Kutsestandardid

Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 esmane kutse

Versiooni number: 2

Kutsestandardi tähis: 22-22062018-2.13/2k

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Ehitiste energiatõhusus

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu

Otsus: 14/22.06.2018

Kehtib alates: 22.06.2018

Kehtib kuni: 01.07.2021

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine kuni 01.07.2021

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 kutsestandard on kõrghariduse õppekavade, isikute kompetentsuse hindamise ning kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemise alus.
Selle kutsestandardi alusel antakse järgmisi kutseid:

a) Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 esmane kutse antakse isikule kõrgharidusõppe lõpetamisel akadeemilisel õiendil tehtava märkega juhul, kui õppekava on riiklikult tunnustatud ja vastab kutsestandardi osadele B 2.1-2.6.
Esmase kutse omamine tõendab, et isik on suuteline rakendama üldteoreetilisi ja hoonete energiatõhususe teadmisi ja oskusi kogenud energiatõhususe spetsialisti juhendamisel. Esmane kutse on tähtajatu.

b) Diplomeeritud energiatõhususe spetsialisti kutse antakse isikule kutsetunnistusega juhul, kui kutset andev organ on tunnistanud tema kompetentside vastavust kutsestandardile.

Töö kirjeldus

Energiatõhususe spetsialistide töö põhieesmärk on ehitiste energiatõhususe hindamine ning nõustamine, lähtudes säästva arengu printsiipidest, kutse-eetikast, kaasaegsetest insenerteadmistest ja heast projekteerimis-, konsulteerimis- ja ehitustavast.

Kutsestandard sisaldab diplomeeritud energiatõhususe spetsialisti kutse kirjeldust ja kompetentsusnõudeid.

Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist on ehitusseaduse vastutava spetsialisti mõistele vastav spetsialist (pädev isik), kes on võimeline iseseisvalt ja omal vastutusel koostama elamute ja ühiskondlike hoonete energiaauditeid, väljastama olemasolevatele hoonetele energiamärgiseid ning nõustama elamute ja ühiskondlike hoonete energiatõhususe valdkonnas. Tal on oskus teostada arvutusi hoonete energiatõhususe miinimumnõuete, madala- ja liginullenergiahoonete nõuetele vastavuse tõendamiseks.

Ta on valmis töötama interdistsiplinaarses meeskonnas koos sidusvaldkondade inseneride jt spetsialistidega. Vajadusel juhendab ja kaasab ta teisi spetsialiste.
Ta on võimeline juhtima väiksemaid töörühmi või organisatsiooni strateegiliste eesmärkide saavutamiseks ning võtma vastutust teiste töö tulemuste eest.
Diplomeeritud energiatõhususe spetsialisti iseloomustab võime leida probleemidele lahendusi ja viia neid ellu majanduslikult vastuvõetaval, keskkonnasõbralikul ning ühiskondlikult aktsepteeritaval moel.

Energiatõhususe valdkonnas on lisaks diplomeeritud energiatõhususe spetsialisti, tase 7 kutsele kehtestatud energiaaudiitor, tase 6 esmane kutse, diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 ja volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8 kutsed.

Ülevaade ehitiste energiatõhususe valdkonna kutsetest ja tasemetest on toodud lisas 1.

Tööosad

A.2.1 Olemasoleva ehitise energiatõhususe hindamine.
A.2.2 Tehnilis-majandusliku analüüsi teostamine.
A.2.3 Elamute ja ühiskondlike hoonete energiaauditi koostamine.
A.2.4 Energiatõhususe-alane nõustamine.
A.2.5 Energiamärgise koostamine ja väljastamine olemasolevatele hoonetele.