Kutsestandardid

Teleoperaator, tase 4

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 19-14112018-1.13/7k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Film ja televisioon

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu

Otsus: 13/14.11.2018

Kehtib alates: 14.11.2018

Kehtib kuni: 13.11.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
35 Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tehnikud

EMTAK klassifikaator:
J INFO JA SIDE
60 Programmid ja ringhääling

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0211 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Teleoperaator on kaameraga töötav telemeeskonna liige, kelle töö eesmärk on kvaliteetse telepildi loomine.

Teleoperaator, tase 4 võib töötada televisioonistuudiotes või ettevõtetes, mis tegelevad tele- ja/või videotoodangu loomisega. Ta võtab osa televisioonisaadete ning videovõtete filmimisest. Teleoperaator töötab juhtoperaatori juhendamisel ega tööta portatiivse tehnikaga. Ta vastutab temale usaldatud võttetehnika eest televõtte, transportimise ja tagastamise ajal. Ta arendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu.

Lisaks teleoperaator, tase 4-le on kutsealal järgmised kutsed:
- välioperaator, tase 5, kes töötab kaameraga iseseisvalt.
- juhtoperaator, tase 6, kes juhib teleoperaatorite ja teenindava tehnilise meeskonna tööd.

Tööosad

A.2.1 Võttekoha hindamine
1. Olude hindamine.
2. Võttepaiga turvalisuse hindamine.

A.2.2 Võttetehnika valimine ja kasutamine
1. Võttetehnika töökorda seadmine.
2. Võttetehnika korrasoleku hindamine.
3. Tehnika transportimine.
4. Töövahendite sihipärane kasutamine.

A.2.3 Filmimine
1. Kaamera koha valimine.
2. Kadreerimine.
3. Multikaameratöö.