Kutsestandardid

Mehaanikainsener, tase 6

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 24-08112018-1.1.1/6k

Spetsialiseerumised:
Tootmistehnika
Masina-ja robotisüsteemid

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)

Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine

Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu

Otsus: 10/08.11.2018

Kehtib alates: 08.11.2018

Kehtib kuni: 07.11.2023

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Mehaanikainseneride tegevuse eesmärk on luua insenertehnilisi lahendusi ning tagada toodete, masinate ja süsteemide efektiivne ja ohutu toimimine.
Mehaanikainsenerid töötavad masinaehituse, inseneriteaduse ja tootmistehnoloogia valdkondades (nt metalli-, masina-, lennuki-, auto-, puidu-, toiduainete- ja keemiatööstus, põllumajandustehnika, energeetika).
Kutsealal on välja töötatud kolm kutsestandardit:
a) Mehaanikainsener, tase 6
b) Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7
c) Volitatud mehaanikainsener, tase 8

6. taseme mehaanikainsener on kogenud tehnika- või tehnoloogiaspetsialist, kes on spetsialiseerunud toodete valmistamisele (tootmistehnikale) või masina- ja robotisüsteemide paigaldamisele ja käigus hoidmisele.
Ta töötab välja masinate, seadmete ja toodete valmistamise tehnoloogiaid ning korraldab olemasolevate seadmete ja süsteemide käigushoidmist.

Töö eeldab valmisolekut töötada meeskonnas koos sidusvaldkondade spetsialistidega ja kanda vastutust töötajate töötulemuste eest.

Tööosad

A.2.1 Mehhanotehnikaalane inseneritöö
1. Insenertehniliste ülesannete täitmine
2. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamine
3. Kutsealaste normide järgimine

A.2.2 Koostöö ja juhendamine
1. Koostöö
2. Juhendamine

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Tootmistehnika
A.2.3 Tootmistehnika
1. 3D - mudelite ja tehniliste jooniste koostamine
2. Toodete valmistamine
3. Tootmisseadmete - ja süsteemide hooldus- ja remonditööde korraldamine

Masina- ja robotisüsteemid
A.2.4 Masina- ja robotisüsteemid
1. Masina- ja robotisüsteemide paigaldamine ja käitamine
2. Masina- ja robotisüsteemide programmeerimine
3. Masina- ja robotisüsteemide hooldus- ja remonditööde korraldamine