Kutsestandardid

Volitatud mehaanikainsener, tase 8

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 24-08112018-1.1.3/6k

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)

Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine

Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu

Otsus: 10/08.11.2018

Kehtib alates: 08.11.2018

Kehtib kuni: 07.11.2023

EKR tase: 8

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Mehaanikainseneride tegevuse eesmärk on luua insenertehnilisi lahendusi ning tagada toodete, masinate ja süsteemide efektiivne ja ohutu toimimine.
Mehaanikainsenerid töötavad masinaehituse, inseneriteaduse ja tootmistehnoloogia valdkondades (nt metalli-, masina-, lennuki-, auto-, puidu-, toiduainete- ja keemiatööstus, põllumajandustehnika, energeetika).
Kutsealal on välja töötatud kolm kutsestandardit:
a) Mehaanikainsener, tase 6
b) Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7
c) Volitatud mehaanikainsener, tase 8

8. taseme volitatud mehhaanikainsener on laiaulatuslike teadmiste ja kogemustega tehnika või tehnoloogia tippspetsialist, kes arendab ja loob innovaatilisi insenertehnilisi lahendusi vähemalt ühel loetletud kitsamal ametialal:
- tootearendus
- teadusalane tegevus ja koolitamine
- tootmistehnika
- materjalitehnika
- keevitustehnika
- masina- ja robotisüsteemid
- seadmete ja -süsteemide korrashoid.

Volitatud mehaanikainsener töötab meisterlikkust nõudvates keerulistes, piiritlemata ja uut strateegilist käsitlust vajavates olukordades.
Ta juhib meeskondi või organisatsiooni ning koordineerib sidusvaldkondade vahelist koostööd.

Tööosad

A.2.1 Mehhanotehnikaalane inseneritöö
1. Insenertehniliste ülesannete täitmine
2. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamine
3. Kutsealaste normide järgimine

A.2.2 Juhtimine ja juhendamine
1. Juhtimine
2. Juhendamine

Valitavad tööosad:
A.2.3 Teadusalane tegevus ja koolitamine
1. Teadus- ja arendustegevus
2. Õppe- ja õppemetoodiline tegevus
3. Töö eksperdina

A.2.4 Tootearendus
1. Innovaatiliste toodete ja tehniliste lahenduste väljatöötamine
2. Projektijuhtimine
3. Töö eksperdina

A.2.5 Tootmistehnika
1. Tootmise korraldamine
2. Innovaatiliste tehnoloogiate loomine
3. Innovaatiliste tehnoloogiliste protsesside ning süsteemide loomine
4. Tootmisseadmete loomine ja rakendamine
5. Töö eksperdina

A.2.6 Materjalitehnika
1.Innovaatiliste tehnomaterjalide loomine
2. Innovaatiliste materjalitehnoloogiate loomine ja rakendamine
3. Töö eksperdina

A.2.7 Keevitustehnika
1.Keeviskonstruktsioonide uute arvutusmeetodite väljatöötamine
2 Innovaatiliste keevitustehnoloogiate kavandamine ja rakendamine
3. Keevituse kvaliteedisüsteemide kavandamine
4. Töö eksperdina

A.2.8 Masina- ja robotisüsteemid
1. Masina- ja robotisüsteemide projekteerimine
2. Robottehnoloogiate kavandamine
3. IKT kasutus masina- ja robotisüsteemide rakendamisel
4. Töö eksperdina

A.2.9 Seadmete ja -süsteemide korrashoid
1.Hooldusstrateegia kavandamine
2. Hooldustööde korraldamine
3. Töö eksperdina