Kutsestandardid

Telekommunikatsiooni vanemtehnik, tase 5

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 08-14062018-1.4/5k

Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA

Kutseala: Telekommunikatsioon

Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon

Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu

Otsus: 11/14.06.2018

Kehtib alates: 14.06.2018

Kehtib kuni: 13.06.2023

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
35 Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tehnikud

EMTAK klassifikaator:
J INFO JA SIDE
61 Telekommunikatsioon

ISCED klassifikaator:
061 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
0612 Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
Senise Telekommunikatsiooni spetsialist, tase 5 asemele koostati Telekommunikatsiooni vanemtehnik, tase 5 kutsestandard. Töörühm leidis, et telekommunikatsiooni valdkonnas on vajadus tehniku väljaõppega töötajate järele ning uued kutsestandardite versioonid on koostatud nendest ootustest lähtuvalt. Kutsestandardites ei ole järgitud e-CF raamistikku, sest kõiki vajalikke kompetentse raamistikus kirjeldatud ei ole.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Telekommunikatsiooni tehniku töö on telekommunikatsiooniteenuste tarnimine, rikete lahendamine ja kasutajatoe pakkumine. Tema põhilisteks tööülesanneteks on võrgukomponentide paigaldamine, seadistamine ning hooldamine, rikete tuvastamine ja kõrvaldamine ning klientide nõustamine. Ta korraldab meeskonna tööd ja osaleb ettevõtte arendus- ja haldustegevuste korraldamises.

Telekommunikatsiooni kutsealal on ka Telekommunikatsiooni tehnik, tase 4 kutsestandard.

Tööosad

A.2.1 Võrkude opereerimine
1. Võrgukomponentide paigaldamine.
2. Seadistamine ja ühendamine.
3. Rikete tuvastamine ja kõrvaldamine.
4. Võrguparameetrite mõõtmine.
5. Tarkvarauuendamine.
6. Dokumenteerimine.
7. Võrgu toimimise seiramine.

A.2.2 Kasutajatugi
1. Intsidentside lahendamine.
2. Lõppkasutaja nõustamine.

A.2.3 Töö korraldamine
1. Töö analüüsimine ja muudatuste elluviimine.
2. Töö koordineerimine ja koolitusvajaduse kaardistamine.
3. Töövahendite nõuetele vastavuse haldamine.
4. Hankeprotsessis ja müügipakkumiste koostamisel osalemine.
5. Alltöövõtjate töö koordineerimine.
6. Riskianalüüsi läbiviimisel osalemine.