Kutsestandardid

Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7

Versiooni number: 11

Kutsestandardi tähis: 22-04102018-3.2/11k

Spetsialiseerumised:
Hoonete ehitus
Sadamaehitus
Geotehnika

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Inseneeria (ehitus)

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu

Otsus: 16/04.10.2018

Kehtib alates: 29.11.2018

Kehtib kuni: 28.11.2023

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Ehitusvaldkonna insenerid tegutsevad spetsialistina hoonete ja rajatiste projekteerimisel, püstitamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel, samuti lammutus- ja restaureerimistöödel. Ehitusinsenerid arvestavad oma ametialaste ülesannete täitmisel sotsiaalsete, majanduslike, keskkonnahoiu, tööohutuse, töötervishoiu ja eetiliste aspektidega ning teevad koostööd sidusvaldkondade spetsialistidega.
Ehitusinseneri erialal on välja töötatud järgmised kutsestandardid:
- Ehitusinsener, tase 6
- Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7
- Volitatud ehitusinsener, tase 8

Ehitusinsenerid spetsialiseeruvad ühele kolmest allerialast:
a) Hoonete¹ ehitus
b) Sadamaehitus
c) Geotehnika²
Spetsialiseerumise all on vajalik valida vähemalt üks järgmistest ametialadest:
a) Hoonete¹ ehituse puhul:
- Hoone ehitusprojekti koostamine
- Hoone klaasfassaadi projekti koostamine
- Hoone kergfassaadi projekti koostamine
- Hoone katuse projekti koostamine
- Palkmaja ehitusprojekti koostamine
- Ehitustegevuse juhtimine
- Ehitustegevuse juhtimine klaasfassaadide ehitamisel
- Ehitustegevuse juhtimine kergfassaadide ehitamisel
- Ehitustegevuse juhtimine katuseehitustöödel
- Ehitustegevuse juhtimine palkmajade ehitamisel
- Ehitusjuhtimine
- Omanikujärelevalve
- Ehitusprojekti ekspertiis
- Ehitise audit
- Projekteerimise juhtimine³
- Ehitusmaksumuse hindamine
b) Sadamaehituse puhul:
- Sadamarajatiste projekteerimine
- Ehitustegevuse juhtimine
- Ehitusjuhtimine
- Omanikujärelevalve
- Ehitusprojekti ekspertiis
- Ehitise audit
- Projekteerimise juhtimine³
- Ehitusmaksumuse hindamine
c) Geotehniliste tööde puhul:
- Geotehniline projekteerimine
- Ehitusgeoloogilised uuringud
- Ehitustegevuse juhtimine
- Ehitusjuhtimine
- Omanikujärelevalve
- Ehitusprojekti ekspertiis
- Ehitise audit
- Projekteerimise juhtimine³
- Ehitusmaksumuse hindamine

Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 on spetsialist, kes vastutab nii iseenda kui enda poolt juhitud töörühma töö tulemuste eest.
Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 kutsetunnistus annab selle omanikule seadusest tulenevatel alustel õiguse tegutseda pädeva isikuna iseseisvalt ja omal vastutusel ainult järgnevalt kirjeldatud piirangute ulatuses:

I EHITUSLOAKOHUSTUSLIKU EHITISE VÕI SADAMARAJATISE EHITAMINE, GEOTEHNILISED TÖÖD, EHITUSJUHTIMINE
1. Ehitusloakohustusliku ehitise ehitamine
1.1 Maapinnast kuni 100 m kõrguste ja kuni 12 m sügavuste hoonete ja nende konstruktsioonide ehitamine
1.1.1 Eelnimetatud piirangutega ehitiste piirdekonstruktsioonide ja palkmajade ehitamine.
1.2 Kuni 3. geotehnilise kategooriaga⁴ ehitiste ehitamine
1.3 Avalikkusele mittekasutatavate teede, platside ja transpordirajatiste ehitamine
1.4 Ehituselementide tehaseline tootmine
2. Sadamarajatiste ehitamine
2.1 Kaid, muulid, kaldakindlustused ja lainemurdjad veesügavusega kuni 19 m
3. Geotehnilised tööd
3.1 Geotehniliste uuringute välitööde juhtimine
3.2 Kuni 3. geotehnilise kategooriaga⁴ ehitiste geotehniliste uuringute andmetöötlus
3.3 Kuni 3. geotehnilise kategooriaga⁴ ehitiste ehitamine

