Kutsestandardid

Metsatehnik, tase 4

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 16-11062018-1.2/7k

Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

Kutseala: Metsandus

Kutsetegevuse valdkond: Metsandus

Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu

Otsus: 12/11.06.2018

Kehtib alates: 11.06.2018

Kehtib kuni: 10.06.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
62 Metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine

ISCED klassifikaator:
082 Metsandus
0821 Metsandus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
a) Muutus kutsestandardi nimi (varasemalt metsur, tase 4), kuna selle erialaga inimene töömaailmas tegeleb tegelikult metsa tehnilise majandamisega ja uus nimi väljendab töö sisu asjaosalistele selgemalt.
b) Senine standard sisaldas lisaks juhtimise kompetentsile 1:1 raietöölise kompetentse ja nägi ette, et metsur ise ongi ka raietööline. Uues standardis on rõhk asetatud korralduslikule tööle ja tööplaani ettevalmistamisele ja vähem raietööde tegemisele.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Metsatehnikud töötavad metsakorralduse ja metsamajandusega tegelevates organisatsioonides (ettevõtted, riigiasutused, metsaühistud jne).
Nad tunnevad hästi metsa kui ökosüsteemi ja oskavad metsa inventeerida ning koostada metsamajandamiskava.
Metsatehnik, tase 4 on spetsialist, kes inventeerib metsa ja koostab metsamajandamiskava.

Tööosad

A.2.1 Metsamajanduslike tööde tegemine
1. Tööala õigsuses ja ohutuses veendumine
2. Metsauuenduse rajamine
3. Metsauuendustööde kvaliteedi hindamine
4. Metsauuenduse hooldamine
5. Metsakasvatuslik puude valimine
6. Puidu sortimendi kvaliteedi ja mahu hindamine
7. Tööks vajaliku dokumentatsiooni haldamine

A.2.2 Metsakorraldus
1. Metsaeraldiste kaardistamine
2. Metsa inventeerimine
3. Metsamajanduskava koostamine