Kutsestandardid

Raudtee liikluskorraldaja, tase 6

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 12-21092018-1.8/7k

Spetsialiseerumised:
Rongiliikluse korraldamine automaatblokeeringuga liinil
Rongiliikluse korraldamine poolautomaatblokeeringuga liinil
Rongiliikluse korraldamine kombineeritud teeblokeeringuga liinil
Rongiliikluse korraldamine elektrisausüsteemiga liinil
Rongiliikluse korraldamine telefonsidega liinil
Rongiliikluse korraldamine ühe sauaga liinil
Rongiliikluse korraldamine ühe veduriga liinil
Rongiliikluse korraldamine dispetšeri käskudega liinil

Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA

Kutseala: Raudteetransport

Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika

Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu

Otsus: 10/21.09.2018

Kehtib alates: 21.09.2018

Kehtib kuni: 20.09.2023

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
43 Arvepidamise ja materjaliarvestuse kontoritöötajad

EMTAK klassifikaator:
H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport

ISCED klassifikaator:
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 tööks on raudteeinfrastruktuuri-ettevõtte raudteeliiklus-alase töö korraldamine rongitöö ööpäevaplaan-graafiku alusel, rongiliikluse informatsiooni vahetamine teiste raudteeadministratsioonidega ja raudteeinfrastruktuuri kasutavate raudteeveo-ettevõtjatega ning liikluskorraldajate tegevuse kontrollimine.
6. taseme raudtee liikluskorraldaja töötab iseseisvalt keerulistest ja ettearvamatutes olukordades ja vastutab töörühmade töö eest. Ta on võimeline edasi andma oma kutsealaseid oskusi ja teadmisi, juhendama praktikante ja teisi töötajaid.
6. taseme raudtee liikluskorraldaja töötab meeskonnas, suhtleb pidevalt kolleegide ja klientidega. Ta peab järgima üldtunnustatud suhtlemis- ja töökultuuri põhimõtteid. Oma töökohustuste täitmisel tugineb ta ettevõtte väärtustele, käitub moraalselt ja heast tavast lähtuvalt ning hoidub enda ja ettevõtte mainet kahjustavatest tegudest. Ta juhindub raudtee liikluskorraldaja kutsealal kehtivatest ja üldkasutatavatest normdokumentidest, standarditest ja juhenditest ning raudteeveo-ettevõtjatega, raudteeinfrastruktuuri valdajatega ja raudtee-administratsioonidega sõlmitud lepingutest.
Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 peab spetsialiseeruma vähemalt ühele liinile rongiliikluse korraldamisel: rongiliikluse korraldamisele automaatblokeeringuga liinil, poolautomaatblokeeringuga liinil, kombineeritud teeblokeeringuga liinil, elektrisausüsteemiga liinil, telefonsidega liinil, ühe sauaga liinil, ühe veduriga liinil või dispetšeri käskudega liinil.

Raudteeliikluse korraldamise kutseala koosneb neljast kutsest.
Raudtee liikluskorraldustöötaja, tase 2 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav lihttööline, kes teenindab ja hoiab korras pöörmeid, täidab korraldusi rongide vastuvõtmisel ja saatmisel ning manöövritöö tegemisel.
Raudtee liikluskorraldaja, tase 4 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav tehnik, kes korraldab jaamas (oma töörajoonis) ainuisikuliselt rongide vastuvõtmist, saatmist, läbilaskmist ja muu raudteeveeremi liiklust pea-, vastuvõtu-, ärasaate- ja muudel teedel.
Raudtee liikluskorraldaja, tase 5 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav keskastme spetsialist, kes korraldab ja juhib piirkonnas rongide vastuvõtmist, saatmist ja läbilaskmist ning manöövritööd, vahetab rongiliikluse informatsiooni, kontrollib piirkonna liikluskorraldajate tegevust.
Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav tippspetsialist, kes korraldab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtte raudteeliiklusalast tööd rongitöö ööpäevaplaan-graafiku alusel, vahetab rongiliikluse informatsiooni teiste raudteeadministratsioonidega ja raudteeinfrastruktuuri kasutavate raudteeveo-ettevõtjatega, kontrollib liikluskorraldajate tegevust.