II EHITUSLOAKOHUSTUSLIKU EHITISE EHITUSPROJEKTI JA SADAMARAJATISE EHITUSPROJEKTI KOOSTAMINE, GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE
1. Ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamine
Tavapärase konstruktsioonilahendusega ehitis kus ei mõju suuri staatilisi ja dünaamilisi koormusi ning mis on maapinnast kuni 65 m kõrgused ja kuni 8 m sügavused (v.a.vaialused).
Konstruktsioonid silletega kuni:
- monoliitsed betoonkonstruktsioonid kuni 18 m
- monteeritavad konstruktsioonid kuni 32 m
- teraskonstruktsioonid kuni 36 m
- puitkonstruktsioonid kuni 18 m
- komposiitkonstruktsioonid kuni 24 m
Eelnimetatud piirangutega ehitiste piirdekonstruktsioonide ja palkmajade projekteerimine.
2. Sadamarajatiste projekteerimine
2.1 Kaid, muulid, kaldakindlustused ja lainemurdjad veesügavusega kuni 14 m
2.2 Arvutuslik lainekõrgus kuni 3 m
2.3 Kuni 2. geotehnilise kategooriaga⁴ ehitis
3. Geotehniline projekteerimine
3.1 Kuni 2. geotehnilise kategooriaga⁴ ehitised

III OMANIKUJÄRELEVALVE
1. Ehitise omanikujärelevalve
1.1 Maapinnast kuni 65 m kõrguste ja kuni 8 m sügavuste hoonete ja nende konstruktsioonide ehitamine
1.2 Kuni 3. geotehnilise kategooriaga⁴ ehitiste ehitamine
1.3 Avalikkusele mittekasutatavate teede, platside ja transpordirajatiste ehitamine
2. Sadamarajatiste omanikujärelevalve
2.1 Kaid, muulid, kaldakindlustused ja lainemurdjate konstruktsioonid veesügavusega kuni 19 m
3. Geotehniliste tööde omanikujärelevalve
3.1 Geotehniliste uuringute välitööde juhtimine
3.2 Kuni 3. geotehnilise kategooriaga⁴ ehitiste geotehniliste uuringute andmetöötlus
3.3 Kuni 3. geotehnilise kategooriaga⁴ ehitiste ehitamine

IV EHITUSPROJEKTI EKSPERTIIS
V EHITISE AUDIT
VI PROJEKTEERIMISE JUHTIMINE³
Piirangud on analoogsed ehitusloakohustusliku ehitise ja sadamarajatise ehitusprojekti koostamisele ning geotehnilisele projekteerimisele kohalduvatega.

VII EHITUSMAKSUMUSE HINDAMINE
Ilma tehniliste piiranguteta.
_____________________________________________
¹ - Ehitusinseneride standardite raames on sõna "hoone" all mõeldud kõiki maismaaehitisi va sillad, tunnelid, truubid jms, mis kuuluvad teedehituse valdkonda
²- Üldehituse eriala geotehnika allerialal antud kutsega on õigus tegutseda 7. taseme pädeva isikuna ka teedeehituse ning keskkonnatehnika hoonete tehnosüsteemide eriala geotehniliste tööde alal.
³ - projekteerimise juhtimise tegevuse all peetakse silmas mitte kitsa eriala, vaid kogu tervikprojekti projekteerimise projektijuhtimist
⁴ - EVS-NE 1997-1:2006 liigituse järgi

Tööosad

A.2.1 Ehitusinseneri tööd läbiv kohustuslik kompetents
1. Kutse-eetika nõuete järgimine
2. Erialane enesearendamine
3. Meeskonnatöös osalemine, meeskonna juhtimine
4. Keskkonnahoidlikkuse ja energiatõhususe põhimõtete rakendamine
5. Valdkondlike teadmiste rakendamine töös
6. Digipädevus ja keeleoskus

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.2 Hoonete ehitus
1. Tööde juhtimine ja korraldamine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Valminud tööde ja nende osade kvaliteedi kontrollimine
3. Valminud tööde kompleksse vastavuse/sobivuse kontrollimine
4. Valminud tööde tellijale esitamise/üle andmise korraldamine

A.2.3 Sadamaehitus
1. Tööde juhtimine ja korraldamine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Valminud tööde ja nende osade kvaliteedi kontrollimine
3. Valminud tööde kompleksse vastavuse/sobivuse kontrollimine
4. Valminud tööde tellijale esitamise/üle andmise korraldamine

A.2.4 Geotehnilised tööd
1. Tööde juhtimine ja korraldamine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Valminud tööde ja nende osade kvaliteedi kontrollimine
3. Valminud tööde kompleksse vastavuse/sobivuse kontrollimine
4. Valminud tööde tellijale esitamise/üle andmise korraldamine

