Kutsestandardid

Laborant, tase 4

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 07-01112018-1.5.1/5k

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Keemiatööstus

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu

Otsus: 12/01.11.2018

Kehtib alates: 01.11.2018

Kehtib kuni: 31.10.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
20 Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0711 Keemiatehnoloogia ja -protsessid

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Laborant, tase 4 analüüsib ainete ja segude koostist ning omadusi keemiliste, füüsikaliste ja füüsikalis-keemiliste analüüsi meetoditega.
Laborant töötab katselaborites (tööstus-, keskkonnakaitse, teadus- uurimis-, sünteesi- jt laborites). Käesolev kutsestandard ei laiene kalibreerimislaboritele.
Laborant kontrollib tooraine, reagentide, vaheproduktide, valmistoodangu, jäätmete, vee, õhu, mulla kvaliteeti ning sünteesib erinevaid aineid.
Pärast eriväljaõpet võib ta rakendust leida mikrobioloogia- ja meditsiinilaborites.
Laborant töötab meeskonnas, ta vastutab individuaalselt oma ametikohustuste täitmise eest.
Laborant juhindub metoodikatest ja juhenditest, ta vastutab oma analüüside tulemuste usaldusväärsuse ja andmete dokumenteerimise täpsuse eest.

Tööosad

A.2.1 Katsete ettevalmistamine
1. Tutvumine katsedokumentatsiooniga, sh metoodikatega.
2. Oma töö organiseerimine.
3. Standardlahuste ja reaktiivide valmistamine.
4. Katseseadmete ettevalmistamine tööks.

A.2.2 Proovide võtmine ja analüüsiks ettevalmistamine
1. Proovide võtmise ettevalmistamine.
2. Proovide võtmine.
3. Proovide märgistamine ja registreerimine.
4. Proovide analüüsiks ettevalmistamine.
5. Proovide hoiustamine, säilitamine ja utiliseerimine.

A.2.3. Katse läbiviimine
1. Analüüsiga seotud tegevuste ja operatsioonide läbiviimine.
2. Arvutuste tegemine ja tulemuste hindamine.

A.2.4 Dokumenteerimine
1. Katsetulemuste vormistamine.
2. Katsetulemuste esitamine.