Kutsestandardid

Raudtee defektoskoopia operaator, tase 3

Versiooni number: 4

Kutsestandardi tähis: 12-21092019-1.2/4k

Spetsialiseerumised:
Rööbaste defektoskopeerimine
Raudteeveeremi detailide defektoskopeerimine

Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA

Kutseala: Raudteetransport

Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika

Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu

Otsus: 10/21.09.2018

Kehtib alates: 21.09.2018

Kehtib kuni: 20.09.2023

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport

ISCED klassifikaator:
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Raudtee defektoskoopia operaator, tase 3 on kogemustega oskustöötaja, kes töötab iseseisvalt meeskonna liikmena. Ta tegutseb plaanipäraselt, säästlikult ja tulemuslikult.
3. taseme raudtee defektoskoopia operaator töötab üldjuhul muutumatus olukorras vastavalt etteantud juhistele. Ta korraldab oma tegevust ja kohandab enda käitumist vastavalt olukorrale ning vastutab oma tööülesannete täitmise eest.
Tema tööks on rööpmestiku visuaalne kontrollimine ning ultraheli- ja magnetmeetodil defektoskopeerimine või veeremidetailide ja -sõlmede visuaalne kontrollimine ning magnet-, ultraheli- ja keerisvoolumeetodil defektoskopeerimine.
3. taseme raudtee defektoskoopia operaator on spetsialiseerunud rööbaste defektoskopeerimisele või raudteeveeremi detailide defektoskopeerimisele.

Raudtee defektoskopeerimise kutsealal on kolm kutset.
Raudtee defektoskoopia operaatori abi, tase 2 abistab 3. või 4. taseme rööbaste defektoskoopia operaatorit rööbaste defektoskopeerimisel.
Raudtee defektoskoopia operaator, tase 3 on oskustöötaja, kelle tööks on rööpmestiku visuaalne kontrollimine ning ultraheli- ja magnetmeetodil defektoskopeerimine või veeremidetailide ja sõlmede visuaalne kontrollimine ning magnet-, ultraheli- ja keerisvoolumeetodil defektoskopeerimine.
Raudtee defektoskoopia operaator, tase 4 on keskastme spetsialist, kes korraldab raudtee defektoskoopia operaatorite meeskonna tööd, juhendab madalama kutsetasemega raudtee defektoskoopia operaatoreid ja kontrollib tehtud töö tulemust.

Tööosad

A.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine rööbaste defektoskopeerimisel
1) Enda töö planeerimine
2) Tööülesandeks valmistumine
3) Tööks vajalike seadmete ja vahendite olemasolu tagamine

A.2.2 Töö planeerimine ja korraldamine raudteeveeremi detailide defektoskopeerimisel
1) Enda töö planeerimine
2) Tööde organiseerimises osalemine
3) Tööks vajalike seadmete ja vahendite olemasolu tagamine

A.2.3 Defektoskoopiaseadmete korrasoleku kontrollimine ja hooldamine rööbaste defektoskopeerimisel
1) Defektoskoopiaseadmete kalibreerituse kontrollimine
2) Defektoskoopiaseadmete korrasoleku kontrollimine ja tööks ettevalmistamine
3) Defektoskoopiaseadmete hoolduse või remondi vajaduse hindamine
4) Defektoskoopiaseadmete puhastamine
5) Akude laadimine, juhtmete ja otsijate korrastamine

A.2.4 Defektoskoopiaseadmete korrasoleku kontrollimine ja hooldamine raudteeveeremi detailide defektoskopeerimisel
1) Defektoskoopiaseadmete kalibreerituse ja korrasoleku kontrollimine
2) Defektoskoopiaseadmete korrasoleku kontrollimine ja tööks ettevalmistamine
3) Defektoskoopiaseadmete puhastamine
4) Akude laadimine

A.2.5 Juhtimine ja juhendamine rööbaste defektoskopeerimisel
1) Töötajate juhendamine
2) Töötulemuste hindamine ja kvaliteedinõuetest kinnipidamise kontrollimine

A.2.6 Juhtimine ja juhendamine raudteeveeremi detailide defektoskopeerimisel
1) Töötulemuste hindamine ja kvaliteedinõuetest kinnipidamise kontrollimine
2) Töö dokumentidega

A.2.7 Rööbastee ja pöörmete visuaalne kontrollimine ja defektoskopeerimine
1) Rööbaste visuaalne kontrollimine remondibaasis ja rööbastees
2) Rööbaste defektoskopeerimine remondibaasis ja rööbastees
3) Pöörmete visuaalne kontrollimine rööbastees
4) Pöörmete defektoskopeerimine rööbastees

A.2.8 Liikluskorralduste täitmine
1) Rongidele hoiatuste taotlemine
2) Signaal- ja sidevahendite kasutamine ning olemasolu kontrollimine
3) Liiklusohtlikust olukorrast teavitamine
4) Rööpakinnituste, -pilude ja vajumite kontrollimine

A.2.9 Keevisliidete kontrollimine
1) Keevisliidete kontrollimine
2) Keevisõmbluste ja -liidete kõvaduse kontrollimine
3) Materjali paksuse või kuluvuse mõõtmine

A.2.10 Raudteeveeremi sõlmede ja detailide kontrollimine
1) Rattapaaride kontrollimine
2) Pöördvankrite kontrollimine
3) Haakeseadmete kontrollimine
4) Vagunikere ja -raami kontrollimine

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Raudtee defektoskoopia operaator, tase 3 kutse sisaldab järgmisi spetsialiseerumisi:
rööbaste defektoskoopia operaator, mis moodustub tööosadest A.2.1, A.2.3, A.2.5, A.2.7 ja A.2.8;
raudteeveeremi detailide defektoskoopia operaator, mis moodustub tööosadest A.2.2, A.2.4, A.2.6; A.2.9 ja A.2.10.