Valitavad tööosad:
A.2.5 Hoone ehitusprojekti koostamine
1. Ehitusprojekti koostamine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Kandeskeemi ja liigi valimine, arvutamine ja dimensioneerimine
4. Piirdetarindite lahenduste määramine
5. Seletuskirja koostamine
6. Koostöö projekteerimismeeskonnaga
7. Konstruktsiooniosa projekti koostamine ja vormistamine
8. Konstruktsioonide lammutusprojekti koostamine
9. Ehitise kasutus- ja hooldusjuhendi koostamine
10. Projekteerija järelevalve tegemine

A.2.6 Hoone klaasfassaadi projekti koostamine
1. Klaasfassaadi projekteerimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Piirdetarindite lahenduste määramine
4. Seletuskirja koostamine
5. Koostöö projekteerimismeeskonnaga
6. Klaasfassaadi projekti koostamine ja vormistamine
7. Klaasfassaadi lammutusprojekti koostamine
8. Klaasfassaadi kasutus- ja hooldusjuhendi koostamine
9. Projekteerija järelevalve tegemine

A.2.7 Hoone kergfassaadi projekti koostamine
1. Kergfassaadi projekteerimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Piirdetarindite lahenduste määramine
4. Seletuskirja koostamine
5. Koostöö projekteerimismeeskonnaga
6. Konstruktsiooniosa projekti koostamine ja vormistamine
7. Konstruktsioonide lammutusprojekti koostamine
8. Konstruktsiooniosa kasutus- ja hooldusjuhendi koostamine
9. Projekteerija järelevalve tegemine

A.2.8 Hoone katuse projekti koostamine
1. Hoone katuse projekteerimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Kandeskeemi ja liigi valimine, arvutamine ja dimensioneerimine
4. Piirdetarindite lahenduste määramine
5. Seletuskirja koostamine
6. Koostöö projekteerimismeeskonnaga
7. Katuse konstruktsiooniosa projekti koostamine ja vormistamine
8. Katusekonstruktsioonide lammutusprojekti koostamine
9. Katuse kasutus- ja hooldusjuhendi koostamine
10. Projekteerija järelevalve tegemine

A.2.9 Palkmaja ehitusprojekti koostamine
1. Palkmajade projekteerimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Kandeskeemi ja liigi valimine, arvutamine ja dimensioneerimine
4. Piirdetarindite lahenduste määramine
5. Seletuskirja koostamine
6. Koostöö projekteerimismeeskonnaga
7. Konstruktsiooniosa projekti koostamine ja vormistamine
8. Konstruktsioonide lammutusprojekti koostamine
9. Ehitise kasutus- ja hooldusjuhendi koostamine
10. Projekteerija järelevalve tegemine

2.10 Sadamarajatiste projekteerimine
1. Sadamarajatise projekti koostamine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Kandeskeemi ja liigi valimine, arvutamine ja dimensioneerimine
4. Seletuskirja koostamine
5. Koostöö projekteerimismeeskonnaga
6. Konstruktsiooniosa projekti koostamine ja vormistamine
7. Konstruktsioonide lammutusprojekti koostamine
8. Rajatise kasutus- ja hooldusjuhendi koostamine
9. Projekteerija järelevalve tegemine

A.2.11 Geotehniline projekteerimine
1. Geotehniline projekteerimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Pinnaseuuringute tegemine
3. Kaevete, nõlvade, pinnastammide ja süvendite üldstabiilsuse ja kandevõime arvutamine
4. Sulund- ja tugiseinte kavandamine
5. Pinnase tihendamise, parendamise ja armeerimise kavandamine
6. Vaia kandevõime määramine
7. Ehitustegevuse geotehnilise mõju hindamine

A.2.12 Ehitustegevuse juhtimine
1. Ehitustegevuse juhtimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Ehituspakkumise koostamine
3. Ehitamise kavandamine
4. Ehituse ressursside kavandamine
5. Alltööhangete korraldamine ja lepingute sõlmimine
6. Ehitustoodete hankimine
7. Ehitustegevuse korraldamine ehitustööde kestel
8. Kvaliteedikontrolli ja mõõdistustööde tegemise korraldamine
9. Objekti üleandmisdokumentatsiooni koostamine
10. Objekti üleandmise korraldamine

A.2.13 Ehitustegevuse juhtimine klaasfassaadide ehitamisel
1. Ehitustegevuse juhtimine klaasfassaadide ehitustöödel kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Ehituspakkumise koostamine
3. Ehitamise kavandamine
4. Ehituse ressursside kavandamine
5. Alltööhangete korraldamine ja lepingute sõlmimine
6. Ehitustoodete hankimine
7. Ehitustegevuse korraldamine ehitustööde kestel
8. Kvaliteedikontrolli ja mõõdistustööde tegemise korraldamine
9. Objekti üleandmisdokumentatsiooni koostamine
10. Objekti üleandmise korraldamine