Tööosad

A.2.1 Valvekorra vastuvõtmine ja üleandmine
1) Tutvumine eelseisva vahetuse töökorralduse ja ülesannetega
2) Vahetuseelse täiendjuhendamise läbiviimine ohutuse küsimustes
3) Vahetuse töötajate tööleasumise ettekannete kuulamine
4) Valvekorda asuva töötaja teavitamine
5) Raudteeinfrastruktuuril rongiliikluse olukorra selgitamine ja olukorraga tutvumine
6) Tutvumine raudteeveeremi paigutusega vastuvõtu- ja ärasaate- ning teistel teedel
7) Turvanguseadmete ja muude teenindada olevate seadmete seisukorra ja talitluse kontrollimine
8) Raudteeliikluse juhtimissüsteemi, hoiatuste programmi ja infosüsteemi kasutamise kontrollimine
9) Ettenähtud rongiliiklusalase dokumentatsiooni olemasolu kontrollimine ning sissekannetega tutvumine
10) Kehtivate hoiatustega tutvumine ning nende väljastamises veendumine
11) Ettenähtud normdokumentide olemasolu kontrollimine
12) Ettenähtud seadmete, tööriistade, signaalvahendite ja inventari olemasolu ja korrasoleku kontrollimine
13) Rongi vastuvõtu- või saatematka olemasolul valvekorra vastuvõtmise ja üleandmise kontrollimine
14) Rongitöö ööpäevaplaan-graafikuga tutvumine ja selle tutvustamine

A.2.2 Rongide vastuvõtmine
1) Juhtimisseadmete kasutamise, seisukorra ja plommide olemasolu kontrollimine
2) Raudteeveeremi meeskonnal raudteeinfrastruktuurile väljasõiduõiguse olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimine
3) Liikluskorraldajatega vastuvõtuteede hõivamise kooskõlastamine
4) Manöövritöö katkestamise kontrollimine
5) Jaamavahede, pöörmete, pöörmepiirkondade, jaamateede ja fooride olukorra jälgimise kontrollimine
6) Raudteeveeremi juhile hoiatuse edastamise kontrollimine
7) Lubava signaalnäidu järgi rongi jaama vastuvõtmise kontrollimine
8) Keelava signaalnäidu järgi rongi jaama vastuvõtmise kontrollimine
9) Rongi täiskoosseisus saabumise, sh sabasignaali olemasolu, kontrollimine
10) Liikluskorraldajatega rongiliikluse informatsiooni vahetamise kontrollimine
11) Piiriülese töö kooskõlastamine piirijaamade liikluskorraldajatega

A.2.3 Rongide saatmine ja läbilaskmine
1) Juhtimisseadmete kasutamise, seisukorra ja plommide olemasolu kontrollimine
2) Jaamavahede, pöörmete, pöörmepiirkondade, jaamateede, fooride olukorra jälgimise kontrollimine
3) Manöövritöö katkestamise kontrollimine
4) Rongi saatmiseks liikluskorraldajatele loa andmise kontrollimine rongide saatmisel
5) Lubava signaalnäidu järgi rongi jaamavahele saatmise kontrollimine
6) Keelava signaalnäidu järgi rongi jaamavahele saatmise kontrollimine
7) Jaamavahel rongiliikluse jälgimise kontrollimine
8) Piiriülese töö kooskõlastamine piirijaamade liikluskorraldajatega

A.2.4 Manöövritöö korraldamine
1) Juhtimisseadmete kasutamise, seisukorra ja plommide olemasolu kasutamise kontrollimine
2) Raudteeveeremi meeskonnal väljasõiduõiguse olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimine
3) Manöövritöö plaani tutvustamise ja manöövritöö tegemiseks korralduse andmise kontrollimine
4) Kaubarongide ja manöövriveeremite koostamise kontrollimine
5) Eriomaste sõiduomadustega veeremiga manöövritöö tegemise ning selle rongi panemise kontrollimine
6) Lubava signaalnäidu järgi manöövritöö tegemise kontrollimine
7) Keelava signaalnäidu järgi manöövritöö tegemise kontrollimine
8) Jaamade liikluskorraldajate tegevuse kontrollimine manöövritöö tegemisel

