Kutsestandardid

Keemiaprotsesside operaator, tase 5

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 07-01112018-1.4.2/7k

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Keemiatööstus

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu

Otsus: 12/01.11.2018

Kehtib alates: 01.11.2018

Kehtib kuni: 31.10.2023

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
20 Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0711 Keemiatehnoloogia ja -protsessid

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Keemiaprotsesside operaatorid kindlustavad keemilis-tehnoloogilise protsessi sujuva ja tõrgeteta kulgemise.
Nad hooldavad tehnoloogilisi seadmeid, kontrollivad ja reguleerivad keemilis-tehnoloogilisi protsesse ning toodangu kvaliteeti. Protsessi juhitakse automatiseeritud juhtimissüsteemi abil, mis sisaldab kontrollmõõteriistu, automaatregulaatoreid, signalisatsiooni- ja kaitsesüsteeme. Protsessi kontrollitakse nii lokaalselt kui ka distantsilt dispetšeripuldilt.
Operaatoritöö seondub erinevate keemiatoodete tootmise etappidega: lähteainete vastuvõtt, lõpptoodangu väljastamine jm. Täpsemad tööülesanded sõltuvad ettevõttes kasutatavast tehnoloogiast ja toorainest.
Operaatorid leiavad tööd tööstus-, tarbekeemia (näiteks põlevkivi- ja naftakeemia, metallurgiakeemia, värvi-lakitööstuse, tselluloosi- ja paberitööstuse) ja veepuhastusettevõtetes.

Keemiaprotsesside operaator, tase 5 töötab meeskonna juhina ning vastutab teiste töö tulemuste ja ohutuse eest. Tema ülesandeks on jälgida eeskirjade, ohtlike kemikaalide ohutu käitlemise jm nõuete täitmist. Ta täidab tööülesandeid olukordades, kus võib ette tulla ettearvamatuid muutusi. Tööga kaasneb kaastöötajate ja praktikantide juhendamine.

Seotud kutsed:
Keemiaprotsesside operaator, tase 4

Tööosad

A.2.1 Keemilis-tehnoloogiliste protsesside monitooring ja kontrollimine
1. Tootmisprotsessi pidev jälgimine.
2. Seadmete töö pidev jälgimine.
3. Tooraine, vaheproduktide ja valmistoodangu kvaliteedi kontroll.

A.2.2 Keemilis-tehnoloogiliste protsesside juhtimine
1. Seadmete käivitamine ja seiskamine.
2. Tehnoloogiaseadmete töö juhtimine.
3. Tehnoloogilise protsessi stabiilsuse tagamine.
4. Tehnoloogiliste voogude ja valmistoodangu juhtimine.

A.2.3 Tehnoloogiaseadmete käitamine
1. Tehnoloogiaseadmete hooldamine.
2. Lihtsamad remonditööd.

A.2.4 Töögrupi juhtimine
1. Tegevuse planeerimine.
2. Töötajate juhtimine tööprotsessis.
3. Juhendamine.