Kutsestandardid

Rongikoostaja abi, tase 2

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 12-21092018-1.10/6k

Osakutsed:
Vagunipidurdaja, tase 2

Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA

Kutseala: Raudteetransport

Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika

Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu

Otsus: 10/21.09.2018

Kehtib alates: 21.09.2018

Kehtib kuni: 20.09.2023

EKR tase: 2

Ametite (ISCO) klassifikaator:
8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
82 Koostajad

EMTAK klassifikaator:
H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport

ISCED klassifikaator:
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Rongikoostaja abi töö on rongikoostaja abistamine manöövritööl ja raudteeveeremi kinnitamine.
Rongikoostaja abistamine hõlmab vagunite lahtihaakimist, raudteeveeremi tagurdamisel vagunivahede likvideerimist, matka valmistamist ja manöövrisignaalide edastamist. Raudteeveeremi kinnitamisel ta paigaldab ja eemaldab pidurkingad. Kaastöötajalt ülesandeid saades kinnitab ta korraldusest arusaamist ja kannab ülesannete täitmisest ette ülesannete andjale.
Rongikoostaja abi töötab oma töökohal üksinda, olles samal ajal ka meeskonnaliige. Meeskonnas töötamine eeldab suhtlemisoskust.
Töötades vagunipidurdajana on rongikoostaja abi põhiülesandeks vagunite liikumiskiiruse reguleerimine vagunite pidurduspositsioonidel pidurkingade asetamisega liikuvate vagunite alla.
Rongikoostaja abi, tase 2 kutse eeldab regulaarset tervisekontrolli.

Rongikoostaja kutsealal on kaks kutset.
Rongikoostaja abi, tase 2 on lihttööline, kes abistab rongikoostajat manöövritööl ja raudteeveeremi kinnitamisel.
Rongikoostaja, tase 3 on manöövrijuht, kes koostab manöövritöö plaani, koostab ja lahutab rongid, annab vagunid ette laadimis- ja tühjendamiskohtadele, teeb tehnohooldust ja kommertsülevaatust ning valmistab matka. Rongikoostaja kontrollib rongikoostaja abi ja vagunipidurdaja valmidust tööks ning liiklus- ja tööohutusnõuete täitmist nende poolt.

Rongikoostaja abi, tase 2 sisaldab vagunipidurdaja, tase 2 osakutset.

Tööosad

A.2.1 Töövahetuse vastuvõtmine ja üleandmine
1) Tööks kasutatava inventari olemasolu ja korrasoleku kontrollimine
2) Teedel asuvate raudteeveeremite paigutuse kontrollimine
3) Teedel asuvate vagunite pidurkingadega kinnitamise kontrollimine
4) Pidurkingade olemasolu ja nende korrasoleku kontrollimine
5) Töökoha korrasoleku tagamine ja kontrollimine
6) Töövahetuse vastuvõtmise vormistamine

A.2.2 Töövahetuse vastuvõtmine ja üleandmine vagunipidurdaja töös
1) Tööks kasutatava inventari olemasolu ja korrasoleku kontrollimine
2) Teedel asuvate raudteeveeremite paigutuse kontrollimine
3) Teedel asuvate vagunite pidurkingadega kinnitamise kontrollimine
4) Pidurkingade olemasolu ja nende korrasoleku kontrollimine
5) Töökoha korrasoleku tagamine ja kontrollimine
6) Pidurkingakõrvaldi kontrollimine
7) Töövahetuse vastuvõtmise vormistamine

A.2.3 Sorteermäelt või väljatõmbeteelt tõugatava raudteeveeremi pidurdamine
1) Pidurkingade paigutamine rööpale
2) Pidurkingade eemaldamine rööpalt

A.2.4 Sorteermäelt või väljatõmbeteelt tõugatava raudteeveeremi pidurdamine vagunipidurdaja töös
1) Pidurkingade paigutamine rööpale
2) Raudteeveeremi pidurdamispositsioonist läbimise kontrollimine ja liikumise jälgimine pärast pidurdamispositsiooni läbimist
3) Pidurkingade eemaldamine rööpalt

A.2.5 Rongi koostamine ja lahutamine ning manöövritöö tegemine
1) Töökoha ettevalmistamine teedel
2) Raudteeveeremi tagurdamine või kokkulükkamine
3) Raudteeveeremi kokkuhaakumise kontrollimine
4) Ohtliku, ebagabariitse ja eritingimusi nõudvate veostega vaguni piiramine teel
5) Raudteeveeremi piiramine tehnohoolduse tegemiseks
6) Manöövritöö katkestamine

A.2.6 Rongi koostamine ja lahutamine ning manöövritöö tegemine vagunipidurdaja töös
1) Töökoha ettevalmistamine pidurdamispositsioonil
2) Raudteeveeremi tagurdamine või kokkulükkamine
3) Raudteeveeremi kokkuhaakumise kontrollimine
4) Raudteeveeremi piiramine tehnohoolduse tegemiseks
5) Manöövritöö katkestamine

A.2.7 Tehnohoolduse tegemine
1) Õhujagajate vajalikule režiimile ümberlülitamine ja raudteeveeremi pidurivoolikute ühendamine
2) Raudteeveeremi piiramine tehnohoolduse tegemiseks

A.2.8 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine
1) Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja korralduse andmine pidurkingadele pealesõitmiseks
2) Korralduse andmine pidurkingadelt mahasõitmiseks, pidurkingade eemaldamine ja hoiukohta paigutamine

Vagunipidurdaja, tase 2 osakutse moodustub tööosadest A.2.2, A.2.4, A.2.6 ja A.2.8.