Kutsestandardid

Kinnisvara nooremhindaja, tase 5

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 22-04102018-3.8/6k

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Kinnisvarateenused

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu

Otsus: 16/04.10.2018

Kehtib alates: 04.10.2018

Kehtib kuni: 03.10.2023

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
33 Äri ja halduse keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
L KINNISVARAALANE TEGEVUS
68 Kinnisvaraalane tegevus

ISCED klassifikaator:
042 Õigus
0421 Õigus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Kinnisvara hindamise kutsealal töötavate hindajate peamised tööülesanded on varade väärtuste leidmine, hindamisaruannete koostamine või nende läbivaatamine.
Hindajad tuginevad oma töös Eesti vara hindamise standarditele EVS 875 ja juhul kui EVS 875 regulatsioon on ebapiisav, siis rahvusvahelistele vara hindamise standarditele. Hindajad lähtuvad oma töös Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu (edaspidi EKHÜ) heade tavade koodeksist (Lisa 3 - Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu heade tavade koodeks).

Kinnisvara hindamise kutsealal on kutsed kolmel tasemel:
1) kinnisvara nooremhindaja, tase 5
2) kinnisvara hindaja, tase 6
3) vara hindaja, tase 7

Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 suhtleb oma töös tellijaga, teostab hinnatava vara ülevaatuse ja koostab turuanalüüsi (v.a. makromajandusliku). Koostöös kõrgema kutsetaseme hindajaga valib ja rakendab hindamismeetodi, koostab hindamisaruande ning esitab selle kõrgema kutsetasemega hindajale läbivaatamiseks ja allkirjastamiseks.

Tööosad

A.2.1 Suhtlemine tellijaga
1. Lähteülesande fikseerimine
2. Tellimuslepingu sõlmimine

A.2.2 Teabe kogumine hinnatava vara kohta
1. Dokumentide ja registriandmete kogumine
2. Hinnatava vara ülevaatamine
3. Hinnatava vara kohta kogutud andmete süstematiseerimine ja analüüsimine

A.2.3 Kinnisvaraturu analüüsimine hinnatava vara kontekstis
1. Kinnisvaraturu analüüsimine
2. Turuandmete kogumine

A.2.4 Vara hindamine ja hindamisaruande vormistamine
1. Eelduste ja piiravate tingimuste määratlemine
2. Hindamismeetodi valimine
3. Hindamismeetodi realiseerimine
4. Hindamisaruande koostamine

A.2.5 Aruandlus ja juhendamine
1. Hindamisaruannete arhiveerimine
2. Aruandluse esitamine