Kutsestandardid

Nahkkäsitöö valmistaja, tase 4

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 17-14112018-1.7/6k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Käsitöö

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu

Otsus: 13/14.11.2018

Kehtib alates: 14.11.2018

Kehtib kuni: 13.11.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised

EMTAK klassifikaator:
S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0214 Käsitöö

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga.
Kompetents Nahktoodete ja -teenuste turundamine nimetati ümber kompetentsiks Nahkkäsitööalane ettevõtlus. Kaotati valitavad kompetentsid Nahkrõivaste valmistamine ja Sisustusesemete valmistamine.
Varem eraldi välja toodud teadmised kirjutati tegevusnäitajatesse.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Nahkkäsitöö valmistaja, tase 4 valmistab enda koostatud tööjooniste või etteantud kavandite, tööjuhiste või lihtsamate esemete järgi kvaliteetseid ja esteetilisi nahast käsitööesemeid, kasutades traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid, töövõtteid ja valmistusviise.
Nahkkäsitöö valmistaja, tase 4 vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest, keerukamate tööülesannete juures võib ta vajada meistri abi. Ta on valmis oma oskuste piires kaastöötajaid ja praktikante juhendama.
Nahkkäsitöö valmistaja töötab nahatööettevõttes, nahaõmblustöökojas, köitekojas jm, ta on valmis tegutsema ettevõtjana, turundama oma toodangut ning osutama teenuseid.

Kutsealal töötab ka nahkkäsitöö valmistaja, tase 5, kes lisaks eelnimetatule valmistab keerukamaid unikaalesemeid ja väikesarju, juhendab kolleege, tegutseb ettevõtjana ning teeb koostööd oma eriala spetsialistide ning sidusalade esindajatega.

Tööosad

A.2.1 Nahast esemete valmistamise tööprotsessi korraldamine
1. Esemete kavandamine.
2. Materjalide varumine ja kasutamine.
3. Töö ettevalmistamine.
4. Töövahendite ja seadmete ettevalmistamine ja kasutamine.
5. Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
6. Nahast esemete valmistamine.
7. Tehnikate kasutamine.
8. Viimistlemine.
9. Tööprotsessi dokumenteerimine.

A.2.2 Nahkkäsitööalane ettevõtlus
1. Ettevõtte tegevuse korraldamine.
2. Töötajate juhendamine.
3. Toote ja/või teenuse arendus.
4. Toodete ja/või teenuste esitlus ning müük.

Valitavad tööosad:
A.2.3 Aksessuaaride valmistamine
1. Aksessuaari valmistamiseks vajalike eeltööde tegemine.
2. Aksessuaari valmistamine.

A.2.4 Nahkvormide valmistamine
1. Nahkvormi valmistamiseks vajalike eeltööde tegemine.
2. Nahkvormi valmistamine.
3. Pakendi valmistamine.

A.2.5 Köidete valmistamine
1. Köidete valmistamiseks vajalike eeltööde tegemine.
2. Köitmine.
3. Pakendi valmistamine.

A.2.6 Liistuta jalanõude valmistamine
1. Jalatsite valmistamiseks vajalike eeltööde tegemine.
2. Jalatsite valmistamine.