Kutsestandardid

Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 24-08112018-1.1.2/6k

Spetsialiseerumised:
Tootearendus
Tootmistehnika
Masina-ja robotisüsteemid

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)

Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine

Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu

Otsus: 10/08.11.2018

Kehtib alates: 08.11.2018

Kehtib kuni: 07.11.2023

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Mehaanikainseneride tegevuse eesmärk on luua insenertehnilisi lahendusi ning tagada toodete, masinate ja süsteemide efektiivne ja ohutu toimimine.
Mehaanikainsenerid töötavad masinaehituse, inseneriteaduse ja tootmistehnoloogia valdkondades (nt metalli-, masina-, lennuki-, auto-, puidu-, toiduainete- ja keemiatööstus, põllumajandustehnika, energeetika).
Kutsealal on välja töötatud kolm kutsestandardit:
a) Mehaanikainsener, tase 6
b) Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7
c) Volitatud mehaanikainsener, tase 8

7. taseme diplomeeritud mehaanikainsener on kogenud tehnika- või tehnoloogiaspetsialist, kes arendab tooteid või tehnoloogiaid ning kindlustab seadmete ja süsteemide töökindluse ja ohutuse.
Diplomeeritud mehaanikainsener spetsialiseerub tootearendusele, tootmistehnikale ning masina- ja robotisüsteemidele.

Diplomeeritud mehaanikainsener tegutseb keerulistes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades. Tal on valmisolek töötada meeskonnas koos sidusvaldkondade spetsialistidega, juhtida töörühmi ning kanda vastutust töötajate töötulemuste eest.

Tööosad

A.2.1 Mehhanotehnikaalane inseneritöö
1. Insenertehniliste ülesannete täitmine
2. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamine
3. Kutsealaste normide järgimine

A.2.2 Koostöö ja juhendamine
1. Koostöö ja korraldamine
2. Juhendamine

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Tootearendus
A.2.3 Tootearendus
1. Uute toodete ja tehniliste lahenduste väljatöötamine
2. Olemasolevate toodete ja tehniliste lahenduste täiustamine
3. Toote elutsükli ja keskkonnamõjude analüüs

Tootmistehnika
A.2.4 Tootmistehnika
1. Tootmise korraldamine
2. Tehnoloogiate kavandamine
3. Tehnoloogiliste protsesside ning süsteemide kavandamine
4. Tootmisseadmete loomine ja rakendamine
5. Tootmisseadmete - ja süsteemide hooldus- ja remonditööde korraldamine

Masina- ja robotisüsteemid
A.2.5 Masina- ja robotisüsteemid
1. Masina- ja robotisüsteemide projekteerimine
2. Robottehnoloogiate kavandamine
3. IKT kasutus masina- ja robotisüsteemide rakendamisel
4. Masina- ja robotisüsteemide hooldus- ja remonditööde kavandamine