Kutsestandardid

Mäetööline, tase 4

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 07-01112018-1.6.1/5k

Spetsialiseerumised:
Allmaaläbindus- ja koristustööd
Karjääritööd

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Kaevandamine

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu

Otsus: 12/01.11.2018

Kehtib alates: 01.11.2018

Kehtib kuni: 31.10.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
81 Seadme- ja masinaoperaatorid

EMTAK klassifikaator:
B MÄETÖÖSTUS
05 Kivi- ja pruunsöe kaevandamine

ISCED klassifikaator:
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Mäetöölised on oskustöölised, kes kaevandavad (väljavad), transpordivad ja töötlevad rikastusvabrikutes ja laadimiskompleksides liikuvmehhanismide, tehnilise varustuse ja mäemasinate abil maavara, kaevist, pinnast jm.
Mäetöölised töötavad allmaa- ja karjääritöödel või muudel nende töödega sarnanevatel tegevusaladel, nt allmaarajatiste, vundamentide, teede ja tunnelite rajamisel.
Mäetööliste tööülesanded hõlmavad mäemassiivi puurimist, maavara katva katendi eemaldamist, lõhketööde ettevalmistamist, kombainväljamist, kaevandusala toestamist, kaevise teisaldamist ning valgustusseadmete, toitekaablite, vee kõrvaldamise pumpade ja vajadusel tuulutustorude ja/või tõkete paigaldamist.
Mäetöölise täpsemad tööülesanded sõltuvad ettevõttes kasutatavast tehnoloogiast.
Mäetöölised spetsialiseeruvad:
1) allmaaläbindus- ja koristustöödele kaeveõõntes, šahtides ja tunnelites ;
2) karjääritöödele avatud kaevandusaladel.
Allmaatöödele spetsialiseerunud mäetööline võib teha allmaa elektri- ja lukksepatöid, kui ta on omandanud täienduskoolitusel vastavad erioskused.
4. taseme mäetööline
Töötab iseseisvalt või meeskonnaliikmena. Täidab tööülesandeid tavapärastes olukordades ning vastutab oma töö tulemuste eest.

Seotud kutsed:
Mäetööline, tase 5
Lõhkaja, tase 3
Lõhkemeister, 4

Tööosad

A.2.1 Kaevise teisaldamine
1. Ettevalmistustööd.
2. Laadimis- ja transporditööd.
3. Töötamine liikuvmehhanismidega.

A.2.2 Mäetööde abitööd
1. Materjalide ja töövahendite laadimine ja transport.
2. Ehitustööd.
3. Kaevandatud ala korrastamine.

A.2.3 Mäeseadmete monteerimine
1. Ettevalmistustööd.
2. Montaaž ja demontaaž.
3. Automaatikatööd.
4. Seadmete kontrollimine.

A.2.4 Mäeseadmete hooldus ja remont
1. Hooldus.
2. Rikete tuvastamine ja kõrvaldamine.
3. Hooldustulemuste dokumenteerimine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.5 Allmaaläbindus- ja koristustööd
1. Toestamis- ja veekõrvaldustööd.
2. Lõhkeaukude puurimine.
3. Kaevise väljamine.
4. Soonimine.
5. Tuulutusseadmete paigaldamine.
6. Kaevise töötlemine.

A.2.6 Karjääritööd
1. Lõhkeaukude puurimine.
2. Katendi eemaldamine.
3. Toestamine.
4. Veekõrvaldus.
5. Kaevise väljamine.
6. Kaevise töötlemine.

Valitavad tööosad:
A.2.7 Allmaa elektri- ja lukksepatööd
1. Elektriseadmete ja -võrkude montaaži ja hooldus.
2. Elektri- ja mehaaniliste rikete tuvastamine ja kõrvaldamine.