Kutsestandardid

Volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8

Versiooni number: 4

Kutsestandardi tähis: 22-22062018-1.3/4k

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Ehitiste energiatõhusus

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu

Otsus: 14/22.06.2018

Kehtib alates: 22.06.2018

Kehtib kuni: 21.06.2023

EKR tase: 8

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Energiatõhususe spetsialisti töö põhieesmärk on ehitiste energiatõhususe hindamine ning nõustamine, lähtudes säästva arengu printsiipidest, kutse-eetikast, kaasaegsetest insenerteadmistest ja heast konsulteerimis- ja ehitustavast.

Energiatõhususe kutsealal on välja töötatud järgmised kutsestandardid:
- Hoonete energiaaudiitor, tase 6
- Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7
- Volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8
Selles kutsestandardis on kirjeldatud volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8 kutsealane kompetentsus.

Volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8 on ehitusseadustiku mõistes pädev isik, kes on valmis töötama interdistsiplinaarses meeskonnas koos sidusvaldkondade spetsialistidega, vajadusel kaasama ja juhendama ka teisi spetsialiste ning võtma vastutuse meeskonna töö tulemuste eest. Ta koostab iseseisvalt ja omal vastutusel ehitiste ja ettevõtete energiaauditeid, väljastab olemasolevatele, oluliselt rekonstrueeritavatele ja uutele hoonetele energiamärgiseid ning nõustab ettevõtete ja hoonete energiatõhususe valdkonnas.

Selle taseme energiatõhususe spetsialisti iseloomustab võime leida keerukatele probleemidele lahendusi ja viia neid ellu majanduslikult vastuvõetaval, keskkonnasõbralikul ning ühiskondlikult aktsepteeritaval moel.
Volitatud energiatõhususe spetsialist on laiaulatuslike kogemustega ehitiste ja ettevõtete energiatõhususe valdkonna tippspetsialist, kes on võimeline looma uusi lahendusi ja tehnoloogiaid ning andma energiatõhususega seotud eksperthinnanguid keerukatele projektidele, töödele jm.

Energiatõhususe spetsialist, tase 8 kutse raames on soovi korral võimalik täiendavalt tõendada ettevõtete ressursitõhususe auditeerimise kompetentsi.

Tööosad

A.2.1 Olemasoleva ehitise olukorra hindamine
1. Lähteandmete kogumine ja analüüs
2. Tegevusplaani koostamine
3. Sidusspetsialistide kaasamine
4. Objekti ülevaatamine
5. Mõõdistustööde tegemine
6. Tehno- ja elektrisüsteemide toimimise hindamine
7. Piirdetarindite seisukorra hindamine
8. Sisekliima seisukorra hindamine
9. Tehnoloogiliste seadmete mõju hindamine
10. Energiatarbimise analüüsi koostamine
11. Ehitise energiatarbimise arvutamine
12. Vajakajäämiste fikseerimine ja parendusettepanekute tegemine

A.2.2 Tehnilis-majandusliku analüüsi teostamine
1. Meetmete maksumuse ja säästu hindamine
2. Meetmete teostatavuse hindamine
3. Meetmete majandusliku otstarbekuse hindamine
4. Aruande koostamine

A.2.3 Ehitise energiaauditi koostamine
1. Objekti tehnosüsteemidele hinnangu andmine
2. Objekti energia eritarbimise näitajate analüüs
3. Energiatõhususe meetmete prioriteetide määratlemine
4. Koondhinnangu koostamine ja parandusettepanekute esitamine
5. Energiaauditi vormistamine

A.2.4 Ettevõtte energiaauditi koostamine
1. Lähteandmete kogumine ja analüüs
2. Tegevusplaani koostamine
3. Sidusspetsialistide kaasamine
4. Objekti ülevaatamine
5. Mõõdistustööde tegemine
6. Ehitiste olemasoleva olukorra hindamine
7. Tööstusliku, või kaubandusliku protsessi või käitise või teenuse energiatarbimise hindamine
8. Ettevõtte energiatarbimise koondanalüüsi või eriosa analüüsi koostamine
9. Vajakajäämiste fikseerimine ja parendusettepanekute tegemine

A.2.5 Energiatõhususealane nõustamine ja projektides osalemine
1. Säästukavandite koostamine
2. Prognooside ja arengustsenaariumite koostamine
3. Energiatõhususe alastes projektides osalemine
4. Teostatavusuuringute tegemine
5. Eksperthinnangute koostamine
6. Projektide ja meetmete efektiivsust iseloomustavate indikaatorite määratlemine

A.2.6 Energiamärgise koostamine ja väljastamine olemasolevatele hoonetele
1. Energiamärgise koostamine
2. Energiamärgise väljastamine

A.2.7 Ehitise energiakasutuse modellerimine ja arvutusliku energiamärgise koostamine
1. Lähteandmete kogumine ja analüüs
2. Energiakasutuse arvutamine
3. Hoonete energiakasutuse modelleerimine
4. Energiatõhususe miinimumnõuete tõendamine
5. Projekteerimismeeskonna ja tellija nõustamine
6. Projektilahendusele hinnangu andmine
7. Ehitusprojekti energiatõhususe osa koostamine
8. Väljastatava energiamärgise vormistamine

Valitavad tööosad:
A.2.8 Ettevõtte ressursitõhususe auditeerimine
1. Auditeerimise tegevuskava koostamine
2. Meeskonna komplekteerimine
3. Olemasoleva ressursikatuse kaardistamine
4. Olemasoleva olukorra hindamine
5. Ressursipotentsiaali hindamine
6. Ressursisäästuprojektide määratlemine ja analüüs
7. Seireplaani koostamine
8. Aruande koostamine