Kutsestandardid

Raudtee liikluskorraldaja, tase 4

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 12-21092018-1.6/7k

Spetsialiseerumised:
Rongiliikluse korraldamine automaatblokeeringuga liinil
Rongiliikluse korraldamine poolautomaatblokeeringuga liinil
Rongiliikluse korraldamine kombineeritud teeblokeeringuga liinil
Rongiliikluse korraldamine elektrisausüsteemiga liinil
Rongiliikluse korraldamine telefonsidega liinil
Rongiliikluse korraldamine ühe sauaga liinil
Rongiliikluse korraldamine ühe veduriga liinil
Rongiliikluse korraldamine dispetšeri käskudega liinil

Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA

Kutseala: Raudteetransport

Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika

Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu

Otsus: 10/21.09.2018

Kehtib alates: 21.09.2018

Kehtib kuni: 20.09.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
43 Arvepidamise ja materjaliarvestuse kontoritöötajad

EMTAK klassifikaator:
H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport

ISCED klassifikaator:
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Raudtee liikluskorraldaja, tase 4 tööks on jaamas (oma töörajoonis) ainuisikuliselt rongide vastuvõtmise, saatmise, läbilaskmise ja muu raudteeveeremi liikluse korraldamine pea-, vastuvõtu-, ärasaate- ja muudel teedel, rongiliiklusega seotud informatsiooni vahetamine ning dokumentide ja aruannete täitmine.
4. taseme raudtee liikluskorraldaja töötab muutuvates olukordades iseseisvalt. Tema ülesandeks on läbi viia vahetuseelset juhendamist, juhendada jaamas raudteeliikluse, raudteeohutuse, rongide käitlemise, tee korrashoiu ja turvanguseadmete hooldusega tegelevaid töötajaid. Ta on võimeline edasi andma oma kutsealaseid oskusi ja teadmisi. Vastutust nõudvate otsuste langetamisel võib ta vajada juhendamist.
4. taseme raudtee liikluskorraldaja töötab valdavalt meeskonnas. Suhtlemisel kolleegide ja klientidega peab raudtee liikluskorraldaja järgima üldtunnustatud suhtlemis- ja töökultuuri põhimõtteid.
Raudtee liikluskorraldaja, tase 4 tugineb oma töökohustuste täitmisel ettevõtte väärtustele ning käitub moraalselt ja heast tavast lähtuvalt, hoidub enda ja ettevõtte mainet kahjustavatest tegudest.
Ta juhindub raudtee liikluskorraldaja kutsealal kehtivatest ja üldkasutatavatest normdokumentidest, standarditest, juhenditest ning raudteeveo-ettevõtjatega ja raudteeinfrastruktuuri valdajatega sõlmitud lepingutest.
Raudtee liikluskorraldaja, tase 4 peab spetsialiseeruma vähemalt ühele liinile rongiliikluse korraldamisel: rongiliikluse korraldamisele automaatblokeeringuga liinil, poolautomaatblokeeringuga liinil, kombineeritud teeblokeeringuga liinil, elektrisausüsteemiga liinil, telefonsidega liinil, ühe sauaga liinil, ühe veduriga liinil või dispetšeri käskudega liinil.

Raudteeliikluse korraldamise kutseala koosneb neljast kutsest.
Raudtee liikluskorraldustöötaja, tase 2 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav lihttööline, kes teenindab ja hoiab korras pöörmeid, täidab korraldusi rongide vastuvõtmisel ja saatmisel ning manöövritöö tegemisel.
Raudtee liikluskorraldaja, tase 4 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav tehnik, kes korraldab jaamas (oma töörajoonis) ainuisikuliselt rongide vastuvõtmist, saatmist, läbilaskmist ja muu raudteeveeremi liiklust pea-, vastuvõtu-, ärasaate- ja muudel teedel.
Raudtee liikluskorraldaja, tase 5 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav keskastme spetsialist, kes korraldab ja juhib piirkonnas rongide vastuvõtmist, saatmist ja läbilaskmist ning manöövritööd, vahetab rongiliikluse informatsiooni ja kontrollib piirkonna liikluskorraldajate tegevust.
Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav tippspetsialist, kes korraldab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtte raudteeliiklusalast tööd rongitöö ööpäevaplaan-graafiku alusel, vahetab rongiliikluse informatsiooni teiste raudteeadministratsioonidega ja raudteeinfrastruktuuri kasutavate raudteeveo-ettevõtjatega ja kontrollib liikluskorraldajate tegevust.

Tööosad

A.2.1 Valvekorra vastuvõtmine ja üleandmine
1) Tutvumine eelseisva vahetuse töökorralduse ja ülesannetega
2) Vahetuseelse täiendjuhendamise läbimine ohutuse küsimustes
3) Vahetuse töötajate tööleasumise ettekannete kuulamine
4) Valvekorda asuva töötaja teavitamine
5) Piirnevate ja piirkonna jaamavahede ja jaamade rongiliikluse olukorra selgitamine ja olukorraga tutvumine
6) Tutvumine raudteeveeremi paigutusega vastuvõtu- ja ärasaate- ning teistel teedel
7) Turvanguseadmete ja muude teenindada olevate seadmete korrasoleku ja talitluse kontrollimine
8) Raudteeliikluse juhtimissüsteemi, hoiatuste programmi ja infosüsteemi kasutamine
9) Ettenähtud rongiliiklusalase dokumentatsiooni olemasolu kontrollimine ning sissekannetega tutvumine
10) Kehtivate hoiatustega tutvumine ning nende väljastamises veendumine
11) Ettenähtud normdokumentide olemasolu kontrollimine
12) Ettenähtud seadmete, tööriistade, signaalvahendite ja inventari olemasolu ja korrasoleku kontrollimine
13) Valvekorra vastuvõtmine ja üleandmine rongi vastuvõtu- või saatematka olemasolul

