Kutsestandardid

Soojusenergeetikainsener, tase 6

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 07-01112018-1.1.1/5k

Spetsialiseerumised:
Soojusseadmed ja -süsteemid
Kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemid
Gaasiseadmed ja -paigaldised
Soojusallikad ja soojuskeskused
Tööstuslikud ja kaubanduslikud külmaseadmed ja -süsteemid

Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA

Kutseala: Inseneeria (energeetika)

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu

Otsus: 12/01.11.2018

Kehtib alates: 01.01.2019

Kehtib kuni: 31.12.2023

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Soojusenergeetikainseneride töö eesmärk on luua insenertehnilisi lahendusi soojus- ja energiatehnoloogiate efektiivseks ja ohutuks toimimiseks.
Soojusenergeetikainseneride kutsed:
Soojusenergeetikainsener, tase 6
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener tase 7
Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8.
6. taseme soojusenergeetikainsener korraldab väljatöötatud ja kasutusel olevate soojus- ja energiatehnoloogiate ehitamist ja käitu. Ta töötab iseseisvalt keerulistes ja ettearvamatutes olukordades, võtab vajadusel juhi rolli ning teeb koostööd sidusavaldkonna spetsialistidega.

6. taseme soojusenergeetikainsener spetsialiseerub:
- soojusseadmetele ja -süsteemidele*;
- kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemidele**;
- gaasiseadmetele ja -paigaldistele***;
- soojusallikatele ja soojuskeskustele**** või
- tööstuslikele ja kaubanduslikele külmaseadmetele ja -süsteemidele*****.

6. taseme soojusenergeetikainseneri kitsamad ametialad on järgmised:
- tehnilise dokumentatsiooni koostamine;
- ehitustegevuse juhtimine (v.a gaasi- ja külmaseadmed ja -süsteemidele spetsialiseerumisel);
- käidu korraldamine.
Ametialadel kehtivad pädevuspiirangud vt. lisa 1.
-------------------------
*Soojusseadmete ja -süsteemide alla kuuluvad primaarenergiaid kasutavad ja energiat muundavad soojus- ja abiseadmed (katlad, tööstusahjud, kuivatid, soojuspumbad, päikesepaneelid, külma- ja jahutusseadmed, kütuse ettevalmistamise süsteemid, soojussalvestid jm);
**Kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemide alla kuuluvad pinnasesse või tugedele paigaldatud terviklikud ringlussüsteemid (torustik, sulge-, reguleer- ja mõõteseadmed, lekketuvastussüsteemid, termiliste pingete kompenseerimise vahendid jm), mis on mõeldud tsentraalselt toodetud kütte- või jahutusenergia transportimiseks tarbijateni. Energia transportimiseks kasutatav soojuskandja on üldjuhul puhastatud ja keemiliselt ettevalmistatud vesi;
***Soojusallikate ja soojuskeskuste alla kuuluvad soojussõlmed, kohalikud katelseadmed, soojuspumbad, päikesepaneelid ja soojussõlmed;
Siia ei kuulu radiaatori-, õhk- ja põrandaküttesüsteemid, soojaveevarustussüsteemid, olmeventilatsioonisüsteemid, õhukonditsioneerimise süsteemid ja mürasummutavad süsteemid.
****Gaasiseadmete ja -paigaldiste alla kuuluvad gaasi tootmiseks, töötlemiseks, edastamiseks, ladustamiseks, kasutamiseks või gaasianumate täitmiseks kasutatavad seadmed ja küttegaaside maa-, vedel-, bio- või tööstusgaasi surveanumad, aurustid, sise- ja välistorustikud, terminalid, täitejaamad, tanklad ja gaasijaamad;
*****Tööstuslike ja kaubanduslike külmaseadmete ning -süsteemide alla kuuluvad külma- ja soojuspumpsüsteemid sh otseaurustus-, pumba-, absorberjahutus- ning adiabaatilised süsteemid, kompressorseadmed, soojusvahetid, surveanumad ja torustikud.

Tööosad

A.2.1 Valdkondlik inseneritöö
1. Insenertehniliste ülesannete täitmine.
2. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamine.
3. Kutsealaste normide järgimine.

A.2.2 Koostöö ja juhendamine
1. Koostöö korraldamine.
2. Juhendamine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.3 Soojusseadmed ja -süsteemid
A.2.4 Kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemid
A.2.5 Gaasiseadmed ja -paigaldised
A.2.6 Soojusallikad ja soojuskeskused
A.2.7 Tööstuslikud ja kaubanduslikud külmaseadmed ning -süsteemid

Valitavad tööosad:
A.2.8 Tehnilise dokumentatsiooni koostamine
1. Projektlahenduse väljatöötamise ettevalmistamine.
2. Dokumentatsiooni vormistamine.

A.2.9 Ehitustegevuse juhtimine (v.a gaasi- ning tööstuslikud ja kaubanduslikud külmaseadmed ning -süsteemid)
1. Ehitamise ettevalmistamine.
2. Ehitustegevuse korraldamine.
3. Objekti üleandmise korraldamine.

A.2.10 Seadmete käidu korraldamine
1. Käidu- ja hooldustoimingute korraldamine.
2. Kõrvakallete tuvastamine ja kõrvaldamine.
3. Käidu dokumenteerimine.