Kutsestandardid

IT-turvaspetsialist, tase 5

Versiooni number: 1

Kutsestandardi tähis: 08-13112018-1.1/1k

Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA

Kutseala: IT süsteemid ja teenused

Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon

Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu

Otsus: 12/13.11.2018

Kehtib alates: 13.11.2018

Kehtib kuni: 12.11.2023

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
25 IKT tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
J INFO JA SIDE
63 Infoalane tegevus (Andmetöötlus, veeb...)

ISCED klassifikaator:
061 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
0612 Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

IT-turvaspetsialist rakendab organisatsiooni IKT turvapoliitikat ja parimaid praktikaid, pakub välja ja rakendab vajalikud turvalisuse kontrollimehhanismid, juhendab, toetab ja informeerib kaastöötajaid, et tagada IKT turvaline toimimine.
IT-turvaspetsialist töötab tavaliselt asutuses, kus IKT süsteemid moodustavad olulise osa asutuse varadest, äriprotsessid sõltuvad IKT süsteemidest ja rakendustest, äriandmeid kogutakse ja juhitakse IKT süsteemide kaudu.
5. taseme IT-turvaspetsialist töötab erinevate IKT süsteemide ja tööriistadega. Ta juhendab kaastöötajaid ja väikest meeskonda, kui see on vajalik.
IT-turvaspetsialisti kutse kirjeldamise aluseks on Euroopa IKT-kompetentside raamistik (e-CF), mis määratleb kokku 40 põhikompetentsi. e-CF raamistik on leitav veebilehel www.ecompetences.eu.

Tööosad

1. Sisendi andmine IKT rakenduse projekteerimisse/kavandamisse (e-CF kompetents A.6.)
2. Tehnoloogia arengu jälgimine (e-CF kompetents A.7.)
3. Süsteemide integreerimine (e-CF kompetents B.2.)
4. Kliendile pakutava toote testimine (e-CF kompetents B.3.)
5. Lahenduse paigaldamine (e-CF kompetents B.4.)
6. Dokumentatsiooni koostamine (e-CF kompetents B.5.)
7. Kasutajatugi (e-CF kompetents C.1.)
8. Muudatuste tugi (e-CF kompetents C.2.)
9. Teenuse osutamine (e-CF kompetents C.3.)
10. Probleemihaldus (e-CF kompetents C.4.)
11. Infoturbestrateegia väljatöötamises osalemine (e-CF kompetents D.1.)
12. Personaliarendus (e-CF kompetents D.9.)
13. Riskihaldus (e-CF kompetents E.3.)
14. Infoturbe haldamine (e-CF kompetents E.8.)