Kutsestandardid

Abivahendi spetsialist, tase 5

Versiooni number: 3

Kutsestandardi tähis: 25-09112018-02/3k

Spetsialiseerumised:
Nägemisabivahendi spetsialist, tase 5
Kuulmisabivahendi spetsialist, tase 5
Kõne- ja kommunikatsiooniabivahendi spetsialist, tase 5
Proteeside ja ortopeediliste abivahendite spetsialist, tase 5
Liikumishäiret kompenseerivate abivahendite spetsialist, tase 5

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU

Kutseala: Rehabilitatsioonitöö

Kutsetegevuse valdkond: Sotsiaalhoolekanne

Vastutav kutsenõukogu: Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu

Otsus: 12/09.11.2018

Kehtib alates: 09.11.2018

Kehtib kuni: 08.11.2023

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
88 Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta

ISCED klassifikaator:
092 Heaolu
0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Abivahendi spetsialisti töö on isiku töö- ja tegevusvõime probleemidest tulenevate häirete kompenseerimine sobiva abivahendiga.
Abivahendi spetsialist hindab inimese toimetulekut toetavate abivahendite vajadust, sobivust ja efektiivsust, valib abivahendi ning kohandab ja/või valmistab abivahendi.
Abivahendi spetsialist töötab ajutiste või püsivate tegevuspiirangute ja/või funktsioonihäiretega inimestega, teeb koostööd tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistidega ning kliendi tugivõrgustikuga. 5. taseme abivahendi spetsialist töötab süsteemselt ja tulemuslikult.
Abivahendi spetsialisti kutsealal on ka abivahendi spetsialist, tase 4 kutse.

Tööosad

A.2.1 Abivahendi valimine ja soovitamine
1. Abivahendi vajaduse välja selgitamine.
2. Sobiva abivahendi soovitamine ja valimine.

A.2.2 Abivahendi reguleerimine, proovimine, kohandamine, valmistamine
1. Reguleerimis- ja/või kohandamisvajaduse välja selgitamine.
2. Parameetrite reguleerimine.
3. Abivahendi kohandamine ja/või valmistamine.

A.2.3 Kliendi juhendamine
1. Kliendi teadmiste ja senise kogemuse väljaselgitamine.
2. Kliendi juhendamine.

A.2.4 Abivahendi kasutamise tulemuslikkuse hindamine
1. Järelhindamise perioodi ja aja määramine.
2. Isiku rahulolu ja abivahendi efektiivsuse hindamine.

A.2.5 Võrgustikutöö
1. Koostöö tegemine kliendi tugivõrgustikuga.
2. Koostöö tegemine teiste spetsialistide ja seotud organisatsioonidega.

A.2.6 Müümine ja üürimine
1. Rahastamise võimaluste ja vastavate seaduste tutvustamine.
2. Hinnapakkumise koostamine.
3. Müügitöö tegemine.
4. Üüri- ja/või müügidokumentatsiooni koostamine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.7 Nägemisabivahendite valimine ja soovitamine
A.2.8 Kuulmisabivahendite valimine ja soovitamine
A.2.9 Kõne- ja kommunikatsiooniabivahendite valimine ja soovitamine
A.2.10 Proteesid ja ortopeedilised abivahendite valimine ja soovitamine
A.2.11 Liikumisabivahendite valimine ja soovitamine