Kutsestandardid

Erakorralise meditsiini tehnik, tase 4

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 23-28112018-1.10/7k

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU

Kutseala: Parameditsiin

Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid

Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu

Otsus: 13/28.11.2018

Kehtib alates: 28.11.2018

Kehtib kuni: 27.11.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid

ISCED klassifikaator:
091 Tervis
0914 Meditsiinidiagnostika- ja ravitehnoloogia

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Uuendatud kutsestandardis ei esine Suhtlemine ja meeskonnatöö enam eraldi kompetentsina, vajalikud oskused on kirjeldatud kohustuslikes ja läbivas kompetentsis. Parandati sõnastusi ja struktureeriti ümber tegevusnäitajaid. Suuri sisulisi muudatusi ei tehtud.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Erakorralise meditsiini tehnik on spetsialist, kelle töö on erakorralist abi vajavale patsiendile abi osutamine, lähtudes õigusaktidest ja asutusesisestest regulatsioonidest. Ta hindab ja jälgib patsiendi seisundit ning alustab esmase abi andmist patsiendile, assisteerib tervishoiutöötajaid ravi- ja diagnostilistel protseduuridel.
Erakorralise meditsiini tehnik kasutab erakorralises meditsiinis kasutatavat aparatuuri ja varustust, tal on baasteadmised anatoomiast, füsioloogiast ja patoloogiast, erakorralises meditsiinis kasutatavatest ravimitest ning nende manustamisest.
Abi osutamisel hindab ta meeskonna liikmena sündmuse ja sündmuskohaga seotud ohte ja tegutseb vastavalt olukorrale. Erakorralise meditsiini tehnik tegutseb ennast ja patsienti kahjustamata.
Erakorralise meditsiini tehnik töötab haigla erakorralise meditsiini osakonnas (EMO) või kiirabis.

Tööosad

A.2.1 Ettevalmistumine erakorralise meditsiiniabi osutamiseks
1. Meeskonnatöös osalemine.
2. Töökoha korrasoleku ja komplekteerituse tagamine.

A.2.2 Erakorralise abi osutamine
1. Ohutusnõuete järgimine.
2. Eluliste näitajate mõõtmine ja hindamine.
3. Arsti või õe assisteerimine.
4. Patsiendi seisundi jälgimine.
5. Erakorralise abi osutamine.
6. Turvalisuse tagamine transpordil.
7. Triaaži tegemises osalemine.

Valitavad tööosad:
A.2.7 Alarmsõiduki juhtimine
1. Alarmsõidu tegemine.
2. Ohtude ja riskide hindamine alarmsõidul.