Kutsestandardid

Korrakaitseametnik, tase 6

Versiooni number: 3

Kutsestandardi tähis: 26-06112018-1.6/3k

Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE

Kutseala: Korrakaitseteenistus

Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse

Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu

Otsus: 11/06.11.2018

Kehtib alates: 06.11.2018

Kehtib kuni: 05.11.2023

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
5 Teenindus- ja müügitöötajad
54 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad

EMTAK klassifikaator:
O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

ISCED klassifikaator:
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga. Sisulisi muudatusi ei tehtud.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Korrakaitseametniku töö eesmärk on õigusnormide järgimine ning õigushüvede ja isikute subjektiivsete õiguste kaitstus.

Korrakaitseametniku põhiülesanneteks on väärtegude kohtuväline menetlemine ning riikliku järelevalve teostamine kohalikule omavalitsusele seadustega antud pädevuse piires, sealhulgas valla- või linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle.

Korrakaitse kutsealal on ka korrakaitseametnik, tase 5 kutse, kes täidab korrakaitseametnikule pandud põhiülesandeid.

Tööosad

A.2.1 Süüteoennetus
1. Probleemide väljaselgitamine, kaardistamine ja analüüsimine.
2. Süütegude ja muude korrarikkumiste ärahoidmine ja soodustegurite mõju vähendamine.
3. Isikute nõustamine.
4. Avalikkuse teavitamine.

A.2.2 Järelevalve teostamine
1. Informatsiooni kogumine.
2. Järelevalve menetlustoimingute läbiviimine.
3. Ettekirjutuse ja haldussunnivahendi kohaldamine.

A.2.3 Kohtuväline menetlus
1. Väärteokoosseisu tuvastamine.
2. Väärtegude menetlemine.
3. Kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebuste lahendamine.

A.2.4 Järelevalve avalikus kohas käitumise nõuete üle
1. Patrullimine.
2. Teadete vastuvõtmine.
3. Teadete lahendamine.
4. Riikliku järelevalve toimingute teostamine.
5. Avaliku korra kaitse tegevuse planeerimine, ohuprognoosi koostamine.

A.2.5 Kohtuvälise menetleja esindamine kohtus
1. Kohtuistungiks ettevalmistamine.
2. Kohtuistungil esinemine.
3. Kohtulahendite analüüsimine.