Kutsestandardid

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 16-17052018-5.1/6k

Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

Kutseala: Puidutöötlemine

Kutsetegevuse valdkond: Metsandus

Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu

Otsus: 11/17.05.2018

Kehtib alates: 17.05.2018

Kehtib kuni: 16.05.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised

EMTAK klassifikaator:
C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
16 Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine

ISCED klassifikaator:
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Muutunud on kutsenimetus. Juurde on toodud programmeerimise kompetents B.2.2 3. tegevusnäitajana. Erialaspetsiifilised kompententsid on eraldatud ja täpsemalt lahti kirjutatud.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4 on oskustöötaja, kes töötab mööblitööstuse või puidutöötlemise ettevõtetes. Tema töö eesmärgiks on puidust või puidupõhistest materjalidest toorikute töötlemine CNC puidutöötlemiskeskusel.
Ta tunneb oma töös kasutatava puidutöötlemiskeskuse ehitust ja tööpõhimõtteid, kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi ning järgib toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid.

4. taseme CNC puidutöötlemiskeskuse operaator juhindub oma töös etteantud tööülesandest ja tehnilisest dokumentatsioonist ning vastutab oma töö kvaliteetse tulemuse eest.
Selle taseme CNC puidutöötlemiskeskuse operaator võtab iseseisvalt vastu otsuseid töö käigus tekkinud probleemide ja olukordade lahendamiseks.

Tööosad

A.2.1 Töökoha ettevalmistamine ja CNC puidutöötlemiskeskuse seadistamine
1. Tehnilise dokumentatsiooniga tutvumine
2. Nõuetekohase töökoha korraldamine
3. Tööks vajalike materjalide ja abivahendite organiseerimine
4. CNC puidutöötlemiskeskuse korrasoleku kontrollimine
5. Lõikeriistade ja agregaatide kontrollimine
6. CNC puidutöötlemiskeskuse seadistamine

A.2.2 CNC puidutöötlemiskeskuse juhtprogrammi seadistamine või koostamine
1. Olemasoleva juhtprogrammi käivitamine
2. Olemasoleva juhtprogrammi korrigeerimine
3. Uue juhtprogrammi koostamine

A.2.3 Puidu ja puidupõhise materjali töötlemine CNC puidutöötlemiskeskustel
1. Puidust või puidupõhisest materjalist detaili valmistamine
2. Kvaliteedi kontrollimine
3. Detailide ladustamine

A.2.4 CNC puidutöötlemiskeskuse hooldamine
1. CNC puidutöötlemiskeskuse veateadete eristamine ja reageerimine
2. CNC puidutöötlemiskeskuse sisse- ja väljalülitamine
3. CNC puidutöötlemiskeskuse korrastamine ja puhastamine
4. CNC puidutöötlemiskeskuse hooldamine