Kutsestandardid

IT juht, tase 7

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 08-14062018-1.1/6k

Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA

Kutseala: IT süsteemid ja teenused

Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon

Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu

Otsus: 11/14.06.2018

Kehtib alates: 14.06.2018

Kehtib kuni: 13.06.2023

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
1 Juhid
13 Põhitegevuse ja valdkondade juhid

EMTAK klassifikaator:
J INFO JA SIDE
62 Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused

ISCED klassifikaator:
061 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
0611 Arvutikasutus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Muudatused:
IT-juht, tase 7 kutsestandard on põhjalikult uuendatud. Võrreldes varasemaga on kutsestandard kompaktsem ja rohkem fokusseeritud IT-juhi põhikompetentsidele. Senise "Kirjeldus/Teadmised/Oskused"-formaadi asemel on kompetentsid sõnastatud tegevusnäitajatena.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

IT-juhi töö eesmärgiks on organisatsiooni tegevust ning eesmärke toetava info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) strateegia väljatöötamine ja elluviimine.
Eesmärgi saavutamiseks juhib IT-juht konkurentsivõimet tagavate ja toetavate IKT-lahenduste loomist, juurutamist ja haldamist pidevalt muutuvas kõrge konkurentsiga keskkonnas. Ta vastutab organisatsiooni IKT-strateegia ja äristrateegia kooskõla, IKT-eelarve koostamise ja järgimise, ressursi efektiivse kasutamise, infosüsteemi talitluspidevuse, informatsiooni terviklikkuse, ajakohasuse ja turbe eest.
IT-juht on oma valdkonna eestvedajaks, juhib organisatsiooni IKT-meeskonda ja on tihedas koostöös organisatsiooni juhtkonnaga. Ta töötab kiiresti arenevas tegevusvaldkonnas, suheldes tihedalt organisatsiooni sise- ja välispartneritega, toetamaks organisatsiooni jätkusuutlikku arengut.
IT-juhi kutse kirjeldamise aluseks on Euroopa IKT-kompetentside raamistik (e-CF), mis määratleb kokku 40 e-CF-põhikompetentsi ja jaotab need viie IKT-äriprotsessi-valdkonna vahel. 40 e-CF põhikompetentsi on leitavad veebilehel www.ecompetences.eu.

Tööosad

A.2.1 Infosüsteemi ja äristrateegia kooskõlastamine (e-CF kompetents A.1)
A.2.2 IT valitsemine/juhtimine (e-CF kompetents E.9)
A.2.3 Suhete juhtimine (e-CF kompetents E.4)
A.2.4 Äriplaani väljatöötamine (e-CF kompetents A.3)
A.2.5 Tehnoloogia arengu jälgimine ja innovatsioon (e-CF kompetentsid A.7 jaA.9)
A.2.6 IKT-protsessi täiustamine (e-CF kompetents E.5)
A.2.7 Ärimuudatuste juhtimine (e-CF kompetents E.7)
A.2.8 Arhitektuuri projekteerimine (e-CF kompetents A.5)
A.2.9 Riskijuhtimine (e-CF kompetents E.3)
A.2.10 Infoturbestrateegia väljatöötamine ja haldamine (e-CF kompetentsid E.8 ja D.1)
A.2.11 Personaliarendus (e-CF kompetents D.9)
A.2.12 Hankimine (e-CF kompetents D.4)
A.2.13 Informatsiooni ja oskusteabe haldamine (e-CF kompetents D.10)
A.2.14 Projektijuhtimine ja -portfelli haldamine (e-CF kompetents E.2)