Kutsestandardid

Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 22-22062018-1.2/5k

Osakutsed:
Energiakasutuse modelleerija, tase 7
Hoonete energiaaudiitor, tase 7

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Ehitiste energiatõhusus

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu

Otsus: 14/22.06.2018

Kehtib alates: 22.06.2018

Kehtib kuni: 21.06.2023

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Muudatused:
• Lisati hoonete energiaaudiitori 7. taseme osakutse.
• A.1-s kirjeldatakse selgelt eristatavad pädevuspiirangud tasemete vahel.
• Kompetentside tegevusnäitajad sõnastati kas detailsemalt lahti või vastupidi, koondati üldsõnalisemateks kokku.
• Lisati uus kompetents, mis tekkinud alles lähiaastatel – ettevõtete (ehk teenuste) energiaauditi tegemine.
• Läbivad kompetentsid sõnastati ümber ühtlustades need teiste ehitusvaldkonna kutsete läbivate kompetentsidega.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Energiatõhususe spetsialisti töö põhieesmärk on ehitiste energiatõhususe hindamine ning nõustamine, lähtudes säästva arengu printsiipidest, kutse-eetikast, kaasaegsetest insenerteadmistest ja heast konsulteerimis- ja ehitustavast.

Energiatõhususe kutsealal on välja töötatud järgmised kutsestandardid:
- Hoonete energiaaudiitor, tase 6
- Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7
- Volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8
Selles kutsestandardis on kirjeldatud diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 kutsealane kompetentsus.

Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 on ehitusseadustiku mõistes pädev isik, kes on valmis töötama interdistsiplinaarses meeskonnas koos sidusvaldkondade spetsialistidega, vajadusel kaasama ja juhendama ka teisi spetsialiste ning võtma vastutuse meeskonna töö tulemuste eest.
Ta koostab oma pädevuse piires iseseisvalt ja omal vastutusel ettevõtete ja hoonete energiaauditeid, väljastab olemasolevatele, projekteeritavatele, oluliselt rekonstrueeritavatele või uutele hoonetele energiamärgiseid ning nõustab ettevõtete ja hoonete energiatõhususe valdkonnas.

Diplomeeritud energiatõhususte spetsialist, tase 7 kutsetunnistusega isik on pädev tegutsema iseseisvalt ja omal vastutusel (sh koostama eelmainitud energiaauditeid) järgmiste piirangute ulatuses:
I ETTEVÕTTED, mille
a) aastane summaarne energiatarbimine on alla 5000 MWh ja
b) lokaalse energiatootmise maksimaalne koguvõimsus on 1 MW

II HOONED, mis on ehitise kasutamise otstarbe¹ kohaselt
a) elamud koodiga 11 000
b) mitteelamud koodiga 12 000, välja arvatud
- kõrgendatud sisekliima nõuetega hooned või ruumid (õhu puhtus, temperatuur, müra, niiskus jne), nt haiglad, muuseumid, puhasruumid
- tootmishooned, millel on erinõuded sisekliimale
- veekeskused, ujulad
- uurimis- ja teaduslaborid
- kõrgendatud tuleohuga hooned

Loetletud piiranguid ületavaid töid võib 7. taseme diplomeeritud energiatõhususe spetsialist teha ainult kõrgema kvalifikatsioonitasemega energiatõhususe spetsialisti juhendamisel ja vastutusel, osaledes töödes kas meeskonna liikmena või täites selgelt piiritletud tööülesandeid.
Eelpool loetletud piirangud ei laiene ehitise energiakasutuse modellerimise tegevusele.

