Kutsestandardid

Automaatik-tehnik, tase 5

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 07-01112018-1.2.2/6k

Spetsialiseerumised:
Tootmisautomaatik, tase 5
Ehitusautomaatik, tase 5

Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA

Kutseala: Elektritöö ja automaatika

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu

Otsus: 12/01.11.2018

Kehtib alates: 01.11.2018

Kehtib kuni: 31.10.2020

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
D ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 2 aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Automaatikud on oskustöötajad, kelle põhitegevus on automaatikasüsteemide, -komponentide ja -seadmete paigaldamine ja käitamine. Tootmisautomaatika ettevõtetes kasutavad nad elektro-, pneumo- ja/või hüdroautomaatika vahendeid, ehitusautomaatika ettevõtetes spetsiifilist seadmestikku ja aparatuuri.

Automaatik-tehnik, tase 5 töötab iseseisvalt või meeskonnas, kus ta juhib paigaldusprojektide teostamist. Ta vastutab enda ja teiste töötulemuste eest. Töö eeldab juhendamist, klientide nõustamist, vajadusel ressursside jagamist ning koostööd elektrikute, tehnoloogide, IT- jm sidusvaldkondade spetsialistidega.
Ta võtab oma töös arvesse energiatõhususe, säästlikkuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid.

Automaatik-tehnik spetsialiseerub tootmis- või ehitusautomaatikale.

Tootmisautomaatikale spetsialiseerunud automaatik-tehnik töötab protsesside, tootmisseadmete ja -süsteemide automatiseerimisega tegelevates ettevõtetes. Ta reguleerib, juhib ja kontrollib elektritootmise, kaugkütte, puidu-, keemia-, toiduainete- masina-, veevarustuse- ja põllumajandustööstuse jm automaatikasüsteeme. Ta täidab ka tootmisseadmete ja robotite paigaldamise, hooldamise ja käitamisega seotud tööülesandeid.

Ehitusautomaatikale spetsialiseerunud automaatik-tehnik töötab ehitiste, sh hoonete ja rajatiste tehnosüsteemide automatiseerimisega tegelevates ettevõtetes. Ta täidab hoonete ja rajatiste soojus- ja külmavarustuse, kütte- ja jahutussüsteemide, ventilatsiooni, veevarustuse- ja kanalisatsiooni automaatika ja lokaalsete juhtimisvõrkude paigalduse, hoolduse, korrashoiu ja kasutuselevõtuga seotud tööülesandeid.

Seotud kutsed:
Automaatik, tase 4

Tööosad

A.2.1 Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine
1. Ettevalmistustööd.
2. Seadmete ja süsteemide väljaehitamine.
3. Käivitustööd.
4. Dokumenteerimine.

A.2.2 Automaatikaseadmete ja -süsteemide käitamine
1. Ettevalmistustööd.
2. Seadmete tööshoidmine, hooldus ja remont.
3. Automatiseeritud tehnoloogiliste protsesside jälgimine ja kontrollimine.

A.2.3 Juhtimine ja juhendamine
1. Töö organiseerimine, sh paigaldusprojektide teostamise juhtimine.
2. Töötajate juhendamine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.4 Tootmisautomaatika paigaldamine ja käitamine
1. Seadmete ja süsteemide paigaldus, hooldus- ja korrashoiutööd.
2. Protsesside juhtimine.

A.2.5 Ehitusautomaatika paigaldamine ja käitamine
1. Seadmete ja süsteemide paigaldustööd.
2. Seadmete ja süsteemide käitamise, hoolduse ja korrashoiutööd.

Valitavad tööosad:
A.2.6 Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine ja käitamine plahvatusohtlikes keskkondades.

A.2.7 Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine ja käitamine keemiliselt agressiivsetes keskkondades.

A.2.8 Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine ja käitamine kõrgendatud steriilsusega seotud keskkondades.