Kutsestandardid

Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 07-24092018-2.1/5k

Spetsialiseerumised:
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener soojustehnoloogia seadmete alal, tase 7
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener energiamuundamise seadmete alal, tase 7
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener soojusmajanduse ja kütuste alal, tase 7

Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA

Kutseala: Inseneeria (energeetika)

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu

Otsus: 11/24.09.2018

Kehtib alates: 24.09.2018

Kehtib kuni: 23.09.2019

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 1 aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Soojusenergeetikainsenerid töötavad soojuse elektrienergiaks muundamise, soojusallikate energiakasutuse, kütuste ning kütusemajanduse alal ning viivad läbi soojusenergeetika seadmete, soojusvõrkude ja –süsteemide projekteerimise, ehitamise ning käitamisega seotud toiminguid, arvestades sotsiaalsete, majanduslike, keskkonnahoiu, tööohutuse, töötervishoiu ja eetiliste aspektidega.
Soojusenergeetikainsenerid on valmis töötama meeskonnas koos sidusvaldkondade inseneride jt spetsialistidega.
Kutsestandard sisaldab 7. taseme diplomeeritud soojusenergeetikainseneri kutsekirjeldust ja -nõudeid.
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener
hoiab käigus ja kohandab (optimeerib) olemasolevaid tehnoloogiaid, rakendab uusi teadmisi, tehnoloogiaid ja ideid ning toetab tehnoloogiasiiret.
Ta teeb ettepanekuid probleemidele lahenduste leidmisel ja elluviimisel. Töö hõlmab ressursside jagamist ja teiste töö juhtimist. Vastutada tuleb nii oma kui alluvate töö tulemuste eest.
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener võib tegutseda ka koolitaja või arendusspetsialistina.

Teised soojusenergeetikainseneride kutsed:
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener tase 7, esmane kutse.
Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8.
Soojusenergeetikainseneride kutsetasemete kirjeldusi vt lisast 1.

Tööosad

A.2.1 Üldinsenerlike ja soojusvaldkonna teadmiste rakendamine.
A.2.2 Tehniline ja äriline juhtimine.
A.2.3 Kutsealale pühendumine.
A.2.4 Tööalane suhtlemine

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.5 Soojustehnoloogia seadmed.
A.2.6 Energiamuundamine.
A.2.7 Soojusmajandus ja kütused.