Kutsestandardid

Hoonete energiaaudiitor, tase 6

Versiooni number: 4

Kutsestandardi tähis: 22-22062018-1.1/4k

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Ehitiste energiatõhusus

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu

Otsus: 14/22.06.2018

Kehtib alates: 22.06.2018

Kehtib kuni: 21.06.2023

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Hoonete energiaaudiitori töö põhieesmärk on olemasolevate hoonete energiaauditite koostamine lähtudes säästva arengu printsiipidest, kutse-eetikast, kaasaegsetest insenerteadmistest ja heast konsulteerimis- ja ehitustavast.

Energiatõhususe kutsealal on välja töötatud järgmised kutsestandardid:
- Hoonete energiaaudiitor, tase 6
- Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7
- Volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8

Hoonete energiaaudiitor, tase 6 on ehitusseadustiku mõistes pädev isik, kes on valmis töötama meeskonnas või juhtima seda ning tegema koostööd sidusvaldkondade spetsialistidega. Ta koostab oma pädevuse piires hoonete energiaauditeid ning väljastab energiamärgiseid olemasolevatele ja lihtsustatud tõendamismeetodil arvutatud projekteeritavale või oluliselt rekonstrueeritavale hoonele.

Hoonete energiaaudiitor, tase 6 kutsetunnistusega isik on pädev tegutsema iseseisvalt ja omal vastutusel (sh koostama eelmainitud energiauditeid ja energiamärgiseid) järgmiste piirangute ulatuses:
HOONED, mille
a) mitteeluruumide köietav pind on alla 30% kogu hoone köetavast pinnast ja
b) summaarne installeeritud jahutusvõimsus on alla 50 kW ja
c) lokaalse soojusallika installeeritud võimsus on alla 200 kW ja
d) summaarne tarbitud aastane energia on kuni 500 MWh ja
e) lokaalne elektrienergia tootmine ei ületa mikrotootjale sätestatud võimsuse nõuet ja
f) puudub tsentraalne jahutussüsteem ja
g) puudub tsentraalne hooneautomaatika süsteem ja
h) puuduvad kõrgendatud sisekliima nõuetega (niisutus, kuivatus, puhasruumid jne) ruumid ja
i) puuduvad tööstuslikud protsessid.

Loetletud piiranguid ületavaid töid võib 6. taseme hoonete energiaaudiitor teha ainult kõrgema kvalifikatsioonitasemega energiatõhususe spetsialisti juhendamisel ja vastutusel, osaledes töödes kas meeskonna liikmena või täites selgelt piiritletud tööülesandeid.

Tööosad

A.2.1 Olemasoleva hoone olukorra hindamine
1. Lähteandmete kogumine ja analüüs
2. Tegevusplaani koostamine
3. Sidusspetsialistide kaasamine
4. Objekti ülevaatamine
5. Mõõdistustööde tegemine
6. Tehno- ja elektrisüsteemide toimimise hindamine
7. Piirdetarindite seisukorra hindamine
8. Sisekliima seisukorra hindamine
9. Tehnoloogiliste seadmete mõju hindamine
10. Energiatarbimise analüüsi koostamine
11. Ehitise energiatarbimise arvutamine
12. Vajakajäämiste fikseerimine ja parendusettepanekute tegemine

A.2.2 Tehnilis-majandusliku analüüsi teostamine
1. Meetmete maksumuse ja säästu hindamine
2. Meetmete teostatavuse hindamine
3. Meetmete majandusliku otstarbekuse hindamine
4. Aruande koostamine

A.2.3 Hoonete energiaauditi koostamine
1. Hoone energiaauditi koostamine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Objekti tehnosüsteemidele hinnangu andmine
3. Objekti energia eritarbimise näitajate analüüs
4. Energiatõhususe meetmete prioriteetide määratlemine
5. Koondhinnangu koostamine ja parandusettepanekute esitamine
6. Energiaauditi vormistamine

A.2.4 Energiamärgise koostamine ja väljastamine olemasolevatele hoonetele
1. Energiamärgise koostamine
2. Energiamärgise väljastamine

A.2.5 Energiamärgise koostamine projekteeritavale või oluliselt rekonstrueeritavale hoonele lihtsustatud tõendamismeetodil
1. Lähteandmete kogumine ja analüüs
2. Energiakasutuse arvutamine
3. Energiatõhususe miinimumnõuete tõendamine
4. Metoodika kasutamisele ja projektlahendusele hinnangu andmine
5. Ehitusprojekti energiatõhususe osa koostamine
6. Väljastatava energiamärgise vormistamine