Kutsestandardid

Keemiaprotsesside operaator, tase 4

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 07-01112018-1.4.1/7k

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Keemiatööstus

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu

Otsus: 12/01.11.2018

Kehtib alates: 01.11.2018

Kehtib kuni: 31.10.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
81 Seadme- ja masinaoperaatorid

EMTAK klassifikaator:
C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
20 Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0711 Keemiatehnoloogia ja -protsessid

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Keemiaprotsesside operaatorid kindlustavad keemilis-tehnoloogilise protsessi sujuva ja tõrgeteta kulgemise.
Nad hooldavad tehnoloogilisi seadmeid, kontrollivad ja reguleerivad keemilis-tehnoloogilisi protsesse ning toodangu kvaliteeti. Protsessi juhitakse automatiseeritud juhtimissüsteemi abil, mis sisaldab kontrollmõõteriistu, automaatregulaatoreid, signalisatsiooni- ja kaitsesüsteeme. Protsessi kontrollitakse nii lokaalselt kui ka distantsilt dispetšeripuldilt.
Operaatoritöö seondub erinevate keemiatoodete tootmise etappidega: lähteainete vastuvõtt, lõpptoodangu väljastamine jm. Täpsemad tööülesanded sõltuvad ettevõttes kasutatavast tehnoloogiast ja toorainest.
Operaatorid leiavad tööd tööstus- ja tarbekeemia (näiteks põlevkivi- ja naftakeemia, metallurgiakeemia, värvi-lakitööstus, tselluloosi- ja paberitööstus) ning veepuhastus- ettevõtetes.

Keemiaprotsesside operaator, tase 4
töötab meeskonnas ning võtab vastutab oma töö tulemuste eest. Ta täidab tavapäraseid tööülesandeid ja lahendab igapäevaprobleeme.
Tööülesannete täitmisel juhindub ta etteantud tehnilistest ja normdokumentidest ning kvaliteedinõuetest.

Seotud kutsed:
Keemiaprotsesside operaator, tase 5

Tööosad

A.2.1 Keemilis-tehnoloogiliste protsesside monitooring ja kontrollimine
1. Tootmisprotsessi pidev jälgimine.
2. Seadmete töö pidev jälgimine.
3. Tooraine, vaheproduktide ja valmistoodangu kvaliteedi kontroll.

A.2.2 Keemilis-tehnoloogiliste protsesside juhtimine
1. Osalemine seadmete käivitamises ja seiskamises.
2. Tehnoloogiaseadmete töö juhtimine.
3. Tehnoloogiliste voogude ja valmistoodangu juhtimine.

A.2.3 Tehnoloogiaseadmete käitamine
1. Tehnoloogiaseadmete hooldamine.
2. Lihtsamad remonditööd.