Kutsestandardid

Hambatehnik, tase 6

Versiooni number: 8

Kutsestandardi tähis: 23-28112018-1.2/8k

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU

Kutseala: Hambaravi

Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid

Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu

Otsus: 13/28.11.2018

Kehtib alates: 28.11.2018

Kehtib kuni: 27.11.2023

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid

ISCED klassifikaator:
091 Tervis
0911 Hambaravi

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Muudatused:
Uuendatud kutsestandardis Suhtlemine ja meeskonnatöö ja Analüüsimine ja planeerimine ei esine enam eraldi kompetentsidena, vajalikud oskused on kirjeldatud läbivas kompetentsis. Tegevusnäitajate sõnastust on parandatud ja täiendatud kõikides kompetentsides.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Hambatehnik, tase 6 on suutervishoiu spetsialist, kelle tööks on valmistada koostöös hambaarstiga tehniliselt suuõõnde paigaldatavaid dentaalrestauratsioone ehk meditsiinitehnilisi seadmeid ja ortodontilisi raviaparaate.
Hambatehniku töö nõuab manuaalset peenmotoorikat ja erialaspetsiifilise aparatuuri käsitsemist. Hambatehnik lähtub oma igapäevatöös nii objektiivsetest kui subjektiivsetest kriteeriumidest klientide individuaalsete, esteetiliste ja funktsionaalsete vajaduste rahuldamisel hambarestauratsioonide valmistamisel. Tähtsal kohal on hambaarsti koostatud raviplaani tõlgendamisoskus, töö planeerimine, töövahendite ja materjalide otstarbekas ning keskkonnaohutu kasutamine. Oluline on valmisolek meeskonnatööks hambaarsti ja kliendiga, samuti teiste erialade esindajatega.

Tööosad

A.2.1 Hambaproteesi valmistamine (tellimisel valmistatud meditsiiniseade)
1. Raviplaani järgimine ja analüüsimine.
2. Hambaarstilt saadud jäljendi ja/või fotomaterjali analüüsimine.
3. Töömudeli ja/või kontrollmudeli valmistamine.
4. Hambarestauratsiooni(de) või ortodontilise raviaparaadi valmistamine.

Valitavad tööosad:
A.2.2 Suust mitte-eemaldatavate hambaproteeside valmistamine
1. Mudeli ettevalmistamine ja kohandamine.
2. Artikulaatorisse töömudelite kipseerimine/fikseerimine.
3. Hambarestauratsiooni valmistamine mudelile.
4. Hambaköndile kape modelleerimine.
5. Sisestamine, põletamine, valamine, pressimine ja freesimine.
6. Keraamilise materjali kandmine karkassile.
7. Viimistlemine ja lõplik kontroll.

A.2.3 Suust eemaldatavate hambaproteeside valmistamine
a. Metallkarkassiga partsiaalproteesi (e. büügelprotees) valmistamine
1. Mudeli ettevalmistamine ja kohandamine.
2. Hambumuse valmistamine.
3. Sisestusmassist mudeli valmistamine.
4. Sisestusmassist mudelile vahast karkassi modelleerimine.
5. Valukanalite paigaldamine.
6. Sisestamine, eelkuumutamine, valamine, pressimine ja freesimine.
7. Metallkarkassi töötlemine.
8. Metallkarkassile baasise valmistamine ja kunsthammaste ladumine baasisele.
9. Baasiste valmistamine tehismaterjalist.
10. Viimistlemine ja lõplik kontroll.
b) Akrüülproteeside (totaalsed ja partsiaalsed) valmistamine
1. Anatoomilise mudeli ja individuaallusika valmistamine.
2. Töömudeli, baasise ja hambumusvalli valmistamine.
3. Artikuleerimine.
4. Akrüülhammaste valimine ja hammaste ladumine.
5. Klambrite valmistamine ja sobitamine baasisesse.
6. Kunstigemete modelleerimine ja viimistlemine hammastega prooviks.
7. Küveteerimine, vaha välja sulatamine ja polümerisatsioon.
8. Viimistlemine ja lõplik kontroll.

A.2.4 Ortodontiliste raviaparaatide valmistamine
1. Diagnostilise mudeli väljavalamine kipsist ja trimmimine.
2. Töömudelite valmistamine.
3. Eelfabritseeritud elementide kohandamine, painutamine ja paigaldamine.
4. Baasise valmistamine.
5. Traadist elementide ja võrude ühendamine.
6. Aktivaatorite valmistamine.
7. Splintide valmistamine.
8. Quad Helixi, Bi Helixi, lingvaalkaare ja palatinaalkaare valmistamine.
9. Raviaparaadi töötlus ja viimistlus.