Kutsestandardid

Kinnisvaramaakler, tase 5

Versiooni number: 9

Kutsestandardi tähis: 22-04102018-3.7/9k

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Kinnisvarateenused

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu

Otsus: 16/04.10.2018

Kehtib alates: 04.10.2018

Kehtib kuni: 03.10.2023

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
33 Äri ja halduse keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
L KINNISVARAALANE TEGEVUS
68 Kinnisvaraalane tegevus

ISCED klassifikaator:
041 Ärindus ja haldus
0413 Juhtimine ja haldus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
• A.2 Tööosade ja tööülesannete loetelus on tehtud muudatus A.2.4 pealkirjas ja tööülesandes nr 1. (turustamine versus turundamine)
• A.6 Kutsealase ettevalmistuse teksti on täpsustatud.
• B.2.3 teadmistesse lisandus isikuandmete kaitse nõuete ja põhimõtete rida.
• B.2.13 sõnastus on vastavusse viidud uuenenud digipädevuse oskuste lisaga.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Kinnisvaramaakler tegutseb kinnisvaratehingutes käsundandja nimel või vahendajana.
Kinnisvaramaakleri peamised tööülesanded on käsundi alusel vahendada kinnisvara ostu-, müügi-, üüri- ja renditehinguid ja anda kinnisvaravaldkonnaga seonduvaid konsultatsioone.
Maakler tegutseb iseseisvalt või meeskonnas ja vastutab oma tegevuse eest.
Maaklerid juhinduvad on töös seadusandlusest, EVS-EN 15733 standardist ja Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja heade tavade koodeksist.

Tööosad

A.2.1 Turuinformatsiooni kogumine ja analüüsimine
1. Toimunud tehingute informatsiooni kogumine
2. Avalike müügi-, üüri- ja rendipakkumiste ning hinnatrendide kogumine ja jälgimine
3. Müügi-, üüri- ja rendipakkumiste ning tehinguinformatsiooni süstematiseerimine ja sisestamine
andmebaasi
4. Kogutud informatsiooni analüüsimine

A.2.2 Teenuse turundamine
1. Sihtgrupi määratlemine
2. Turundusstrateegia väljatöötamine ja elluviimine

A.2.3 Läbirääkimiste pidamine ja käsunduslepingu sõlmimine
1. Läbirääkimiste ettevalmistamine
2. Objekti omandiõigusega seonduvate küsimuste täpsustamine
3. Objekti koosseisu, suuruse ja seisukorra täpsustamine
4. Objektiga seotud kitsenduste ja piirangute olemasolu täpsustamine, kolmandate isikute õiguste
välja selgitamine
5. Objekti ümbruse ja piirkonna täpsustamine
6. Läbirääkimiste pidamine ja käsunduslepingu sõlmimine

A.2.4 Objekti turundamine
1. Turundamisega seotud tegevuste planeerimine
2. Sihtgrupi teavitamine turunduskanalite kaudu
3. Objekti esitlemine
4. Tehingutingimuste tutvustamine
5. Käsundiandja teavitamine käsundi täitmise käigust ja nõustamine

2.5 Tehingu vormistamine
1. Läbirääkimiste korraldamine
2. Tehinguks vajalike dokumentide ettevalmistamise korraldamine
3. Lepingu sõlmimise korraldamine ja lepingupooltega kooskõlastamine

2.6 Objekti valduse üleandmine
1. Üleandmise-vastuvõtmise akti ettevalmistamine
2. Valduse ja kinnisasja päraldiste üleandmine ning akti allkirjastamise korraldamine