A.2.14 Ehitustegevuse juhtimine kergfassaadide ehitamisel
1. Ehitustegevuse juhtimine kergfassaadide ehitustöödel kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Ehituspakkumise koostamine
3. Ehitamise kavandamine
4. Ehituse ressursside kavandamine
5. Alltööhangete korraldamine ja lepingute sõlmimine
6. Ehitustoodete hankimine
7. Ehitustegevuse korraldamine ehitustööde kestel
8. Kvaliteedikontrolli ja mõõdistustööde tegemise korraldamine
9. Objekti üleandmisdokumentatsiooni koostamine
10. Objekti üleandmise korraldamine

A.2.15 Ehitustegevuse juhtimine katuseehitustöödel
1. Ehitustegevuse juhtimine katuseehitustöödel kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Ehituspakkumise koostamine
3. Ehitamise kavandamine
4. Ehituse ressursside kavandamine
5. Alltööhangete korraldamine ja lepingute sõlmimine
6. Ehitustoodete hankimine
7. Ehitustegevuse korraldamine ehitustööde kestel
8. Kvaliteedikontrolli ja mõõdistustööde tegemise korraldamine
9. Objekti üleandmisdokumentatsiooni koostamine
10. Objekti üleandmise korraldamine

A.2.16 Ehitustegevuse juhtimine palkmajade ehitamisel
1. Ehitustegevuse juhtimine palkmajade ehitamisel kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Ehituspakkumise koostamine
3. Ehitamise kavandamine
4. Ehituse ressursside kavandamine
5. Alltööhangete korraldamine ja lepingute sõlmimine
6. Ehitustoodete hankimine
7. Ehitustegevuse korraldamine ehitustööde kestel
8. Kvaliteedikontrolli ja mõõdistustööde tegemise korraldamine
9. Objekti üleandmisdokumentatsiooni koostamine
10. Objekti üleandmise korraldamine

A.2.17 Ehitusjuhtimine
1. Ehitusjuhtimine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Vajadusuuringu läbiviimine
3. Hanke ettevalmistamine ja hankedokumentatsiooni koostamine
4. Ehitise elutsükli kavandamine
5. Ehitusmaksumuse arvutamine
6. Projekteerimise ettevalmistamine ja tööde korraldamine
7. Projekteerijate valimine ja lepingute ettevalmistamine
8. Ehitustööde ettevalmistamine
9. Pakkumus-dokumentatsiooni ettevalmistamine
10. Alltöövõtjate valimine
11. Ehitusprotsessi koordineerimine tellija esindajana
12. Objekti üleandmine ja kasutuselevõtmine
13. Garantiiperioodi toimingud

A.2.18 Omanikujärelevalve
1. Omanikujärelevalve tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Järelevalveprogrammi koostamine
3. Ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrollimine
4. Ehitustegevuse lepingule vastavuse kontrollimine
5. Kvaliteedi vastavuse kontrollimine ja hindamine
6. Ohutusele vastavuse kontrollimine
7. Vajaliku dokumentatsiooni kontrollimine
8. Ehitise vastuvõtmine
9. Teavitustegevus
10. Ettepanekute tegemine

A.2.19 Ehitusprojekti ekspertiis
1. Ehitusprojekti ekspertiisi tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Projektiga tutvumine, lähteandmete kogumine ja analüüsimine
3. Projekti mahulise vastavuse kontrollimine
4. Projekti lahenduste eesmärgile ja nõuetele vastavuse kontrollimine
5. Ekspertiisi aruande koostamine

A.2.20 Ehitise audit
1. Ehitise auditi tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Süsteemiga tutvumine, lähteandmete kogumine ja analüüsimine
3. Täiendavate uuringute ja testide korraldamine
4. Kontrollarvutuste ja täiendavate mõõtmiste tegemine
5. Auditi aruande koostamine

A.2.21 Ehitusgeoloogilised uuringud
1. Ehitusgeoloogiliste uuringute tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Väliuuringute tegemine
3. Uuringu aruannete vormistamine

A.2.22 Projekteerimise juhtimine
1. Projekteerimislepingu ettevalmistamine
2. Projekteerimismeeskonna komplekteerimine
3. Infovahetuse korraldamine
4. Projekteerimise koordineerimine ja kvaliteedijuhtimine
5. Projekteerija järelevalve korraldamine

A.2.23 Ehitusmaksumuse hindamine
1. Maksumus- ja tasuvusuuringute tegemine
2. Tellija eelarve koostamine, maksumusplaanimine
3. Ehituspakkumuse hinnaosa koostamine