Energiatõhususe spetsialist, tase 7 kutse sisaldab kahte osakutset:
• Energiakasutuse modelleerija, tase 7
Osakutse energiakasutuse modelleerija, tase 7 on ehitusseadustiku mõistes pädev isik, kes koostab iseseisvalt ja omal vastusel projekteeritava või oluliselt rekonstrueeritava hoone energiamärgise arvutuslikul ja lihtsustatud tõendamismeetodil.
• Hoonete energiaaudiitor, tase 7
Hoonete energiaaudiitor, tase 7 on ehitusseadustiku mõistes pädev isik, kes teostab iseseisvalt ja omal vastutusel ning oma pädevuse piires hoonete energiaauditeid ning väljastab energiamärgiseid olemasolevatele hoonetele ja lihtsustatud tõendamismeetodil projekteeritavale või oluliselt rekonstrueeritavale hoonele.
________________________
¹ - MKM määrus 02.06.2015 nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“

Tööosad

A.2.1 Olemasoleva ehitise olukorra hindamine
1. Lähteandmete kogumine ja analüüs
2. Tegevusplaani koostamine
3. Sidusspetsialistide kaasamine
4. Objekti ülevaatamine
5. Mõõdistustööde tegemine
6. Tehno- ja elektrisüsteemide toimimise hindamine
7. Piirdetarindite seisukorra hindamine
8. Sisekliima seisukorra hindamine
9. Tehnoloogiliste seadmete mõju hindamine
10. Energiatarbimise analüüsi koostamine
11. Ehitise energiatarbimise arvutamine
12. Vajakajäämiste fikseerimine ja parendusettepanekute tegemine

A.2.2 Tehnilis-majandusliku analüüsi teostamine
1. Meetmete maksumuse ja säästu hindamine
2. Meetmete teostatavuse hindamine
3. Meetmete majandusliku otstarbekuse hindamine
4. Aruande koostamine

A.2.3 Ehitiste energiaauditi koostamine
1. Ehitiste energiaauditi koostamine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Objekti tehnosüsteemidele hinnangu andmine
3. Objekti energia eritarbimise näitajate analüüs
4. Energiatõhususe meetmete prioriteetide määratlemine
5. Koondhinnangu koostamine ja parandusettepanekute esitamine
6. Energiaauditi vormistamine

A.2.4 Ettevõtte energiaauditi koostamine
1. Ettevõtte energiaauditi koostamine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Tegevusplaani koostamine
4. Sidusspetsialistide kaasamine
5. Objekti ülevaatamine
6. Mõõdistustööde tegemine
7. Ehitiste olemasoleva olukorra hindamine
8. Tööstusliku, või kaubandusliku protsessi või käitise või teenuse energiatarbimise hindamine
9. Ettevõtte energiatarbimise koondanalüüsi või eriosa analüüsi koostamine
10. Vajakajäämiste fikseerimine ja parendusettepanekute tegemine

A.2.5 Energiatõhususealane nõustamine ja projektides osalemine
1. Energiatõhususealane nõustamine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Säästukavandite koostamine
3. Prognooside ja arengustsenaariumite koostamine
4. Energiatõhususe alastes projektides osalemine
5. Eksperthinnangute koostamine

A.2.6 Energiamärgise koostamine ja väljastamine olemasolevatele hoonetele
1. Energiamärgise koostamine
2. Energiamärgise väljastamine

A.2.7 Ehitise energiakasutuse modellerimine ja arvutusliku energiamärgise koostamine
1. Lähteandmete kogumine ja analüüs
2. Energiakasutuse arvutamine
3. Hoonete energiakasutuse modelleerimine
4. Energiatõhususe miinimumnõuete tõendamine
5. Projekteerimismeeskonna ja tellija nõustamine
6. Projektilahendusele hinnangu andmine
7. Ehitusprojekti energiatõhususe osa koostamine
8. Väljastatava energiamärgise vormistamine

OSAKUTSED:
Energiakasutuse modelleerija, tase 7 koosneb tööosast A.2.7 Ehitise energiakasutuse modellerimine ja arvutusliku energiamärgise koostamine

Hoonete energiaaudiitor, tase 7 koosneb tööosadest A.2.1 Olemasoleva ehitise olukorra hindamine, A.2.2 Tehnilis-majandusliku analüüsi teostamine, A.2.3 Ehitiste energiaauditi koostamine ja A.2.6 Energiamärgise koostamine ja väljastamine olemasolevatele hoonetele.