Kutsestandardid

Raudtee liikluskorraldustöötaja, tase 2

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 12-21092018-1.5/7k

Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA

Kutseala: Raudteetransport

Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika

Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu

Otsus: 10/21.09.2018

Kehtib alates: 21.09.2018

Kehtib kuni: 20.09.2023

EKR tase: 2

Ametite (ISCO) klassifikaator:
8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
83 Mootorsõidukite ja liikurmasinate juhid

EMTAK klassifikaator:
H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport

ISCED klassifikaator:
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Raudtee liikluskorraldustöötaja, tase 2 tööks on pöörmete teenindamine ja korrashoid, korralduste täitmine rongide vastuvõtmisel ja saatmisel ning manöövritöö tegemisel.
2. taseme raudtee liikluskorraldustöötaja töötab muutumatus olukorras mõningase iseseisvusega, täidab tööülesandeid etteantud protseduuride ja detailsete juhendite järgi, juhindudes raudtee liikluskorralduse kutsealal kehtivatest ja üldkasutatavatest normdokumentidest, standarditest ja juhenditest. Ta vastutab oma tööülesannete kvaliteetse täitmise eest. Suhtlemisel kolleegide ja klientidega peab raudtee liikluskorraldustöötaja järgima üldtunnustatud suhtlemis- ja töökultuuri põhimõtteid. Raudtee liikluskorraldustöötaja tugineb oma töökohustuste täitmisel ettevõtte väärtustele ning käitub moraalselt ja heast tavast lähtuvalt, hoidub enda ja ettevõtte mainet kahjustavatest tegudest.

Raudteeliikluse korraldamise kutseala koosneb neljast kutsest.
Raudtee liikluskorraldustöötaja, tase 2 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav lihttööline.
Raudtee liikluskorraldaja, tase 4 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav tehnik, kes korraldab jaamas (oma töörajoonis) ainuisikuliselt rongide vastuvõtmist, saatmist, läbilaskmist ja muu raudteeveeremi liiklust pea-, vastuvõtu-, ärasaate- ja muudel teedel, vahetab rongiliiklusega seotud informatsiooni, vormistab dokumente ja täidab aruandeid.
Raudtee liikluskorraldaja, tase 5 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav keskastme spetsialist, kes korraldab ja juhib piirkonnas rongide vastuvõtmist, saatmist ja läbilaskmist ning manöövritööd, vahetab rongiliikluse informatsiooni ja kontrollib piirkonna liikluskorraldajate tegevust.
Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav tippspetsialist, kes korraldab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtte raudteeliiklusalast tööd rongitöö ööpäevaplaan-graafiku alusel, vahetab rongiliikluse informatsiooni teiste raudteeadministratsioonidega ja raudteeinfrastruktuuri kasutavate raudteeveo-ettevõtjatega ning kontrollib liikluskorraldajate tegevust.

Tööosad

A.2.1 Valvekorra vastuvõtmine ja üleandmine
1) Tutvumine eelseisva vahetuse töökorralduse ja ülesannetega
2) Vahetuseelse täiendjuhendamise läbimine ohutuse küsimustes
3) Töövahetusse asuva töötaja teavitamine
4) Tutvumine raudteeveeremi paigutusega vastuvõtu- ja ärasaate- ning teistel teedel
5) Turvanguseadmete ja muude teenindada olevate seadmete korrasoleku ja talitluse kontrollimine
6) Ettenähtud normdokumentide olemasolu kontrollimine
7) Ettenähtud seadmete, tööriistade, signaalvahendite ja inventari olemasolu ja korrasoleku kontrollimine
8) Valvekorra vastuvõtmine/üleandmine rongi vastuvõtu- või saatematka olemasolu korral

A.2.2 Pöörmete teenindamine ja korrashoid
1) Pöörmete ja seademehhanismide terviklikkuse ja korrasoleku kontrollimine
2) Pöörmete vigade kõrvaldamine
3) Pöörmete ja pöörmenäidikute korrashoid ja puhastamine
4) Piirdetulpade olemasolu ja korrasoleku kontrollimine
5) Pöörmete korrashoiuks vajalike töövahendite ning materjalide olemasolu tagamine
6) Saatematka lahutamine, matkakäepideme vabastamine turvanguseadmete rikke korral

A.2.3 Rongide vastuvõtmine
1) Juhtimisseadmete kasutamine, korrasoleku ja plommide olemasolu kontrollimine
2) Liikluskorraldajalt pöörangute matkaasendi korralduse vastuvõtmine
3) Rongi vastuvõtmisel tee vabaoleku kontrollimine
4) Manöövritöö katkestamine
5) Liikluskorraldajale pöörangute matkaasendi valmisolekust ettekandmine
6) Jaamavahede, pöörmete, pöörmepiirkondade, jaamateede, fooride olukorra jälgimine ja kontrollimine
7) Signaalide edastamine
8) Rongi täiskoosseisus saabumise, sh sabasignaali olemasolu, kontrollimine
9) Pöörangute vastuvõtumatkaasendi lahutamine, matkakäepideme vabastamine turvanguseadmete rikke korral
10) Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega
11) Liikluseks ohtliku koha ja takistuskoha piiramine

A.2.4 Rongide saatmine ja läbilaskmine
1) Juhtimisseadmete kasutamine, korrasoleku ja plommide olemasolu kontrollimine
2) Jaamavahede, pöörmete, pöörmepiirkondade, jaamateede ja fooride olukorra jälgimine ja kontrollimine
3) Liikluskorraldajalt pöörangute matkaasendi korralduse vastuvõtmine
4) Manöövritöö katkestamine
5) Rongimatkade blokeerimine (matka kuuluvate pöörangute võtmete lukustamine)
6) Raudteeveeremi alt pidurkingade eemaldamine
7) Rongi saatmine jaamavahele lubava signaalnäidu järgi
8) Rongi saatmine jaamavahele keelava signaalnäidu järgi
9) Käsi- ja helisignaalide edastamine
10) Liikluseks ohtliku koha ja takistuskoha piiramine

A.2.5 Manöövritöö korraldamine
1) Juhtimisseadmete kasutamine, korrasoleku ja plommide olemasolu kontrollimine
2) Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega
3) Liikluskorraldajalt pöörangute matkaasendi korralduse või manöövritöö katkestamise korralduse vastuvõtmine
4) Signaalide edastamine
5) Liikluseks ohtliku koha ja takistuskoha piiramine
6) Manöövrimatkade blokeerimine

A.2.6 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine
1) Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingadele pealesõitmine
2) Pidurkingadelt mahasõitmine, pidurkingade eemaldamine ja hoiukohta paigutamine

A.2.7 Tegutsemine ohu- ning ebastandardses olukorras
1) Ohu- ja ebastandardses olukorras teabe vastuvõtmine, edastamine ja tegutsemine
2) Turvanguseadmete rikke korral tegutsemine
3) Rongi või raudteeveeremi peatamiseks meetmete rakendamine
4) Õnnetusjuhtumi, tõsise õnnetusjuhtumi ja vahejuhtumi korral tegutsemine
5) Tulekahju korral tegutsemine
6) Rööbastee rikke korral tegutsemine
7) Tööõnnetuse korral tegutsemine
8) Ohtliku veosega toimunud õnnetuse korral tegutsemine

Valitavad tööosad:
A.2.8 Ülesõidukoha teenindamine
1) Ülesõidukoha korrasoleku kontrollimine
2) Ülesõidukoha seadmete töökorrasoleku kontrollimine
3) Ülesõidukoha puhastamine
4) Ülesõidukoha seadmete kasutamine
5) Ülesõidukohal liikluse korraldamine eriolukordades