A.2.2 Rongide vastuvõtmine
1) Juhtimisseadmete kasutamine, olukorra ja plommide olemasolu kontrollimine
2) Raudteeveeremi meeskonnal raudteeinfrastruktuurile väljasõiduõiguse olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimine
3) Manöövritöö katkestamine
4) Jaamavahede, pöörmete, pöörmepiirkondade, jaamateede ja fooride olukorra jälgimine ja kontrollimine
5) Hoiatuse edastamine raudteeveeremi juhile
6) Rongi jaama vastuvõtmine lubava signaalnäidu järgi
7) Rongi jaama vastuvõtmine keelava signaalnäidu järgi
8) Rongi täiskoosseisus saabumise, sh sabasignaali olemasolu, kontrollimine
9) Rongiliikluse informatsiooni vahetamine liikluskorraldajatega

A.2.3 Rongide saatmine ja läbilaskmine
1) Juhtimisseadmete kasutamine, olukorra ja plommide olemasolu kontrollimine
2) Jaamavahede, pöörmete, pöörmepiirkondade, jaamateede ja fooride olukorra jälgimine ja kontrollimine
3) Manöövritöö katkestamine
4) Rongi saatmine jaamavahele lubava signaalnäidu järgi
5) Rongi saatmine jaamavahele keelava signaalnäidu järgi

A.2.4 Manöövritöö korraldamine
1) Juhtimisseadmete kasutamine, seisukorra ja plommide olemasolu kontrollimine
2) Raudteeveeremi meeskonnal väljasõiduõiguse olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimine
3) Manöövritöö plaani tutvustamine ja manöövritöö tegemiseks korralduse andmine
4) Kaubarongide koostamine vastavalt kaubarongide koosteplaanile, manöövriveeremite koostamine vastavalt klientide teenindamise kavale
5) Eriomaste sõiduomadustega veeremiga manöövritöö tegemine ning selle rongi panemine
6) Manöövritöö tegemine lubava signaalnäidu järgi
7) Manöövritöö tegemine keelava signaalnäidu järgi

A.2.5 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine
1) Raudteeveeremi pidurkingadega kinnitamise ja pidurkingadele pealesõitmise korraldamine
2) Pidurkingadelt mahasõitmise, pidurkingade eemaldamise ja hoiukohta paigutamise korraldamine

A.2.6 Raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel tegutsemine
1) Töörongi jaamavahele saatmine ja vastuvõtmine jaama
2) Turvanguseadmete sõltuvusest väljalülitamise ning sõltuvusse lülitamise korral tegutsemine
3) Tööjuhil töötamiseks tööloa olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimine
4) Tee sulgemist ja seadmete väljalülitamist mittevajavate raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel tegutsemine

A.2.7 Raudteeliikluse ja rongide käitlemisega seotud töötajatele korralduste edastamine
1) Tee piiramine piiramisseadmetega või tee piiramiseks korralduse andmine
2) Kommertsülevaatuse tegemiseks korralduse andmine
3) Tehnohoolduse tegemiseks korralduse andmine ja registreerimine
4) Pöörmete puhastamiseks korralduse andmine
5) Tee, elektrivarustuse, turvanguseadmete remondi ja hooldusega seotud töötajatele korralduse, käsu andmine, neilt telefonogrammi, taotluse vastuvõtmine ja registreerimine

A.2.8 Tegutsemine ohu- ja ebastandardses olukorras
1) Ohu- ja ebastandardses olukorras teabe vastuvõtmine, edastamine ja tegutsemine
2) Turvanguseadmete rikke korral tegutsemine
3) Kõigi signalisatsiooni- ja sidevahendite töö katkemisel tegutsemine
4) Kehtestatud rongiliikluse signalisatsiooni- ja sidevahendi tegevuse katkestamine, üleminek teisele rongiliikluse korraldamise vahendile ja kehtestatud rongiliikluse signalisatsiooni- ja sidevahendi tegevuse taastamine
5) Rongi või raudteeveeremi peatamiseks meetmete rakendamine
6) Õnnetusjuhtumi, tõsise õnnetusjuhtumi ja vahejuhtumi korral tegutsemine
7) Tulekahju korral tegutsemine
8) Rööbastee rikke korral tegutsemine
9) Tööõnnetuse korral tegutsemine
10) Ohtliku veosega toimunud õnnetuse korral tegutsemine

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Spetsialiseerumine toimub vastavalt rongiliikluse korraldamisele liinil – automaatblokeeringuga, poolautomaatblokeeringuga, kombineeritud teeblokeeringuga, elektrisausüsteemiga, telefonsidega, ühe sauaga, ühe veduriga ja dispetšeri käskudega liinile.
Kõik spetsialiseerumised on otseselt seotud kõikide tööosadega.

Valitavad tööosad:
A.2.9 Ülesõidukoha teenindamine
1) Ülesõidukoha seadmete kasutamine
2) Ülesõidukohal liikluse korraldamine eriolukordades

A.2.10 Sorteermäel töötamine
1) Sorteermäe turvanguseadmete kasutamine
2) Vaguniaeglustitel töötamine