Kutsestandardid

Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 07-24092018-2.2/5k

Spetsialiseerumised:
Volitatud soojusenergeetikainsener soojustehnoloogia seadmete alal, tase 8
Volitatud soojusenergeetikainsener energiamuundamise seadmete alal, tase 8
Volitatud soojusenergeetikainsener soojusmajanduse ja kütuste alal, tase 8

Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA

Kutseala: Inseneeria (energeetika)

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu

Otsus: 11/24.09.2018

Kehtib alates: 24.09.2018

Kehtib kuni: 23.09.2019

EKR tase: 8

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 1 aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Soojusenergeetikainsenerid töötavad soojuse elektrienergiaks muundamise, soojusallikate energiakasutuse ja kütuste ning kütusemajanduse alal ning viivad läbi soojusenergeetika seadmete, soojusvõrkude ja –süsteemide projekteerimise, ehitamise ning käitamisega seotud toiminguid, arvestades sotsiaalsete, majanduslike, keskkonnahoiu, tööohutuse, töötervishoiu ja eetiliste aspektidega. Soojusenergeetikainsenerid on valmis töötama meeskonnas koos sidusvaldkondade inseneride jt spetsialistidega.
See kutsestandard sisaldab 8. taseme volitatud soojusenergeetikainseneri kutsekirjeldust ja –nõudeid.
Volitatud soojusenergeetikainsener hoiab käigus ja kohandab (optimeerib) olemasolevaid ning arendatavaid tehnoloogiaid. Ta loob uusi teadmisi ja tehnoloogiaid, analüüsib ja sünteesib uusi ja keerulisi kutsealaseid ideid ning esitab neid arendus- või uurimistöö tulemuste või praktiliste rakenduste kaudu.
Ta annab eksperthinnanguid ning osaleb keerukatele probleemidele lahenduste leidmisel ja elluviimisel. Ta juhib töörühmi või organisatsiooni strateegiliste eesmärkide saavutamiseks ning vastutab nii oma kui teiste töö tulemuste eest.
Volitatud soojusenergeetikainsener võib tegutseda koolitaja või arendusspetsialistina, kelle tegevusel on oluline ning positiivne mõju soojusenergeetika valdkonna arengule.

Soojusenergeetikainseneride teised kutsed:
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7 esmane kutse
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7
Soojusenergeetika valdkonna inseneride kutsetasemete ülevaade vt lisa 1.

Tööosad

A.2.1. Üldinsenerlike ja soojusvaldkonna teadmiste rakendamine.
A.2.2. Tehniline ja äriline juhtimine.
A.2.3 Kutsealale pühendumine ja kutsealaga seotud kohustuste võtmine.
A.2.4 Tööalane suhtlemine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.5 Soojustehnoloogia seadmed.
A.2.6 Energiamuundamine.
A.2.7 Soojusmajandus ja kütused.