Kutsestandardid

Klienditeenindaja kaubanduses, tase 4

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 04-17102018-1.2.1/7k

Valdkond: TEENINDUS

Kutseala: Kaubandus

Kutsetegevuse valdkond: Teenindus

Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu

Otsus: 17/17.10.2018

Kehtib alates: 17.10.2018

Kehtib kuni: 16.10.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
5 Teenindus- ja müügitöötajad
52 Müügitöötajad

EMTAK klassifikaator:
G HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
47 Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad

ISCED klassifikaator:
041 Ärindus ja haldus
0416 Hulgi- ja jaekaubandus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Kutsestandard uuendamise käigus viidi sisse järgmised muudatused:
- Muutus kutsenimetus
- Spetsialiseerumised jäeti välja
- Teadmised on kirjutatud tegevusnäitajatesse
- Parandatud on sõnastusi, tegevusnäitajaid ümber struktureeritud jne
- Läbivas kompetentsis on põhjalikumalt välja toodud suhtlemise ja meeskonnatöö kompetentsid
- Lisatud on IKT-vahendite kasutamisega seotud kompetentse

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Kaubanduse klienditeenindaja tööks on klientide teenindamine, kaupade käitlemine, pakkumine, müümine ja arveldamine. Ta osaleb müügitöö korraldamisel ja meeskonnatöös, täidab oma tööülesandeid erinevates olukordades, on valmis juhendama teisi töötajaid oma vastutusala piires. Vastutab oma tööülesannete täitmise eest.

Tööosad

A.2.1 Teenindamine ja müümine
1. Klientide teenindamine.
2. Kaupade tutvustamine, kliendi nõustamine ja müümine.
3. Müügijärgne teenindamine.

A.2.2 Kassatöö
1. Kassatoimingud ja arvete koostamine.
2. Raha käitlemine.
3. Kassaaruande koostamine.
4. Müügipiirangute järgimine.

A.2.3 Kaupade käitlemine
1. Kaupade tellimine.
2. Kaupade vastuvõtmine ja ladustamine.
3. Kaupade müügiks ettevalmistamine.
4. Pakendite, taara ja ohtlike jäätmete käitlemine.
5. Kaupade realiseerimisaegade jälgimine.
6. Kauba kvaliteedi hindamine.
7. Kaubagruppide liigitamine.

A.2.4 Müügitöö korraldamine
1. Hinna arvutamine.
2. Kaupade inventeerimine.