Kutsestandardid

Rongikoostaja, tase 3

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 12-21092018-1.11/6k

Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA

Kutseala: Raudteetransport

Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika

Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu

Otsus: 10/21.09.2018

Kehtib alates: 21.09.2018

Kehtib kuni: 20.09.2023

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
82 Koostajad

EMTAK klassifikaator:
H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport

ISCED klassifikaator:
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Rongikoostaja, tase 3 on manöövrijuht, kelle töö on manöövritöö plaani koostamine, rongide koostamine ja lahutamine, vagunite etteandmine laadimis- ja tühjendamiskohtadele, tehnohoolduse ja kommertsülevaatuse tegemine ning matka valmistamine.
Rongikoostaja kontrollib rongikoostaja abi ja vagunipidurdaja valmidust tööks ning liiklus- ja tööohutusnõuete täitmist nende poolt.
Päästerongi saatmisel täidab rongikoostaja päästerongi juhi või päästeameti töötaja korraldusi.
Töörongi saatmisel töötab rongikoostaja tööjuhi korraldusel – koostab rongi vastavalt saadud skeemile, saadab rongi liikumisel jaamavahel.
Kaubarongi liikumisel jaamavahel võib rongikoostaja täita vedurijuhi abi kohustusi.

Rongikoostaja kutsealal on kaks kutset.
Rongikoostaja abi, tase 2 on lihttööline, kes abistab rongikoostajat manöövritööl ja raudteeveeremi kinnitamisel. Vagunipidurdaja on 2. taseme rongikoostaja abi osakutse.
Rongikoostaja, tase 3 on manöövrijuht.

Tööosad

A.2.1 Töövahetuse vastuvõtmine ja üleandmine
1) Tööks kasutatava inventari olemasolu ja korrasoleku kontrollimine
2) Teedel asuvate raudteeveeremite paigutuse kontrollimine
3) Teedel asuvate vagunite pidurkingadega kinnitamise kontrollimine
4) Pidurkingade olemasolu ja nende korrasoleku kontrollimine
5) Töökoha korrasoleku tagamine ja kontrollimine
6) Töövahetuse vastuvõtmise vormistamine

A.2.2 Rongi koostamine ja lahutamine ning manöövritöö tegemine
1) Töökoha ja töövahendite ettevalmistamine sorteermäel
2) Töökoha ettevalmistamine teedel
3) Rongi lahutamiseks ettevalmistamine ja rongi lahutamine
4) Raudteeveeremi paigutamine vastavalt koosteplaanile
5) Raudteeveeremi tagurdamine või kokkulükkamine
6) Raudteeveeremi kokkuhaakumise kontrollimine
7) Ohtliku, ebagabariitse ja eritingimusi nõudvate veostega vaguni piiramine teel
8) Raudteeveeremi olukorra kontrollimine
9) Raudteeveeremi piiramine tehnohoolduse tegemiseks
10) Manöövritöö katkestamine

A.2.3 Kommertsülevaatuse tegemine
1) Kaupade laadimiseeskirjade järgse laadimise ja kinnitamise kontrollimine lahtisel raudteeveeremil
2) Raudteeveeremi dokumentidele vastavuse kontrollimine
3) Vaguni puhtuse kontrollimine
4) Raudteeveeremi piiramine kommertsülevaatuse tegemiseks

A.2.4 Tehnohoolduse tegemine
1) Vagunite tehnohoolduse ja komplektsuse kontrollimine
2) Õhujagajate vajalikule režiimile ümberlülitamine ja raudteeveeremi pidurivoolikute ühendamine, automaatpiduriproovi tegemine ja piduriteatise vormistamine
3) Raudteeveeremi piiramine tehnohoolduse tegemiseks

A.2.5 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine
1) Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja korralduse andmine pidurkingadele pealesõitmiseks
2) Korralduse andmine pidurkingadelt mahasõitmiseks, pidurkingade eemaldamine ja hoiukohta paigutamine

A.2.6 Kauba- ja päästerongiga töötamine
1) Vedurijuhi jaoks hoiatuse saamine
2) Vedurijuhi abi ülesannete täitmine
3) Töötamine päästerongi juhi või kohaliku päästejuhi korraldusel

A.2.7 Laadimis- ja tühjendamiskohtade teenindamine
1) Laadimis- ja tühjendamiskohale sõiduks korralduse vastuvõtmine
2) Laadimis- ja tühjendamiskohale sõitmine
3) Manöövritöö tegemine laadimis- ja tühjendamiskohal

A.2.8 Kohalikul juhtimisel töötamine
1) Üksikpöörme või jaamakõriku kohalikule juhtimisele võtmine
2) Matka valmistamine
3) Üksikpöörme või jaamakõriku keskjuhtimisele tagasiandmine

A.2.9 Sihtjaamas töötamine
1) Rongi kinnitamiseks pädevalt liikluskorraldajalt korralduse vastuvõtmine
2) Rongi kinnitamine pärast saabumist

A.2.10 Manöövrimeeskonna liikmete juhtimine ja juhendamine
1) Manöövritööplaani kooskõlastamine pädeva liikluskorraldajaga
2) Manöövrimeeskonna liikmetele tööplaani tutvustamine
3) Manöövrimeeskonna liikmete suunamine töökohale
4) Manöövrimeeskonna tööks valmisoleku kontrollimine

A.2.11 Dokumentidega töötamine
1) Veodokumentide vastuvõtmine ja üleandmine
2) Veodokumentide ja vagunite vastavuse kontrollimine

Valitavad tööosad:
A.2.12 Töörongi saatmine
1) Töörongi koostamine enne väljumist
2) Piduriproovi tegemine jaamas ja jaamavahel ning piduriteatise korrigeerimine või uue väljastamine
3) Vedurijuhi jaoks hoiatuse saamine
4) Vedurijuhi abi ülesannete täitmine
5) Tööjuhi korralduste täitmine
6) Vagunite teisaldusasendisse seadmine ja tehnohoole tegemine