Kutsestandardid

Raudtee eriveeremi juht, tase 4

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 12-21092019-1.4/5k

Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA

Kutseala: Raudteetransport

Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika

Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu

Otsus: 10/21.09.2018

Kehtib alates: 21.09.2018

Kehtib kuni: 20.09.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
83 Mootorsõidukite ja liikurmasinate juhid

EMTAK klassifikaator:
H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport

ISCED klassifikaator:
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Raudtee eriveeremi juht töötab eriotstarbeks ehitatud raudteel iseliikuva eriveeremi (näit dresiin, teemasin, juhtratastega eriveerem) või mitteiseliikuva eriveeremi (näit lumesahk, lumekoristusrong) juhina või meeskonna liikmena, kes peab jälgima signaale ja pöörangute matkaasendit. Tema tööks on raudteetaristu remondi-, hooldus- ja ehitustöödes osaleva eriveeremi liikumisel ohutuse tagamine ja/või juhtimine. Samuti on tema ülesandeks raudtee eriveeremi tehnohooldus ja väikeses mahus hooldusremont.
Raudtee eriveeremi juht töötab iseseisvalt, juhindudes raudtee valdkonna eeskirjadest, juhenditest ja normatiivaktidest.
Raudtee eriveeremi juht võib töötada nii üksi kui ka raudteeveeremi meeskonnas. Tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajate ja pädeva liikluskorraldajaga.

Tööosad

A.2.1 Raudtee eriveeremi vastuvõtmine ja üleandmine
1) Raudtee eriveeremi tehnilise seisukorra kontrollimine ja puudustest teavitamine
2) Raudtee eriveeremi tööks vajalike dokumentide ning signaal- ja ohutusvahendite olemasolu kontrollimine

A.2.2 Liikumine rööbasteel
1) Raudtee eriveeremi teisaldusasendisse paigaldamine
2) Loa taotlemine rööbastee hõivamiseks ja liikumise alustamiseks
3) Juhtratastega raudtee eriveeremi paigaldamine sõiduasendisse raudteel liiklemiseks
4) Liikumisel jaamateedel pöörangute matkaasendisse seadmine, matkaõiguse kontrollimine, tee ja gabariitide vabaoleku jälgimine, helisignaalide kasutamine
5) Signaalide andmine
6) Pidurite kontroll ja/või piduriproovi tegemine
7) Sõitmine jaama, jaamas, jaamavahele ja jaamavahel
8) Manöövritöö tegemine
9) Tegutsemine eriolukorras
10) Juhtratastega raudtee eriveeremiga rööbasteelt mahasõitmine ja liikluskorraldajale ettekandmine rööbastee vabastamise kohta

A.2.3 Töötamine rööbasteel
1) Töö alustamiseks tööjuhilt loa saamine
2) Raudtee eriveeremi tööasendisse paigaldamine
3) Tööülesande täitmine
4) Raudtee eriveeremi teisaldusasendisse paigaldamine

A.2.4 Raudteeveeremi kinnitamine
1) Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega
2) Pidurkingade eemaldamine
3) Raudteeveeremi kinnitamine seisu- või käsipiduriga või muude kehtestatud kinnitusvahenditega