Kutsestandardid

Raudtee teemehaaniku abi, tase 2

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 12-21092018-1.9/5k

Osakutsed:
Pöörmete puhastaja, tase 2
Ülekäikude ja ülesõitude puhastaja, tase 2
Raudtee geoaluste mõõdistaja, tase 2

Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA

Kutseala: Raudteetransport

Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika

Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu

Otsus: 10/21.09.2018

Kehtib alates: 21.09.2018

Kehtib kuni: 20.09.2023

EKR tase: 2

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport

ISCED klassifikaator:
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 tööks on rööbastee ja raudteerajatiste hooldus- ja remonttööd. Vajadusel töötab 2. taseme raudtee teemehaaniku abi signalistina, et tagada liiklusohutus rööbasteel töötamisel.
2. taseme raudtee teemehaaniku abi on lihttööline, kes töötab muutumatus olukorras mõningase iseseisvusega ja vastutab oma tööülesannete täitmise eest.
Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 kutse sisaldab kolme osakutset:
1) pöörmete puhastaja, tase 2;
2) ülekäikude ja ülesõitude puhastaja, tase 2;
3) raudtee geoaluste mõõdistaja, tase 2.
Raudtee geoaluste mõõdistaja osakutse eeldab geodeedi kutsekvalifikatsiooni olemasolu.
2. taseme raudtee teemehaaniku abi töö võib eeldada liikluse reguleerimise õigust raudteeülesõidukohal vastavalt liiklusseadusele.

Rööbastee ja raudteerajatiste hooldus-, remont- ja ehitustööde kutseala koosneb neljast kutsest.
Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 teeb brigaadi liikmena lihtsamaid raudtee hooldus- ja remonttöid, vajades mõnikord ka kogenud töötaja juhendamist.
Raudtee teemehaanik, tase 3 töötab brigaadi liikmena, kontrollib iseseisvalt raudtee tehnilist seisukorda, teeb tehnohooldust ja remonti ning leiab võimalike vigade põhjusi.
Raudtee teemehaanik, tase 4 korraldab ja teeb rööbastee ja raudteerajatiste hooldus-, remont- ja ehitustöid, juhendab brigaadi liikmeid ilmnenud vigade analüüsimisel ja vigade vältimiseks vajalike abinõude valikul ning kontrollib tehtud töö tulemust etteantud juhiste järgi.
Raudtee teemehaanik, tase 5 planeerib ja juhib hooldus-, remont- ja ehitustöid (sh määrab materjalide ja mehhanismide vajadust), kontrollib tehtud töö tulemust, kavandab ja korraldab parendustegevused ning võtab töö vastu või kontrollib rööbastee ja raudteerajatiste seisukorda ning teeb raudteerajatiste hooldus-, remont- ja ehitustöid.

Tööosad

A.2.1 Tööks valmistumine
1) Tööriistade, väikemehhanismide ja abiseadmete valimine
2) Isikukaitsevahendite kasutamine

A.2.2 Liiklusohutuse tagamine
1) Ohutusmeetmete valimine
2) Töökoha piiramine ohutuse tagamiseks
3) Tee- ja signaalmärkide paigaldamine, hooldamine ja eemaldamine

A.2.3 Liiklusohutuse tagamine pöörmete puhastaja, ülekäikude ja ülesõitude puhastaja või geoaluste mõõdistaja töös
1) Ohutusmeetmete valimine
2) Töökoha piiramine ohutuse tagamiseks
3) Jaamas töötamisel nõuetekohaste sissekannete tegemine

A.2.4 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine
1) Liiklusohtliku rikke kindlakstegemine ja tegutsemine selle likvideerimiseks
2) Ohutusnõuete täitmine
3) Töö tehnoloogia järgimine

A.2.5 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine raudtee geoaluste mõõdistaja töös
1) Ohutusnõuete täitmine
2) Töö tehnoloogia järgimine
3) Raudteerajatiste mõõdistamine

A.2.6 Lumetõrjetööde tegemine raudteel
1) Ülesõitude ja pöörmete lumetõrjetööd
2) Ülesõitude ja pöörmete lumetõrjetööd väikemehhanismidega

A.2.7 Liiprite ja prusside paigaldamine ja vahetamine
1) Üksikliiprite vahetamine ja kohendamine
2) Liiprite lausvahetamine
3) Pöörmeprusside paigaldamine ja lausvahetamine
4) Pöörmeprusside üksikvahetamine

A.2.8 Rööbastee sideosade ja kinnituste paigaldamine, kontrollimine ja puuduste kõrvaldamine
1) Sideosade ja kinnituste kontrollimine
2) Üksikute sideosade ja kinnituste vahetamine

Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 kutse sisaldab järgmisi osakutseid:
1) pöörmete puhastaja, tase 2, mis moodustub tööosadest A.2.1, A.2.3, A.2.4 ja A.2.6;
2) ülekäikude ja ülesõitude puhastaja, tase 2, mis moodustub tööosadest A.2.1, A.2.3, A.2.4 ja A.2.6;
3) raudtee geoaluste mõõdistaja, tase 2, mis moodustub tööosadest A.2.1, A.2.3 ja A.2.5.