A.2.5 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine
1) Raudteeveeremi pidurkingadega kinnitamise ja pidurkingadele pealesõitmise kontrollimine
2) Pidurkingadelt mahasõitmise, pidurkingade eemaldamise ja hoiukohta paigutamise kontrollimine

A.2.6 Raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel tegutsemine
1) Jaamavahe, tee või teeosa liikluseks sulgemise ja taasavamise kontrollimine
2) Töörongi jaamavahele saatmise ja jaama vastuvõtmise kontrollimine
3) Turvanguseadmete sõltuvusest väljalülitamise ning sõltuvusse lülitamise korral tegutsemise kontrollimine
4) Kontaktvõrgu välja- ja sisselülitamisalase teabe jaamade liikluskorraldajatele edastamise kontrollimine
5) Ülesõidukoha rikke korral hoiatuse nõudeavalduse koostamine ja selle väljastamine
6) Mahatõstetava dresiini, remondipuki, teerulliku ja muu mahatõstetava veeremi rööbasteele lubamine
7) Madalama kutsetasemega liikluskorraldaja tegevuse kontrollimine raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel
8) Turvanguseadme, rööbastee, kontaktvõrgu rikke või elektri puudumise korral käsu koostamine ja edastamine vastavate struktuuriüksuste töötajate töövälisel ajal tööle kutsumiseks
9) Tööjuhil töötamiseks tööloa olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimine
10) Tee sulgemist ja seadmete väljalülitamist mittevajavate raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel tegutsemine

A.2.7 Raudteeliikluse ja rongide käitlemisega seotud töötajatele korralduste edastamine
1) Piiramisseadmete abil tee piiramise kontrollimine või tee piiramiseks korralduse andmine
2) Kommertsülevaatuse tegemise kontrollimine
3) Tehnohoolduse tegemiseks korralduse andmise ja registreerimise kontrollimine
4) Pöörmete puhastamise korraldamise kontrollimine
5) Tee, elektrivarustuse, turvanguseadmete remondi ja hooldusega seotud töötajale korralduse, käsu andmise, neilt taotluse vastuvõtmise ja registreerimise kontrollimine

A.2.8 Tegutsemine ohu- ja ebastandardses olukorras
1) Ohu- ja ebastandardses olukorras teabe vastuvõtmine, edastamine ja tegutsemine
2) Turvanguseadmete rikke korral tegutsemise kontrollimine
3) Kõigi signalisatsiooni- ja sidevahendite töö katkemisel tegutsemine
4) Kehtestatud rongiliikluse signalisatsiooni- ja sidevahendi tegevuse katkestamise, teisele rongiliikluse korraldamise vahendile ülemineku ja kehtestatud rongiliikluse signalisatsiooni- ja sidevahendi tegevuse taastamise kontrollimine
5) Rongi või raudteeveeremi peatamiseks meetmete rakendamise kontrollimine
6) Jaamavahe või selle ühe raja rongiliikluseks avamise ja sulgemise kontrollimine
7) Abiveduri ja päästerongi käiku määramise kontrollimine
8) Õnnetusjuhtumi, tõsise õnnetusjuhtumi ja vahejuhtumi korral tegutsemise kontrollimine
9) Tulekahju korral tegutsemise kontrollimine
10) Rööbastee rikke korral tegutsemise kontrollimine
11) Rongiliiklusgraafikuvälise rongi käikumääramise kontrollimine
12) Jaamade liikluskorraldajate tegevuse kontrollimine raudteeliikluse korraldamisel
13) Madalama kutsetasemega liikluskorraldaja tegevuse kontrollimine raudteeliikluse korraldamisel
14) Tööõnnetuse korral tegutsemine
15) Ohtliku veosega toimunud õnnetuse korral tegutsemise kontrollimine

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Spetsialiseerumine toimub vastavalt rongiliikluse korraldamisele liinil – automaatblokeeringuga, poolautomaatblokeeringuga, kombineeritud teeblokeeringuga, elektrisausüsteemiga, telefonsidega, ühe sauaga, ühe veduriga ja dispetšeri käskudega liinile.
Kõik spetsialiseerumised on otseselt seotud kõikide tööosadega.