Kutsestandardid

Metsanduse spetsialist, tase 5

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 16-11062018-2.2/7k

Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

Kutseala: Metsandus

Kutsetegevuse valdkond: Metsandus

Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu

Otsus: 12/11.06.2018

Kehtib alates: 11.06.2018

Kehtib kuni: 31.12.2018

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine

ISCED klassifikaator:
082 Metsandus
0821 Metsandus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine kuni 31.12.2018

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Metsanduse kutseala koosneb viiest kutsest: raietööline, tase 3, metsur, tase 4, forvarderioperaator, tase 4, harvesterioperaator, tase 4 ja metsanduse spetsialist, tase 5.

Metsanduse spetsialist, tase 5 inventeerib metsa, planeerib ja korraldab metsamajanduslikke töid: metsakasvatamine, puiduvarumine, puidu vedamine, puidu hakkimine ja metsaparandus.
Metsanduse spetsialist suhtleb töövõtjatega, klientidega ja koostööpartneritega.
Metsanduse spetsialisti kutse sisaldab metsur, tase 4 kompetentse.

Tööosad

A.2.1 Metsa korraldamine
1. Metsaeraldiste kaardistamine
2. Metsa inventeerimine
3. Pikaajaliste metsamajanduslike tegevuste kavandamine

A.2.2 Metsamajanduslike tööde korraldamine
1. Metsauuenduse planeerimine ja kavandamine ning tehtud tööde kvaliteedi hindamine
2. Metsauuenduse hooldamise ja valgustusraie planeerimine ja korraldamine ning tehtud tööde kvaliteedi hindamine
3. Hooldusraie planeerimine ja korraldamine ning tehtud tööde kvaliteedi hindamine
4. Uuendusraie planeerimine ja korraldamine ning tehtud tööde kvaliteedi hindamine
5. Puidu sortimendi kvaliteedi hindamine
6. Puidu sortimendi mahu hindamine
7. Kasvava metsa rinnaspindala hindamine
8. Laoarvestuse pidamine
9. Puidu veol ja hakkimisel logistiliste lahenduste planeerimine
10. Metsakuivendustööde planeerimine ja korraldamine ning tehtud tööde kvaliteedi hindamine
11. Metsateede ehitamise ja hooldamise planeerimine ja korraldamine ning tehtud tööde kvaliteedi hindamine.