine.

A.2.13 Omanikujärelevalve
1. Ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrollimine.
2. Ohutuse vastavuse kontroll.
3. Dokumentatsiooni täitmise kontroll.

A.2.14 Tellija teavitamine
1. Seadmete käidu korraldamine.
2. Käidu- ja hooldustoimingute korraldamine.
3. Kõrvakallete tuvastamine ja kõrvaldamine.
4. Käidu dokumenteerimine.