Kutsestandardid

Vagunijärelevaataja, tase 4

Versiooni number: 2

Kutsestandardi tähis: 12-21092018-1.13/2k

Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA

Kutseala: Raudteetransport

Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika

Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu

Otsus: 10/21.09.2018

Kehtib alates: 21.09.2018

Kehtib kuni: 20.09.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
43 Arvepidamise ja materjaliarvestuse kontoritöötajad

EMTAK klassifikaator:
H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport

ISCED klassifikaator:
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Vagunijärelevaataja tööks on kauba- ja/või reisivagunite tehnilise seisukorra kontrollimine ja remontimine, et tagada rongide liikumisel liiklusohutus ja veoste säilivus. Väljuvatele rongidele teeb vagunijärelevaataja automaatpidurite proovi. Vagunijärelevaataja ülesandeks on ka vagunite üleandmine kliendi haruteedele ja nende vastuvõtmine kliendilt. Reisirongide koostejaamades kontrollivad vagunijärelevaatajad reisivagunite sisustuse ja tehniliste seadmete korrasolekut ning remondivad neid.

Vagunijärelevaataja kutsealal on kaks kutset.
Vagunijärelevaataja, tase 3 töötab iseseisvalt raudteejaamades või vagunite haruteedele üleandejaamades.
Vagunijärelevaataja, tase 4 töötab iseseisvalt piirijaamades ja teistes raudteejaamades, lisaks juhendab ja nõustab ta kaastöötajaid.

Tööosad

A.2.1 Vahetuse vastuvõtmine ja üleandmine
1) Ülevaate vastuvõtmine vahetuse üleandjalt
2) Üleantavate seadmete, dokumentide, dokumendiplankide olemasolu ja terviklikkuse kontrollimine
3) Vajalike varuosade olemasolu kontrollimine
4) Ülevaate andmine vahetuse vastuvõtjale

A.2.2 Saabuva rongi ülevaatuse ja tehnohoolduse tegemine
1) Rongi jälgimine selle liikumise ajal
2) Rongi piiramine
3) Vaguni tehnohoolduse tegemine, remonditähtaegade ja läbijooksu kontrollimine

A.2.3 Vaguni ettevalmistamine laadimiseks
1) Vaguni tehnoseisundi kontrollimine ja vaguni remontimine rongis
2) Reservist võetud vaguni remonditähtaja ja läbijooksu kontrollimine
3) Laadimiseks esitatavate vagunite kontrollimine

A.2.4 Väljumiseks koostatud rongi tehnohoolduse tegemine
1) Vagunite tehnilise ülevaatuse tegemine, komplektsuse kontrollimine ja mahahaakimiseta remondi tegemine
2) Õhujagajate vajalikule režiimile ümberlülitamine ja vagunite pidurivoolikute ühendamine
3) Väljuva rongi jälgimine möödasõidul

A.2.5 Rongi täis- või lühipiduriproovi tegemine
1) Pidurite kontrollimine suruõhutorustikuga jaamades
2) Pidurite kontrollimine suruõhutorustikuta jaamades
3) Piirijaamas reisirongi suruõhkpidurite ja elektro-pneumaatiliste pidurite proovi tegemine

A.2.6 Vagunite üleandmine ja vastuvõtmine
1) Tehnilise ülevaatuse tegemine vaguni üleandmisel
2) Tehnilise ülevaatuse tegemine vaguni või rongi vastuvõtmisel

Valitavad tööosad:
A.2.7 Reisirongi ülevaatuse ja remondi tegemine
1) Rongi tehnilise seisukorra kontrollimine välisel ülevaatusel
2) Vagunite kontrollimine sisemisel ülevaatusel
3) Vagunite jõuseadmete ülekandemehhanismide kontrollimine
4) Vagunite remontimine
5) Rongi suruõhkpidurite töö kontrollimine
6) Rongi elektro-pneumaatiliste pidurite töö kontrollimine

A.2.8 Kommertsülevaatuse tegemine
1) Kommertsülevaatuse tegemine piirijaamas
2) Kommertsülevaatuse tegemine vaguni kliendile üleandmisel ja vastuvõtmisel
3) Üleandedokumentide vormistamine

A.2.9 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine
1) Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingadele pealesõitmiseks korralduse andmine
2) Pidurkingadelt mahasõitmiseks korralduse andmine, pidurkingade eemaldamine ja hoiukohta paigutamine

A.2.10 Töötamine arvutiprogrammiga
1) Mittekorras vagunile elektroonilise teatise koostamine ja edastamine
2) Päringu sisestamine rongikoosseisus olevate vagunite andmete saamiseks
3) Päringu sisestamine vagunite komplekteerimise andmete saamiseks

A.2.11 Kaastöötajate nõustamine
1) Valvekorraeelne juhendamine
2) Saabunud tehniliste dokumentide, korralduste ja juhiste tutvustamine
3) Rikkis vaguni edasitoimetamise otsustamine
4) Nõustamine keskkonnariskide määratlemisel, hindamisel ja maandamisel
5) Nõustamine vagunite ülevaatusel ilmnenud vigade analüüsimisel ja vigade parandamiseks vajalike abinõude valikul