Kutsestandardid

Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8

Versiooni number: 11

Kutsestandardi tähis: 22-04102018-3.6/11k

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Inseneeria (ehitus)

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu

Otsus: 16/04.10.2018

Kehtib alates: 29.11.2018

Kehtib kuni: 28.11.2023

EKR tase: 8

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener (edaspidi KVJ insener) tegutseb spetsialistina hoonete kütte-, ventilatsiooni-, niisutus-, kuivatus- ja jahutussüsteemide ning nendega seonduvate paigaldiste (edaspidi sisekliima tagamise süsteemid), lokaalse soojustootmise ja kinnistusiseste kaugkütte ja -jahutuse võrkude kavandamisel, püstitamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel, samuti süsteemide lammutustöödel (ehitusseadustiku ja muude asjakohaste normide mõistes).
KVJ inseneri ülesanne on sisekliima tagamiseks ette nähtud tehniliste lahenduste väljatöötamine ja väljatöötatud projektlahenduste realiseerimine, pidades silmas sotsiaalseid, majanduslikke ja eetilisi aspekte, keskkonnahoidu ning tööohutust ja töötervishoidu. KVJ insener teeb koostööd teiste sidusvaldkondade spetsialistidega

KVJ inseneri kutsealal on välja töötatud järgmised kutsestandardid:
- Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 6
- Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7
- Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8

Volitatud KVJ inseneri 8. taseme kutse taotlemisel tuleb valida vähemalt üks järgmistest ametialadest:
a) sisekliima tagamise süsteemi projekti koostamine
b) ehitustegevuse juhtimine
c) ehitusjuhtimine
d) omanikujärelevalve
e) sisekliima tagamise süsteemi projekti ekspertiis
f) sisekliima tagamise süsteemi audit
g) projekteerimise juhtimine¹
h) inseneride koolitamine ja arendustegevus

Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8 on spetsialist, kes vastutab nii iseenda kui enda poolt juhitud töörühma töö tulemuste eest.
Volitatud KVJ insener, tase 8 kutsetunnistus annab selle omanikule seadusest tulenevatel alustel õiguse tegutseda pädeva isikuna iseseisvalt ja omal vastutusel ainult järgnevalt kirjeldatud piirangute ulatuses:

I SISEKLIIMA TAGAMISE SÜSTEEMI PROJEKTI KOOSTAMINE
Ilma tehniliste piiranguteta

II SISEKLIIMA TAGAMISE SÜSTEEMI EHITAMINE, EHITUSJUHTIMINE
Ilma tehniliste piiranguteta

III OMANIKUJÄRELEVALVE
Ilma tehniliste piiranguteta

IV SISEKLIIMA TAGAMISE SÜSTEEMI PROJEKTI EKSPERTIIS
Ilma tehniliste piiranguteta

V SISEKLIIMA TAGAMISE SÜSTEEMI AUDIT
Ilma tehniliste piiranguteta

VI PROJEKTEERIMISE JUHTIMINE¹
Ilma tehnilise piiranguta

__________________________________________
¹ - projekteerimise juhtimise tegevuse all peetakse silmas mitte kitsa eriala, vaid kogu ehitise tervikprojekti projekteerimise juhtimist

Tööosad

A.2.1 Kütte-, ventilatsiooni ja jahutusinseneritööd tööd läbiv kohustuslik kompetents
1. Kutse-eetika nõuete järgimine
2. Erialane enesearendamine
3. Meeskonnatöös osalemine, meeskonna juhtimine
4. Keskkonnahoidlikkuse ja energiatõhususe põhimõtete rakendamine
5. Valdkondlike teadmiste rakendamine töös
6. Digipädevus ja keeleoskus

Valitavad tööosad:
A.2.2 Sisekliima tagamise süsteemi projekti koostamine
1. Projekti koostamine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Tehniliste lahenduste kavandamine
4. Lähteandmete edastamine teistele projekti osapooltele
5. Seletuskirja koostamine
6. Sisekliima tagamise süsteemide projekti koostamine ja vormistamine
7. Lihtsustatud korras energiamärgise väljastamine
8. Koostöö projekteerimismeeskonnaga
9. Projekteerija järelevalve tegemine
10. Täiendavate dokumentide koostamine

A.2.3 Ehitustegevuse juhtimine
1. Ehituspakkumise koostamine
2. Sisekliima tagamise süsteemi ehitamise kavandamine
3. Ehituse ressursside kavandamine
4. Alltöövõtu töödele hangete korraldamine ja lepingute sõlmimine
5. Ehitustoodete hankimine
6. Sisekliima tagamise süsteemi ehitustegevuse korraldamine ehitustööde kestel
7. Sisekliima tagamise süsteemi ehitustööde kvaliteedikontrolli ja mõõdistustööde tegemise korraldamine
8. Objekti üleandmisdokumentatsiooni koostamine
9. Objekti üleandmise korraldamine

A.2.4 Ehitusjuhtimine
1. Ehitusjuhtimine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Vajadusuuringu läbiviimine
3. Hanke ettevalmistamine ja hankedokumentatsiooni koostamine
4. Tehnosüsteemide elutsükli kavandamine
5. Ehitusmaksumuse arvutamine
6. Projekteerimise ettevalmistamine ja tööde korraldamine
7. Projekteerijate valimine ja lepingute ettevalmistamine
8. Ehitustööde ettevalmistamine
9. Pakkumusdokumentatsiooni ettevalmistamine
10. Alltöövõtjate valimine
11. Ehitusprotsessi koordineerimine tellija esindajana
12. Objekti üleandmine ja kasutuselevõtmine
13. Garantiiperioodi toimingud

A.2.5 Omanikujärelevalve
1. Omanikujärelevalve tegemine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Järelevalveprogrammi koostamine
3. Ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrollimine
4. Ehitustegevuse lepingule vastavuse kontrollimine
5. Kvaliteedi vastavuse kontrollimine ja hindamine
6. Ohutusele vastavuse kontrollimine
7. Vajaliku dokumentatsiooni kontrollimine
8. Ehitise vastuvõtmine
9. Teavitustegevus
10. Ettepanekute tegemine

A.2.6 Sisekliima tagamise projekti ekspertiis
1. Sisekliima tagamise süsteemi projekti ekspertiisi tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Projektiga tutvumine, lähteandmete kogumine ja analüüsimine
3. Projekti mahulise vastavuse kontrollimine
4. Projekti lahenduste eesmärgile ja nõuetele vastavuse kontrollimine
5. Ekspertiisi aruande koostamine

A.2.7 Sisekliima tagamise süsteemi audit
1. Sisekliima tagamise süsteemi auditi tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Süsteemiga tutvumine, lähteandmete kogumine ja analüüsimine
3. Täiendavate uuringute ja testide korraldamine
4. Kontrollarvutuste ja täiendavate mõõtmiste tegemine
5. Auditi aruande koostamine

A.2.8 Projekteerimise juhtimine
1. Projekteerimise juhtimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Projekteerimislepingu ettevalmistamine
3. Projekteerimismeeskonna komplekteerimine
4. Infovahetuse korraldamine
5. Projekteerimise koordineerimine ja kvaliteedijuhtimine
6. Projekteerija järelevalve korraldamine

A.2.9 Inseneride koolitamine ja arendustegevus
1. Koolitustegevus
2. Õppe- ja juhendmaterjalide koostamine
3. Teaduslike või rakenduslike uurimistööde tegemine