Kutsestandardid

Automaatik, tase 4

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 07-01112018-1.2.1/7k

Spetsialiseerumised:
Tootmisautomaatik, tase 4
Ehitusautomaatik, tase 4

Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA

Kutseala: Elektritöö ja automaatika

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu

Otsus: 12/01.11.2018

Kehtib alates: 01.11.2018

Kehtib kuni: 31.10.2020

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised

EMTAK klassifikaator:
D ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 2 aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Automaatikud on oskustöötajad, kelle põhitegevus on automaatikasüsteemide, -komponentide ja -seadmete paigaldamine ja käitamine. Tootmisautomaatika ettevõtetes kasutavad nad elektro-, pneumo- ja/või hüdroautomaatika vahendeid, ehitusautomaatika ettevõtetes spetsiifilist seadmestikku ja aparatuuri.

Automaatik, tase 4 teeb paigaldus- ja hooldustöid iseseisvalt juhendite, eeskirjade, projektdokumentatsiooni (eelnevalt koostatud projektide, tööjooniste) või tootja paigaldusjuhendite järgi. Ta võtab oma töös arvesse energiatõhususe, säästlikkuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid.
Tööga võib kaasneda kaastöötajate juhendamine ning klientide nõustamine seadme kasutuse ja hoolduse osas. Töö eeldab suhtlemist elektrikute, tehnoloogide, IT- ja sidespetsialistide jm sidusvaldkondade spetsialistidega.
Automaatik spetsialiseerub tootmis- või ehitusautomaatikale.

Tootmisautomaatikale spetsialiseerunud automaatik töötab protsesside, tootmisseadmete ja -süsteemide automatiseerimisega tegelevates ettevõtetes. Ta reguleerib, juhib ja kontrollib elektritootmise, kaugkütte, puidu-, keemia-, toiduainete-, masina-, veevarustuse- ja põllumajandustööstuse jm automaatikasüsteeme. Ta täidab ka tootmisseadmete ja robotite paigaldamise, hooldamise ja käitamisega seotud tööülesandeid.

Ehitusautomaatikale spetsialiseerunud automaatik töötab hoonete tehnosüsteemide automatiseerimisega tegelevates ettevõtetes. Ta täidab hoonete ja rajatiste soojus- ja külmavarustuse, kütte- ja jahutussüsteemide, ventilatsiooni automaatika ja lokaalsete juhtimisvõrkude, nõrkvoolusüsteemide paigalduse, hoolduse, korrashoiu ja kasutuselevõtuga seotud tööülesandeid.

Seotud kutsed:
Automaatik-tehnik, tase 5.

Tööosad

A.2.1 Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine
1. Ettevalmistustööd.
2. Süsteemide väljaehitamine.
3. Süsteemide käivitamine.
4. Dokumenteerimine.

A.2.2 Automaatikaseadmete ja -süsteemide käitamine
1. Ettevalmistustööd.
2. Seadmete tööshoidmine, hooldus ja remont.
3. Automatiseeritud tehnoloogiliste protsesside jälgimine ja kontrollimine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.3 Tootmisautomaatika paigaldamine ja käitamine
1. Seadmete ja süsteemide paigaldamine ja käitamine.
2. Protsesside juhtimine.

A.2.4 Ehitusautomaatika paigaldamine ja käitamine
1. Seadmete ja süsteemide paigaldamine.
2. Seadmete ja süsteemide käitamine.

Valitavad tööosad:
A.2.5 Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine ja käitamine plahvatusohtlikes keskkondades.

A.2.6 Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine ja käitamine keemiliselt agressiivsetes keskkondades.

A.2.7 Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine ja käitamine kõrgendatud steriilsusega seotud keskkondades.