Kutsestandardid

Välioperaator, tase 5

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 19-14112018-1.14/6k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Film ja televisioon

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu

Otsus: 13/14.11.2018

Kehtib alates: 14.11.2018

Kehtib kuni: 13.11.2023

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
35 Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tehnikud

EMTAK klassifikaator:
J INFO JA SIDE
60 Programmid ja ringhääling

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0211 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Teleoperaator on peamiselt kaameraga töötav telemeeskonna liige, kelle töö eesmärk on kvaliteetse telepildi loomine.

Välioperaator, tase 5 võtab osa televisioonisaadete ning videovõtete filmimisest. Välioperaator töötab iseseisvalt või juhtoperaatori juhendamisel. Ta vastutab salvestatava materjali loomingulise ja tehnilise kvaliteedi eest ning teeb seda kõrgel professionaalsel tasemel.
Välioperaator tunneb põhjalikult televisioonikaamera tehnilisi iseärasusi, valdab valgustuse ja heli kasutamist maksimaalse tulemuse saavutamiseks ja tagab salvestatava materjali valmisoleku montaažiks.
Välioperaator võib töötada televisioonistuudiotes või ettevõtetes, mis tegelevad tele- ja/või videotoodangu loomisega. Ta hoolitseb loominguliste ideede adekvaatse teostamise eest.
Välioperaator arendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu.

Lisaks välioperaator, tase 5-le on kutsealal järgmised kutsed:
- teleoperaator, tase 4, kes töötab juhtoperaatori juhendamisel ega tööta portatiivse tehnikaga;
- juhtoperaator, tase 6, kes juhib teleoperaatorite ja teenindava tehnilise meeskonna tööd.

Tööosad

A.2.1 Võttekoha hindamine
1. Olude hindamine.
2. Võttepaiga turvalisuse hindamine.

A.2.2 Võttetehnika valimine ja kasutamine
1. Võttetehnika valimine.
2. Võttetehnika töökorda seadmine.
3. Võttetehnika korrasoleku hindamine.
4. Tehnika transportimine.
5. Töövahendite sihipärane kasutamine.

A.2.3 Filmimine
1. Kaamera koha valimine.
2. Valgustehnika valimine ja valguse seadmine.
3. Kadreerimine.
4. Multikaameratöö.

A.2.4 Koostöö korraldamine
1. Võttespetsiifiline nõustamine.
2. Võtte spetsiifika kooskõlastamine.