Kutsestandardid

Tisler, tase 4

Versiooni number: 8

Kutsestandardi tähis: 16-11062018-1.1/8k

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Mööbli tootmine

Kutsetegevuse valdkond: Metsandus

Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu

Otsus: 12/11.06.2018

Kehtib alates: 11.06.2018

Kehtib kuni: 10.06.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised

EMTAK klassifikaator:
C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
31 Mööblitootmine

ISCED klassifikaator:
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
- Välja on jäetud puidupingioperaator, tase 3 osakutse, kuna olemas on ka puidupingioperaator, tase 3 täiskutsena.
- Seni eraldi tööosadena kirjeldatud "toodete koostamine" ja "toodete paigaldamine" on uues versioonis kokku liidetud üheks kompetentsiks.
- Välja on jäetud kompetents "detailide pealistamine", sest see sisaldub osaliselt kompetentsis „Puidu ja puidupõhiste materjalide mehaaniline ja lõiketöötlemine tööpinkidel“.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Tisler on oskustööline, kes töötab enamasti mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes valmistades puidust ja puidupõhistest materjalidest mööblit ja puittooteid (nt uksi, aknaid, treppe jne).
Tisler, tase 4 töötab töökorraldusest lähtuvalt kas iseseisvalt või meeskonnas ning teostab erinevaid tööoperatsioone, kasutades selleks mitmesuguseid puidu töötlemise, viimistlemise, monteerimise ja paigaldamise võtteid ja vahendeid. Ta korraldab oma tööd ning planeerib tööaega ja materjale aja- ja kuluefektiivselt.

Tööosad

A.2.1 Ettevalmistustööd puidu või puidupõhistest materjalidest toodete valmistamiseks
1. Toote tehnilise dokumentatsiooni koostamine
2. Nõuetekohase töökoha korraldamine
3. Ohutusnõuete järgimine
4. Toorikute, detailide ja abivahendite ettevalmistamine ja kontrollimine
5. Töövahendite valimine ja ettevalmistamine

A.2.2 Puidu ja puidupõhiste materjalide mehaaniline ja lõiketöötlemine tööpinkidel
1. Tööpingi korrasoleku kontrollimine
2. Tööpingi seadistamine tööks
3. Puidust või puidupõhisest materjalist tooriku, detaili või toote valmistamine
4. Kvaliteedi kontrollimine

A.2.3 Toorikute, detailide või toodete lõiketöötlemine käsitööriistadega, sh suruõhu- ja elektriliste käsitööriistadega
1. Käsitööriistade valimine ja ettevalmistamine tööks
2. Mõõtmine, märkimine ning šabloonide ja konduktorite kasutamine
3. Puidu või puidupõhise materjali lõiketöötlemine
4. Kvaliteedi kontrollimine

A.2.4 Puidu ja puidupõhistest materjalidest detailide ja toodete viimistlemine
1. Viimistletava pinna ettevalmistamine
2. Detaili või toote viimistlemine
3. Viimistluse kvaliteedi hindamine

A.2.5 Mööbli ja puittoodete montaaž ja paigaldamine
1. Detailide ja furnituuride komplekteerimine
2. Toote monteerimine
3. Toote pakendamine transportimiseks
4. Toote paigaldamine objektil
5. Kvaliteedi hindamine